Escola 2.0‎ > ‎Metodologia‎ > ‎

Repensar el centre

8 grans idees per a l'aprenentatge constructivista

Tesis creada pel Dr. Seymour Papert (1999), traducció de Sylvia Martínez (Laboratorio de Aprendizaje Construccionista)

http://villaves56.blogspot.com.ar/2011/08/8-grandes-ideas-para-el-aprendizaje.html

Deu coses que funcionen amb les TIC a l'aula, segons Jordi Adell


Jordi Adell proposa deu pistes per a desenvolupar activitats TIC integrades al currículum, o coses que funcionen en la seva opinió:
 • L'objectiu de dissenyar activitats TIC no és aprendre noves tecnologies, és aprendre altres coses, solucionar problemes amb TIC
 • Les activitats han d'estar centrades en l'activitat de l'estudiant: els alumnes fan coses, aprenen; els alumnes no fan coses, no aprenen.
 • Han d'orientar-se a un aprenentatge cooperatiu, aprofitant el talent del grup.
 • Utilitzar eines TIC d'una manera natural, és a dir, per al que serveixen: no utilitzem un bloc com una base de dades (cal conèixer un repertori mínim d'eines per a aplicar-les correctament).
 • Han d'estimular el treball amb la informació, no limitant-nos a passar-la d'un lloc a un altre. Cal provocar la presa de decisions, els debats, la construcció.
 • Les activitats han de tenir un sentit per als estudiants, han de servir per a alguna cosa, se “surten de l'aula”.
 • Els alumnes aprenen creant artefactes culturals en llenguatges diversos (escrit, visual, web, …).
 • No hi ha aprenentatge si no mobilitzen emocions i actituds.
 • Les TIC utilitzen  més les tecnologies de l'aprenentatge que les de l'ensenyament. Les tecnologies que més influiran en l'aprenentatge són les que manegen els estudiants, no les que maneja el professor. Una wiki és dels estudiants, una presentació és del professor.
 • La innovació tecnològica no implica innovació didàctica.


Principis metodològics de l'aprenentatge (Jordi Vivancos)

Els principis metodològics de l'aprenentatge autèntic són:
 • L'aprenentatge es basa en situacions i problemes del món real i té valor més enllà de l'àmbit escolar.
 • Les activitats parteixen d'un enfocament curricular competencial i interdisciplinari.
 • L'aprenentatge està centrat en l'alumnat i afavoreix la diversitat d'estils d'aprenentatge.
 • L'alumnat troba sentit al seu procés d'aprenentatge.
 • S'utilitzen recursos tecnològics i fonts d'informació primàries.
 • El professorat intervé com a facilitador de l'aprenentatge.
 • Es promou el treball col·laboratiu en equip (dins l'aula i a través de la xarxa).
 • L'alumnat elabora productes propostes pensats per a un públic real.
 • L'ús d'Internet i de les TIC és principalment com a font d'informaciócomunicació i pel treball intel·lectual.

Les competències bàsiques
(Per Roser Canals Cabau)
http://www.slideshare.net/dheras2/competencies-bsiques-presentation

Les intel·ligències múltiples


La perspectiva socioconstructivista

 • El nen és qui construeix el seu propi coneixement amb o sense l'ajut del docent (ZDP).
 • La nova informació només és apresa si la persona activa els coneixements que ja posseeix. Quan no hi ha pensament a l'entorn dels continguts no hi ha retenció i quan no hi ha retenció no hi ha transferència.
 • L'aprenentatge és una conseqüència del pensament i no a l'inrevés.
 • L'aprenentatge significatiu és aquell que s'ha produït assimilant nous continguts després de relacionar-los amb els que un ja posseix.
 • Per aconseguir que l'aprenentatge sigui positiu, la motivació ha de venir de la mateix tasca.
 • L'alumnat està més motivat si les produccions que realitza estan relacionades amb la seva vida real.
 • Aconseguir que l'alumnat tingui unes estructures de coneixement potents i significatives fa que millori la seva autoestima, s'interessi per allò que aprèn i li agradi allò que fa.


La funció del centre

La funció que ha de desenvolupar el centre gira al voltant de la idea que  “l'escola no ha d'ensenyar allò que ja s'aprèn fora” i s'apunta que es requereix el treball centrat en noves competències:

 • Ensenyar a cercar, valorar i treballar amb la informació
 • Treballar des del centre amb els mitjans de comunicació, facilitant recursos per a la selecció, per a fer una lectura crítica i per a exercir un ús responsable dels mitjans en el context de la cultura mediàtica actual.
 • Canviar la relació eductiva i el rol del docent i de l'alumne. El docent esdevé un animador, motivador del procés d'aprenentatge. Fomentar l'autonomia de l'alumne.
 • Canvi a les aules. L'espai aula requerirà la disponibilitat de tecnologia “invisible”, de la mateixa manera que ara s'utilitza la pissarra o la llibreta.
 • Ús de metodologies constructivistes, treball cooperatiu, dinàmiques col·laboratives: aprendre fent, limitar les exposicions i incidir en el desenvolupament de tasques. Activitats centrades en l'aprenentatge actiu. Compartir.
 • Treball amb serveis 2.0 i plataformes en línia per tal de facilitar la ubiqüitat.
 • Centrar-se en activitats transferibles a l'alumnat.
Canvi metodològic amb les TAC: les competències, les intel·ligències i la web 2.0