ครูกลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม


ชื่อ นางสาวสุภาพร    นามสกุล    บุญธรรม
ตำแหน่ง    ครู ค.ศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
E-mail : socialmod@gmail.com


ชื่อ นางสาวสุวรรณี   นามสกุล    มารถโอสถ
ตำแหน่ง    ครู ค.ศ.1
รองหัวหน้ากลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
E-mail : ning-nee@hotmail.com
Website : 
ชื่อ นางพรธิดา    นามสกุล    ลือเกียรติไพศาล
ตำแหน่ง    ครู ค.ศ.2
ครูกลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม  ฝ่ายงบประมาณ
E-mail : 
Website : ชื่อ นายลพชัย    นามสกุล    โตทรัพย์
ตำแหน่ง    ครู ค.ศ.2
ครูกลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ฝ่ายห้องสมุดธรรมะ
E-mail : lop1224@hotmail.com
Website : ชื่อ นางพุทธมนต์    นามสกุล   อ่อนทา
ตำแหน่ง    ครู ค.ศ.1
ครูกลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม  ฝ่ายงานเลขานุการ/ประชาสัมพันธ์
E-mail : 
Website : 
ชื่อ นางสุดารัตน์    นามสกุล    เณรผึ้ง
ตำแหน่ง    ครู ค.ศ.2
ครูกลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ฝ่ายธุรการ
E-mail : nenphung2504@gmail.com
Website : 
ชื่อ นางนฤมล    นามสกุล    หนูขวัญ
ตำแหน่ง    ครู ค.ศ.2
ครูกลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม  ฝ่ายห้องสมุดธรรมะ
E-mail : naruemol_pad@hotmail.com
Website :
ชื่อ นางสาวอรอุมา    นามสกุล    คงแก้ว
ตำแหน่ง    ครูผู้ช่วย
ครูกลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม  ฝ่ายห้องสมุดธรรมะ
E-mail : lovenuch1@hotmail.com
Website : 
ชื่อ นางสาวรุ่งทิวา     นามสกุล    อ่อนประสงค์
ตำแหน่ง    พนักงานราชการ
ครูกลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม  ฝ่ายศูนย์สื่อการเรียนรู้สังคมฯ
E-mail : nongrung7@hotmail.com
Website : 
ชื่อ นางสาวภัทราวดี      นามสกุล    แก้วผุดผ่อง
ตำแหน่ง    ครูอัตราจ้าง
ครูกลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม  ฝ่ายพัสดุ
E-mail : pid-noi@hotmail.com
Website : 
ชื่อ นางสาวอมรรัตน์      นามสกุล    ช่างคิด
ตำแหน่ง    ครูอัตราจ้าง
ครูกลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม   ฝ่ายศูนย์สื่อการเรียนรู้สังคมฯ
E-mail : pla.amornrat@hotmail.com
Website : 

Comments