ข้อมูลทั่วไปกลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

ข้อมูลทั่วไป         

1.1  สถานที่ตั้ง  กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ตั้งอยู่ที่ อาคาร 2 ชั้น 1 และชั้น 2

        1.1.1  ห้องเรียนรวม 8 ห้องเรียน (212,213,214,215,216,222,226,227)

        1.1.2  แหล่งเรียนรู้    3  ห้อง (ห้องศูนย์ตะกั่วป่า 211, ห้องศูนย์สื่อการเรียนรู้ 218, ห้องสมุดธรรมะ 221 )

        1.1.3  ห้องพักครู     1 ห้อง  (217)   

1.2 จำนวนครู

        1.2.1 ครูประจำการ    8    คน

        1.2.2 พนักงานราชการ    1    คน

        1.2.3 ครูอัตราจ้าง    2    คน

Comments