தமிழ் நிகழ்ச்சிகள்


தலகாசி வாழ் தமிழ் அன்பர்கள் பங்கெற்கும்

தாயுமானசாமி மற்றும் ஞானபானு சோமசுந்தரம் குடும்பம் நடத்தி வரும் தமிழ் நிகழ்ச்சிகள்

தலகாசி, புலாரிடா, அ.ஐ.நா.

This page is intended to inform upcoming, current, and earlier cultural programs and events that are organized by and targeted toward people who love Tamil language and live in and around Tallahassee, FL, USA. Alternative spelling for Tamil is Tamizh.


 

2008 தமிழ்ப் புத்தாண்டு விழா

2007 உலக அ.ஐ.டி.எஸ். நினைவு நாள் பிரார்த்தனை

2007 தமிழ்ப் புத்தாண்டு விழா

2006 Glimpses of India-தமிழ் நாடகம்

2006 தீபாவளிப் பண்டிகை

2006 IATLH-Azadi Days-Sardar A. Vedarathnam Pillai

2006 IATLH-Utsav- ஆத்திச்சூடி ஒப்பிவித்தல் 

2006 தமிழ்ப் புத்தாணடு விழா 

2005 Glimpses of India- பாரதியார் பாட்டு

2005 Tamil New Year Celebrations

2004  தமிழ்ப் புத்தாணடு விழா 

2004-06 தமிழ் வகுப்பு 

Conatct: If you live in and around Tallahassee area, please contact us so that we can update you  the current events

Thayumana & Gnanabhanu Somasundaram, Tallahassee, FL, USA.

somabhanu {at}

gmail {dot} com

Last update: Dec 11, 2009.