8:or- läxor m.m‎ > ‎Religion‎ > ‎

Jämförelseschema kristna inriktningar - ifyllt!

OBS! Nedan finns ett schema med de stora likheterna och skillnaderna mellan de tre kristna inriktningarna. Men det är en 
generaliserande bild för under varje inriktning kan finnas olika samfund och inom dessa samfund olika individer som tror på något 
annat sätt. Tro och religion innehåller många olika tolkningar och nedanstående är ett försök att se de stora dragen! 


 

Jämförelsepunkt

Katolska

Ortodoxa

Protestantiska

• Historia - viktiga händelser

 

Jesus år 0, Vatikanstaten kyrkan byggdes 1626

År 1054 splittrades den ortodoxa kyrkan från den katolska.

Bilder runt 1500-talet av Martin Luther i en protest mot den katolska kyrkan.  Väckelsekristendomen

    Geografisk utredning – här finns inriktningen

 

 

Sydamerika, sydeuropa

Öst-Rom och central-Europa,

Nord- och central-Europa, Nordamerika (Columbus)

• Sakrament – Vilka olika sakrament har man? Tolkas de olika?

Dopet, Bikten, Konfirmationen, Nattvarden, De sjukas smörjelse, Äktenskap, Prästvigningen

Dopet, konfirmationen, Bikten, Nattvarden, äktenskapet, Prästvigningen, de sjukas smörjelse (samma som den katolska)

Nattvarden, Dopet, de har inte lika många sakrament för att de tycker att tro är viktigare än att göra.

• Heliga platser – Vilka platser har betydelse?

 

Kyrkan i Jerusalem, Peterskrykan, kyrkor i allmänhet

Varje ortodoxt land nämner kyrkan efter landet, kyrkor i allmänhet

Kyrkan i Jerusalem, kyrkor i allmänhet

 

 

 

 

•  Religiösa ledare – Vem/vilka är ledare inom kyrkan? Vad har de för roll och vilka regler måste de följa?

Påven

Biskop, präst

Biskop, Präst

•  Gudstjänster - Hur ser en gudstjänst ut? Är det skillnad i kyrkornas utseende?

 

Helgon, pampig kyrka

Alla står upp då prästen håller i bibeln. Ett skådespel, Ikonostasväggen med ikoner (bilder)

avskalad från den katolska, altarskåp, 

• Viktiga högtider – Vilka högtider är viktigast? Varför och när firas de?

 

Jul,  Jesu födelse, Påsk, Jesu uppståndelse, fastan,  jesus korfästes

påsken är viktig, julen, 

Jul, påsk, pingst, kristi himmelfärdsdag,

• Symboler – Vilka symboler och religiösa ting används? Vad står de för?

Kors, treenigheten, fisken

 

 

 

 

Kors, treenigheten

Kors, treenigheten

• Moralfrågor  - Hur ser man på frågor som jämställdhet, sexualitet och liknande?

 

Straighta krav, ingen abort, präster i celibat, inga kvinnliga präster,

samma som i Katolska

varierande lagar runt om i europa, ok med kvinnliga präster, de lever inte i celibat,

 

 


Jämförelsepunkt

Katolska

Ortodoxa

Protestantiska

• Historia och geografisk spridning - Viktiga händelser, utbredning idag m.m.

-   Grundades det första århundradet e.Kr.

-   Blev statskyrka i Romarriket på 300-talet.

-   Finns i framförallt i Västeuropa, Sydamerika, delar av Afrika.

-   Största inriktningen (ca 1,2 miljarder)

 

-   Grundades år 1054 efter splittringen från den katolska kyrkan

-   Finns mest i Östeuropa, Grekland, Ryssland.

-   Ca 300 milj. anhängare

-   Grundades på 1500-talet efter att Luther ville reformera kyrkan, ledde till splittring från den katolska kyrkan

-   Finns huvudsakligen i Norra Europa, USA, Australien, södra Afrika.

-   Ca 440 milj anhängare

• Sakrament – Vilka olika sakrament har man? På vilket sätt praktiseras de?

-    7 sakrament (heliga handlingar)

-   Dop, nattvard, konfirmation, äktenskap, prästvigning, bikt, de sjukas smörjelse

(Omgifta får inte ta emot nattvarden)

-    Bröd och vi förvandlas till Jesu kropp och blod

 

-   Oftast 7 sakrament (kallas mysterier) Samma som katolska.

-   Konfirmationen kallas för myrrasmörjelse och sker i samband med dopet.

-   2 sakrament (dop, nattvard).  

-   Äktenskapet är inget sakrament, alltså får man skilja sig utan kyrkans medgivande.

-   Nattvardens bröd och vin är symboler för Jesu kropp och blod.

• Heliga platser – Vilka platser har betydelse?

 

-    Landet Israel: Jerusalem, Betlehem,Nasaret

-    Rom (Vatikanen)

-    Kyrkor

-    Landet Israel: Jerusalem, Betlehem,Nasaret

-    Konstantinopel (Istanbul),

-    Moskva (rysk-ortodoxa)

-    Kyrkor

Egentligen inga speciella platser men Jerusalem, Betlehem och Nasaret är viktiga för alla kristna

Kyrkor

• Ledare – Vem/vilka styr och vilka kyrkliga uppdrag finns? Vad har de för roll och vilka regler måste de följa?

 

 

-Påven är högste ledare

-Kardinaler (ca 180 st)är underställda honom.

-Biskopar och präster (får inte gifta sig)

-Munkar och nunnor finns.

-Ingen gemensam ledare

-Patriarkerna leder de 20 olika ortodoxa kyrkorna.

-Präster får gifta sig, inte patriarker och biskopar dock.

Kloster med munkar och nunnor finns

-Ingen gemensam högsta ledare.

-I Sverige är det ärkebiskopen som är högst.

-Därefter biskopar och präster.

-Kloster med munkar och nunnor togs bort under reformationen men idag finns det kloster som tillhör Svenska kyrkan.

•  Liturgi – Hur ser en gudstjänst ut? Är det skillnad i kyrkorummets utseende?

 

-Nattvarden är viktigast (bröd och vin förvandlas) i mässan.

-I kyrkan finns ett tabernakel (ett skåp innehållande vin och bröd)

-Krucifix,

madonnastatyer (Heliga Maria) helgonbilder och andra utsmyckningar finns

-Vigvattenskål vid ingången.

-Latinet är viktigt men prästen pratar det lokala språket idag.

-     Gudtjänsten är ett skådespel som kallas ”Den gudomliga liturgin”.

-     Inga bänkar till besökarna.

-     Nattvarden är viktigast

-     Ikonostasen (en vägg med ikoner) avskiljer kyrkorummet.

-     Gudtjänsten är indelad i 3 delar om Jesu liv.

-     Rökelse används.

-Prästen predikar och folk sitter/står.

-Man sjunger mycket.

-Oftast enklare kyrkorum med färre utsmyckningar.

-Nattvarden firas ibland (bröd och vin är symboler)

• Viktiga högtider – Vilka högtider är viktigast? Varför och när firas de?

 

-Påsken är viktigast, föregås av fasta i 40 dagar innan

-Julen är näst viktigast

 

-Påsken är viktigast, i synnerhet påsksöndagen.

-Påsken föregås av fasta i 40 dagar

-Julen är näst viktigast

-högtiderna infaller i vissa områden  13 dagar senare p.g.a julianska kalendern

Påsken är viktigast, därefter julen.

-Få människor fastar på allvar.

• Symboler – Vilka symboler och religiösa ting används? Vad står de för?

 

Kors, krucifix, radband, madonnastatyer, ikoner, påven, Peterskyrkan,

Kors, krucifix, helgon,  Ikoner, rökelse,

Kors, krucifix (helgon och ikoner inte så viktiga)

• Moralfrågor  - Hur ser man på frågor som jämställdhet, sexualitet och liknande?

 

-Abort är förbjudet (det är detsamma som mord)

-Preventivmedel ska inte användas – ej avbryta/förhindra guds skapelse).

-Sexualitet ska ske mellan äkta makar

- Homosexuella par får inte vigas.

- Accepterar inte kvinnliga präster.

- Äktenskapet är heligt , man bör inte skilja sig

 

-Abort är förbjudet.

-Preventivmedel accepteras.

- Negativa till homosexualitet, ej samkönade äktenskap.

- Accepterar inte kvinnliga präster.

- Man bör inte skilja sig

- Många olika synsätt i olika protestantiska samfund

I Svenska kyrkan (OBS!)

- Homosexuella  får gifta sig i kyrkan (sedan 2009).

- Aborter är tillåtet, likaså preventivmedel.

- Kvinnor får bli präster.

- Man får skilja sig och gifta om sig

 

 

Comments