Câu hỏi ôn tập môn Những nguyên lí cơ bản của chủ nghĩa Mác

CÂU HỎI ÔN TẬP

HỌC PHẦN: NHỮNG NGUYÊN LÝ CƠ BẢN

CỦA CHỦ NGHĨA MÁC LÊNIN (PHẦN 2)

Đối tượng: Dùng cho sinh viên Đại học Quốc tế Bắc Hà

 

1.     Điều kiện ra đời, tồn tại của sản xuất hàng hoá, đặc trưng và ưu thế của sản xuất hàng hoá ?

2.     Hai thuộc tính của hàng hoá và mối quan hệ của hai thuộc tính đó. Tại sao hàng hoá có hai thuộc tính?

3.     Chất và lượng của giá trị. Những nhân tố ảnh hưởng đến lượng giá trị

4.     Bản chất và chức năng của tiền tệ.

5.     Nội dung và tác dụng của quy luật giá trị.

6.     Điều kiện quyết định để biến tiền thành tư bản, biến sức lao động thành hàng hoá và hai thuộc tính của hàng hoá sức lao động. Hàng hoá sức lao động có đặc điểm gì khác với hàng hoá thông thường?

7.     Giá trị thặng dư được sản xuất như thế nào? Trình bày hai phương pháp sản xuất ra giá trị thặng dư.

8.     Vì sao nói sản xuất ra giá trị thặng dư là quy luật tuyệt đối của CNTB. Nội dung và vai trò của quy luật giá trị thặng dư ?

9.     Phân tích bản chất của tiền công, các hình thức tiền công và các nhân tố ảnh hưởng đến tiền công thực tế trong CNTB.

10. Trình bày tuần hoàn tư bản và cho biết những điều kiện cần thiết để tuần hoàn tư bản vận động liên tục.

11. Thế nào là chu chuyển của tư bản. Cơ sở phân chia tư bản thành tư bản bất biến và tư bản khả biến, tư bản cố định và tư bản lưu động? Ý nghĩa của việc phân chia đó?

12. Phân tích mối quan hệ giữa độc quyền và cạnh tranh, sự biểu hiện của quy luật giá trị thặng dư và quy luật giá trị trong hai giai đoạn phát triển của chủ nghĩa tư bản ?

13. Những điều kiện khách quan quy định sứ mệnh của giai cấp công nhân?

14. Khái niệm giai cấp công nhân? Nội dung sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân và điều kiện để giai cấp công nhân thực hiện sứ mệnh lịch sử đó ?

15. Phân tích những đặc điểm và nội dung kinh tế, chính trị, văn hoá của thời kì quá độ lên chủ nghĩa xã hội?

16. Phân tích đặc trưng, chức năng và nhiệm vụ của Nhà nước XHCN.

17. Phân tích quan niệm của chủ nghĩa Mác – Lênin về dân chủ và nền dân chủ, đặc trưng của nền dân chủ XHCN ?

18. Phân tích đặc trưng nền văn hoá XHCN, nội dung và phương pháp xây dựng nền văn hoá XHCN ?

19. Trình bày các nguyên tắc cơ bản của chủ nghĩa Mác – Lênin trong việc giải quyết vấn đề dân tộc và liên hệ với Việt Nam ?

20. Trình bày các nguyên tắc cơ bản của chủ nghĩa Mác – Lênin trong việc giải quyết vấn đề tôn giáo và liên hệ với Việt Nam

21. Trình bày nguyên nhân khủng hoảng và sụp đổ của mô hình CNXH Xô Viết.

22. Phân tích về triển vọng của CNXH trên thế giới trong thời đại ngày nay.

 

CÂU HỎI ÔN TẬP TRIẾT HỌC 

1. Quan điểm duy vật trước Mác về vật chất. Phân tích định nghĩa của Lênin về vật chất. ý nghĩa thế giới quan và phương pháp luận của quan điểm đó.

2. Học thuyết mác-xít về vận động, không gian, thời gian với tư cách là phương thức và hình thức tồn tại cơ bản của vật chất. ý nghĩa thế giới quan và phương pháp luận của học thuyết đó.

3. Quan điểm của Triết học Mác-Lênin về ý thức, về nguồn gốc của ý thức và tính năng động của nó trong tác động lại các quá trình vật chất khách quan. ý nghĩa thế giới quan và phương pháp luận của quan điểm đó.

4. Mối quan  hệ biện chứng giữa vật chất và ý thức. í nghĩa phwowg pháp luận. Vận dụng lý luận về tính năng động của ý thức tác động lại vật chát để làm rõ sinh viên Bắc Hà phải làm gì để nâng cao chất lương học tập?

5.Nội dung cơ bản và ý nghĩa phương pháp luận được rút ra từ quy luật thống nhất và đấu tranh của các mặt đối lập.

6. Nội dung cơ bản và ý nghĩa phương pháp luận được rút ra từ quy luật về mối quan hệ giữa những sự thay đổi về lượng dẫn tới những sự thay đổi về chất và ngược lại.

7. Nội dung cơ bản và ý nghĩa phương pháp luận được rút ra từ quy luật phủ định của phủ định. Đặc điểm phủ định trong đời sống xã hội, ý nghĩa của nó trong quá trình đổi mới ở nước ta hiện nay.

8. Hai giai đoạn của quá trình nhận thức chân lý khách quan, đặc điểm của mỗi giai đoạn đó. ý nghĩa thế giới quan và phương pháp luận của định nghĩa đó.

9. Mối quan hệ biện chứng giữa lý luận và thực tiễn. Từ đó, làm rõ cơ sở lý luận và thực tiễn của đường lối phát triển kinh thế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở nước ta hiện nay.

10. Quan điểm duy vật biện chứng về mối quan hệ biện chứng giữa lực lượng sản xuất và quan hệ sản xuất. Vận dụng để làm rõ tính tất yếu trong sự tồn tại của nhiều thành phần kinh tế ở nước ta hiện nay.

11. Quan điểm duy vật biện chứng về mối quan hệ biện chứng giữa cơ sở hạ tầng và kiến trúc thượng tầng. Vận dụng để làm rõ vai trò quản lý nhà nước đối với kinh tế ở nước ta hiện nay.

12. Quan điểm duy vật biện chứng về mối quan hệ biện chứng giữa tồn tại xã hội và ý thức xã hội. Vận dụng để làm rõ vai trò của chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh trong sự phát triển của xã hội ta hiện nay.

13. Tính độc lập tương đối của ý thức xã hội. Từ đó làm rõ vai trò của đường lối chính trị khoa học trong quá trình đổi mới ở nước ta.

14. Vấn đề nguồn gốc và bản chất, chức năng của Nhà nước. Vận dụng để làm rõ đặc điểm của Nhà nước ở Việt Nam hiện nay.

 

Comments