Phần mềm quản lý Gas

Phần mềm có các chức năng sau:

1- Quản lý danh sách khách hàng:

Chức năng :

            Lưu trữ danh sách khách hàng và thông tin chi tiết của từng khách hàng bao gồm : mã khách hàng, tên khách , địa chỉ, điện thoại, người liên lạc và tên giao dịch

 

 

 2 - Quản lý danh sách các nhà sản xuất Gas

 Chức năng

            Lưu trữ danh sách hãng sản xuất Gas trên thị trường và thông tin chi tiết của từng hãng sản xuất bao gồm : tên bản hãng, địa chỉ, điện thoại, người liên lạc, tên giao dịch.

3 - Quản lý danh sách các đại lý cung cấp Gas- Bếp

Chức năng

            Tương tự như chức năng quản lý danh sách hãng sản xuất Gas, chỉ khác là cho danh sách đại lý cung cấp Gas

4 - Quản lý danh sách các nhân viên/ Phương tiện/ Chi phí

Chức năng và cách sử dụng giống như quản lý danh sách hãng sản xuất Gas. Để truy nhập vào các chức năng này thì ta vào từ  “Hệ thống”.

5 - Quản lý các quy trình bán Gas

 • Quy trình xuất kho
 • Quy trình nhập kho
 • Quy trình thanh toán
 • Quy trình bán hàng và thu ngân
 • Quản lý các chi phí phát sinh trong hoạt động

Quy trình sản xuất kho:

Chức năng :

            Xem danh sách các lượt xuất kho theo ngày và theo xe. Trong danh sách đó có ghi chi tiết :

                        Với mặt hàng Gas : số lượng bình và vỏ chuyển đi của từng loại Gas                        

                        Với mặt hàng bếp : số lượng bếp giao của từng loại bếp

 Quy trình nhập kho

Chức năng :

            Cho phép xem danh sách những lần nhập kho trong một khoảng thời gian và theo nguồn (đối với cả hai loại mặt hàng gas và bếp)

  Quy trình thanh toán

Chức năng

            Xem danh sách những hóa đơn thanh toán trong một khỏang thời gian (từ ngày – đến ngày), cho phép lọc theo hãng và đại lý cung cấp. Tức chỉ đưa ra những hóa đơn thanh toán đối với mặt hàng của một hãng hoặc một đại lý.

 

Quy trình bán hàng và thu ngân

Quản lý các chi phí phát sinh trong hoạt động của công ty

Chức năng

            Xem những chi phí đã phát sinh trong họat động của công ty. Tính tổng các chi phí phát sinh.

            Các chi phí phát sinh như : lương nhân viên, chi phí xăng dầu, chi phí xe, chi phí riêng, và các chi phí khác

 

5 - Lập báo cáo

 • Báo cáo nhập hàng

Chức năng

            Liệt kê những lượt nhập hàng,với chi tiết về lần nhập hàng đó bao gồm : loại hàng, hãng sản xuất, số lượng nhập, giá cả.

 • Báo cáo tồn kho

Chức năng :

            Liệt kê số lượng hàng tồn của tất cả các mặt hàng trong kho.

 • Báo cáo xuất kho

Chức năng

            Liệt kê những lượt xuất kho,với chi tiết về các lần xuất kho đó bao gồm : loại hàng, hãng sản xuất, số lượng xuất.

 • Báo cáo tình hình bán hàng- thu ngân

Chức năng

            Liệt kê những lần thu ngân với chi tiết về các lần thu ngân đó bao gồm : loại hàng, hãng sản xuất , số lượng , tiền trả.    

 • Báo cáo kiểm tra xe

Chức năng :

            Liệt kê số lượng từng loại hàng hàng hóa (gas/bếp) vận chuyển đi/về bằng một xe cụ thể hoặc tất cả các xe. Chức năng này cho phép kiểm tra công suất họat động của xe.

 • Báo cáo công nợ nguồn

Chức năng

Bao gồm bốn chức năng con :

Công nợ nguồn Gas/bếp : liệt kê số tiền của công ty còn nợ với các đại lý bán Gas / Bếp.

            Nhập hàng - thanh toán Gas/Bếp: Liệt kê các lần thanh toán cho từng đại lý bán Gas/Bếp khác nhau.

 • Báo cáo công nợ khách hàng

Chức năng :

            Liệt kê các khách hàng,và đưa ra thông tin chi tiết trong một khoảng thời gian khách hàng đó đã mua bao nhiêu hàng hóa, thanh toán được ban nhiêu, còn nợ bao nhiêu

 • Báo cáo chi phí xe
 • Báo cáo tổng hợp

Chức năng
            Đưa ra tình hình thu chi trong công ty bao gồm : tổng thu, tổng tiền khách nợ, tổng tiền thanh toán gas, tổng tiền thanh toán bếp, tổng tiền chi phí xe, tổng chi phí lương ,tổng tiền các loại chi phí khác, tổng chi phí,chi phí riêng, tiền lãi, tiển mặt có được.

6 - Các tiện ích khác

 • Quán lý nhóm người sử dụng
 • Quản lý người sử dụng
 • Sao lưu phục hồi dữ liệu
 • Thay đổi mật khẩu
 • Xem thư/ Gửi thư
 • Cài đặt hệ thống
 • Thiết lập sao lưu tự động
Comments