Selskapsformer

NUF. Hva er NUF?

NUF er en forkortelse for Norskregistrert Utenlandsk Foretak. Dette er et selskap som er hovedregistrert utenfor Norge, som så registreres i det norske Foretaksregister og får et eget organisasjonsnummer i Norge.

 Nøkkelfordeler med NUF

 0% utbytteskatt! Ingen skatt på utbytte fra andre selskap

- 0% gevinstskatt! Ingen skatt på aksjegevinst i selskapet. Se underside for mer info.

Aksjeselskap (AS)
Med aksjeselskap (AS) forstås ethvert selskap hvor ikke noen av deltakerne har personlig ansvar for selskapets forpliktelser, udelt eller for deler som til sammen utgjør selskapets samlede forpliktelser, hvis ikke noe annet er fastsatt i lov.

Selskapet betraktes som en selvstendig (juridisk) enhet. Lov om aksjeselskaper gjelder ikke for allmennaksjeselskaper (ASA).


Det som først og fremst kjennetegner et aksjeselskap fra andre måter å organisere næringsvirksomhet på, er aksjeeiernes (aksjonærenes) begrensede ansvar for selskapsgjelden.

At aksjeeierne har et begrenset ansvar for selskapsgjelden, betyr at deres ansvar er begrenset til det aksjeinnskuddet som de forplikter seg til å betale når de tegner aksjer i selskapet. Selskapets kreditorer kan bare søke dekning i selskapets eiendeler og formue for øvrig. Forhold som gjelder aksjeeierne seg imellom, reguleres med egen aksjonæravtale.

Selv om selskapet går konkurs, kan kreditorene ikke uten videre kreve at aksjeeierne dekker selskapets gjeld.

Det kan heller ikke kreves at aksjeeierne gjør innskudd i selskapet ut over det aksjeinnskuddet den enkelte aksjeeier skal betale.

Et aksjeselskap kan stiftes og eies av en person eller det kan være mange aksjeeiere (aksjonærer).  Krav til minimum aksjekapital er kr 100 000, som skal være innbetalt før registrering av selskapet. Aksjekapitalen kan inndekkes med tinginnskudd eller pen
ger.

Regler for bruk av tingin
nskudd

Aksjeloven pålegger stifterne å sørge for at det blir utarbeidet en særskilt redegjørelse om tinginnskudd eller overtakelse av andre eiendeler enn penger. Redegjørelsen skal bekreftes av statsautorisert eller registrert revisor og skal videre vedlegges stiftelsesdokumentet. Nærmere om tinginnskudd er beskrevet i aksjeloven kapittel 2
§ 2-6.

Noen viktige regle
r for AS

AS skal registreres i Foretaksregisteret
Aksjekapitalen skal være bekreftet innbetalt før registrering i Foretaksregisteret
Stifterne skal utarbeide og undertegne stiftelsesdokument før registrering
AS skal ha et styre på minst 3 medlemmer (AS med under 3 mill. i aksjekapital kan ha 1 eller 2 styremedlemmer, men da må det velges ett varamedlem)
AS skal avholde generalforsamling hvert år innen utgangen av 6. måned (juni)

Enkeltpersonforetak 

Enkeltpersonforetak er næringsvirksomhet som drives 

for en enkelt persons regning og risiko. Personen har 

det fulle og hele økonomiske ansvaret for 

virksomhetens forpliktelser, og det skilles ikke mellom 

personens private og næringsrettslige ansvar. 

 

Enkeltpersonforetak er den vanligste 

organisasjonsformen for nyetablerere som ønsker å eie 

virksomheten alene. 

 

Eier må være myndig. Det er et krav at virksomheten har 

norsk forretningsadresse, eller norsk representant dersom 

innehaver ikke har bostedsadresse i Norge.  

Representanten står blant annet ansvarlig for innbetaling av 

avgifter til staten. 

 

Det er ingen krav til egenkapital. Det finnes heller ingen 

særskilte regler eller lovverk innenfor selskapsrett som 

gjelder for enkeltpersonforetak, med unntak for foretak som 

har flere enn 30 ansatte. Allikevel kan selskapsloven være 

retningsgivende på visse områder.  Eier/innehaver må 

forholde seg til skattelovens regler om næringsvirksomhet 

og bokføringslovens regler om føring av regnskap og 

spesielle krav som næringsdrivende er underlagt. 

 Det er heller ingenting i veien for å drive foretaket ved siden 

av fast jobb (hos en arbeidsgiver). Dersom man planlegger 

å starte egen virksomhet ved siden av en fast jobb, bør man 

imidlertid avklare dette med arbeidsgiver, slik at man unngår 

en eventuell interessekonflikt. 

 

Noen viktige regler for Enkeltpersonforetak  

 

Enkeltpersonforetak kan bare startes og eies av 1 person 

(innehaver) 

Innehaver er fullt ut økonomisk ansvarlig 

Man er pliktig til registrere seg i Foretaksregisteret dersom 

man driver handel med innkjøpte ferdigvarer eller over 5 

ansatte 

Ikke krav til egenkapital.


For mer info se denne link: http://www.bedin.no/

Undersider (1): Mer om NUF
Comments