Escola 2.0‎ > ‎Metodologia‎ > ‎

Treball per projectes

L'ensenyament basat en projectes (PBL) és una estratègia educativa integral (holística), en lloc de ser un complement. El treball per projectes és part important del procés d'aprenentatge. Aquest concepte es torna encara més valuós en la societat actual en què els mestres treballen amb grups de nens que tenen diferents estils d'aprenentatge, antecedents ètnics i culturals i nivells d'habilitat. Un enfocament d'ensenyament uniforme no ajuda a que tots els estudiants assoleixin estàndards alts, mentre que un basat en projectes, construeix sobre les fortaleses individuals dels estudiants i els permet explorar les seves àrees d'interès dins del marc d'un currículum establert.

Què és un treball per projectes

UAB - ICE
Línia de treball: Aprenentatge basat en problemes (ABP-PBL)http://www.xtec.cat/~jrosell3/metodologies/abp/

Per dissenyar projectes de qualitat per als alumnes

PBL. Aprenentatge Basat en Projectes El Buck Institute for Education y Boise State University, Departamento de Tecnología Educacional

Classificació de projectes

Projectes en xarxa (XTEC)
Recull de projectes creats i portats a la pràctica des dels centres de primària i secundària.

Projectes interdisciplinaris (XTEC)

Projectes telemàtics col·laboratius per Carme Barba
Projectes telemàtics col·laboratius per IEARN
Els projectes col·laboratius són aquells en què un grup de centres treballen plegats, amb un grau més o menys gran de cooperació entre els socis, per tal d'assolir uns objectius proposats de forma comuna.

Projectes Lacenet projectes col·laboratius intercentres.

Reportatge 30 minuts projecte: Tan "monos" com nosaltres