Sportreglement lijnwedstrijden KBKV

Sportreglement lijnwedstrijden K.B.K.V. 01/01/2012

I SOORTEN WEDSTRIJDEN

Art 1 Soorten wedstrijden

1.1 Propaganda wedstrijden

Elke demonstratie van watersportfeesten of wedstrijden met een officieel karakter,

ingericht door een of meerdere clubs of provinciale comités, met het inzicht de kajaksport

te propageren. Zulke wedstrijden moeten wel aangevraagd worden. De deelnemers

dienen te beschikken over een lidmaatschap van een kano- en kajakfederatie. Een

wedstrijdvergunning is niet verplicht voor deze vorm van wedstrijden.

1.2 Nationale wedstrijden

Kunnen door een of meerdere clubs ingericht worden, onder de reglementen van het

K.B.K.V. waarvan de hoofdkenmerken zijn :

- alle aangesloten clubs van het K.B.K.V., die normaal aan wedstrijden deelnemen,

moeten er tijdig op uitgenodigd worden.

- het programma moet alle categorieën zowel dames als heren omvatten.

1.3 Nationale wedstrijden met internationale deelname

Idem als 1.2 maar er zijn alleen deelnemers van de buitenlandse deelnemende clubs

toegelaten, als zij hun leeftijd en categorie kunnen legitimeren.

1.4 Provinciale kampioenschappen

Kunnen door een of meerdere provinciale comités ingericht worden. De uitnodiging

hiervoor wordt naar de betrokken clubs uit de provincie(s) gezonden. Dezelfde

reglementen gelden als voor de nationale wedstrijden, behoudens dat voor

kampioenschappen inschrijvingen met een enkele deelnemer aanvaard moet worden.

1.5 Nationale kampioenschappen

Worden door het technisch comité aan een aangesloten club toegewezen. Zij moeten

gevaren worden onder de reglementen van het K.B.K.V. en met de bepalingen vermeld

onder 1.2. De row-overs moeten aanvaard worden. Voor meer uitvoerige beschrijving

verwijzen wij naar art 34 tot en met art 38.

1.6 Internationale wedstrijden

Deze wedstrijden omvatten uitsluitend boottypen en afstanden geformuleerd in het

reglement van het I.C.F., de K- en C- klasse.

Ze zijn onderverdeeld in vier soorten :

- de gewone internationale wedstrijden: open voor al de deelnemers van de

aangesloten federaties bij het I.C.F.

- de Europese of wereldkampioenschappen: deze worden op aanvraag van een

federatie, door het E.C.A./I.C.F. toegewezen.

- de wereldbekers: deze worden op aanvraag van een federatie, door het I.C.F.

toegewezen.

- Olympische spelen: deze worden door B.O.I.C. aangevraagd en ingericht (bij

toekenning opgedragen aan het K.B.K.V.).

II ALGEMENE ONDERRICHTINGEN VOOR HET INRICHTEN VAN

WEDSTRIJDEN

Art 2 Wedstrijdaanvragen en -kalender

Voor het bekomen van een wedstrijdinrichting moet de aanvraag aan de sportsecretaris

gericht worden op een speciaal formulier, dat op het jaareinde aan de clubs wordt

toegezonden. De aanvraag is dan alleen geldig als ze bevestigd wordt door het storten

van het inschrijvingsrecht van € 25,00 per wedstrijddag.

Het inschrijvingsrecht wordt na verloop van de wedstrijden integraal ingehouden als

scheidsrechtersonkosten.

Er kan geen beslag gelegd worden op een vaste datum voor de toekomst.

Volgens de ingekomen aanvragen wordt rekeninghoudend met de internationale

kalender, de nationale kalender opgesteld door het technisch comité.

Art 3 Uitnodigingen

De uitnodiging wordt tenminste 6 weken voor de toegewezen wedstrijddatum via de

website van de federatie verspreid.

De volgende vermeldingen dienen opgenomen te worden:

1 Aard van de wedstrijd.

2 Bovenaan vermelden "Onder de reglementen van het K.B.K.V.".

3 Naam van de inrichtende club.

4 Plaats, datum en aanvangsuur.

5 De toegelaten categorieën, boottypen en afstanden.

6 Uiterste sluitingsdatum (woensdag 17 dagen) en uur van inschrijving, met adres,

email en eventueel telefoon waar de inschrijvingen moeten toekomen.

7 Het bedrag der inschrijvingsgelden.

8 Adres en uur waar de trekking plaats grijpt.

9 Uiterste datum (maandag voor de wedstrijd) voor het geven van geldige

herinschrijvingen.

10 Plaats en uur van de voorvergadering.

11 Aard van de wedstrijdbaan met bruikbare breedte en minimum diepte.

12 Ligging van het botenpark.

13 Prijzen die uitgereikt zullen worden: wisselbekers, gewone bekers en bijzondere

prijzen vallende onder het puntencriteria opgesteld door het K.B.K.V..

14 Installaties die ter beschikking staan van de deelnemers

(kleedkamers, stortbaden, en dergelijke, ...).

15 De inrichtende vereniging kan in geen enkele omstandigheid aansprakelijk gesteld

worden voor gebeurlijke schade of ongevallen voor, tijdens of na de wedstrijden.

Art 4 Inschrijvingen

4.1 De inschrijvingen van elke club gebeuren op de daarvoor door de organiserende club

voorziene formulieren met vermelding van:

1 Naam en voornaam (in drukletters), vergunningsnummer, de gewenste afstanden

en boottype.

2 De officiële clubkleuren (shirt/lijfje).

3 Naam en adres (eventueel email/telefoonnummer) van de clubafgevaardigde die

de club zal vertegenwoordigen op de wedstrijden.

4 Handtekening van secretaris of sportafgevaardigde en eventueel clubstempel.

4.2 Inschrijvingen per telefoon zijn enkel geldig als ze voor het sluitingsuur ontvangen worden

en bovendien door een schriftelijke inschrijving (via email) bevestigd worden, die

verzonden wordt op de dag van de trekking voor het sluitingsuur. Wijzigingen aan de

inschrijvingen kunnen enkel door de daarvoor in de club verantwoordelijk persoon.

In ploegen zijn vervangingen, voor de helft toegelaten als deze dit ten laatste kenbaar

gemaakt is op de voorvergadering.

4.3 Ploegen samengesteld uit verschillende clubs mogen slechts aanvaard worden als de

betrokken clubs zelf hun vaarder(s) of vaarster(s) inschreven.

Samengestelde ploegen kunnen geen aanspraak maken op een Belgische titel of eretitel.

4.4 De inschrijvingen gebeuren onder de volledige verantwoordelijkheid van de club in

kwestie.

4.5 Clubs of leden van clubs die aan wedstrijden in het buitenland willen deelnemen, moeten

de sportsecretaris hiervan minstens 1 maand op voorhand schriftelijk verwittigen, zelfs als

er geen erkende wedstrijd in België op de kalender staat. De sportsecretaris zal hun

binnen de 7 dagen antwoorden. Toelating zal enkel verleend worden als er geen

lijnwedstrijden in België op het programma staan.

Art 5 Sluiting der inschrijvingen

5.1 De uiterste dag van inschrijving zal steeds woensdag, 17 dagen voor de wedstrijddatum

zijn.

5.2 Na het sluiten van de inschrijvingen mogen enkel bijschrijvingen worden aanvaard, indien

er in de betrokken reeksen of finales nog plaatsen vrij zijn. Wanneer er meer aanvragen

zijn dan vrije plaatsen dan wordt de datum en het uur van inschrijving als criterium

gehanteerd. Diegene die eerst bijschrijft, krijgt de vrije plaats toegewezen.

5.3 Na het verloop van de trekking kan evenmin een wedstrijd verdaagd worden, tenzij in

geval van overmacht. Het afgelasten van een wedstrijd zonder geldige reden heeft

verbeurdverklaring van het inschrijvingsrecht tot gevolg.

Art 6 Trekking der plaatsen

6.1 Indien het aantal inschrijvingen het varen van ziftingen noodzaakt, rekening houdend dat

er hoogstens 9 boten tegelijk mogen starten in snelheidswedstrijden en er voor elke boot

minimum 5 meter vaarwater moet beschikbaar zijn over de volle afstand, mag men deze

reeksen volgens de vermoedelijke sterkte indelen en zal men clubgenoten zoveel mogelijk

verdelen over de verschillende reeksen.

Indien er zich meer dan 18 deelnemers voor een en dezelfde categorie en boottype

melden, zijn voor die categorie en boottype volgende regels van toepassing :

- 6 finaleplaatsen en minder: van 19 tot en met 24 deelnemers dienen er halve

finales en vanaf 25 en meer tevens kwartfinales ingelast.

- 7 tot en met 9 finaleplaatsen: van 22 tot en met 29 deelnemers dienen er halve

finales en vanaf 30 en meer tevens kwartfinales ingelast.

6.2 De startplaatsen worden aangeduid bij loting: het laagste nummer zal altijd (vanaf de start

gerekend) uiterst links in de vaarrichting liggen. Dit geldt voor alle afstanden.

6.3. Indien bij de inschrijvingen slechts 3 deelnemers per categorie zijn vastgesteld, kunnen

verschillende categorieën samen starten en zullen de deelnemers van een en dezelfde

categorie naast elkaar liggen. Tevens zullen de verschillende categorieën naast elkaar

liggen van hoogste categorie naar laagste.

6.4 Aan de hand van de trekkingen wordt een officieel programma opgesteld. Het officieel

programma wordt ten laatste 1 week voor de wedstrijd aan de deelnemende clubs en het

bondsbureau ter beschikking gesteld.

Het officieel programma moet duidelijk vermelden :

1 Officieel programma.

2. Aard der wedstrijden.

3 Onder de reglementen van het K.B.K.V. (eventueel I.C.F.).

4 Naam van de inrichtende club.

5 Aanvangsuur en plaats der wedstrijdbaan.

6 Eventueel beschermcomité.

7. Volgorde en uurrooster van de ziftingen en finales, afstand, boottype, categorie,

bootnummer, naam van de club, deelnemers met namen voornaam,

vergunningsnummer alsook het aantal finalisten per reeks.

8 Namen der officiële.

9. Lijst van de deelnemende clubs(gemeente), naam van de clubafgevaardigde, en

clubkleuren..

10 Uur en plaats van de prijsuitdeling.

11 Medische dienst en reddingsdiensten.

12 Burgerlijke verantwoordelijkheid tegenover officiële, deelnemers en toeschouwers.

Art 7 Inschrijvingsgelden

7.1 Elke organiserende club is verplicht om een bedrag van € 0,50 per deelnemer en per

wedstrijddag te vragen. Dit bedrag is integraal bestemd voor de federatie en dient door de

organiserende club binnen de 7 kalenderdagen na het einde van wedstrijden aan de

federatie gestort te worden.

7.2 Inschrijvingsgelden die bestemd zijn voor de organiserende club:

Categories K1/MK1/C1 K2/C2 K4/C4

Pupil € 0,50 € 0,75 € 1,00

Miniem € 0,50 € 0,75 € 1,00

Kadet € 0,50 € 0,75 € 1,00

Aspirant € 0,50 € 0,75 € 1,00

Junior € 1,00 € 1,50 € 2,00

Senior € 1,00 € 1,50 € 2,00

Veteraan € 1,00 € 1,50 € 2,00

Deze gelden zijn niet terugkeerbaar.

De inschrijvingsgelden worden geheven op al de inschrijvingen van het officieel

programma. Zij worden vereffend wanneer de organiserende club daarom verzoekt.

Art 8 Forfait en herinschrijving

8.1 Er kan geldig heringeschreven worden en dit uiterlijk tot de maandag voor de

wedstrijddag. Elke inschrijving na deze datum is onderworpen aan het dubbele

inschrijvingsgeld en is bestemd voor de organiserende club.

Elke onthouding welke nadien is gebeurd, is een forfait. Het inschrijvingsgeld dient aan

de organiserende club te worden betaald.

8.2 Een deelnemer, die zich geplaatst heeft voor de kwartfinale, halve finale of finale

(rechtstreeks finale inbegrepen) en deze niet betwist, mag nadien geen enkele andere

wedstrijd meer betwisten op die dag. De inschrijvingsgelden zijn niet terugkeerbaar.

Art 9 Wedstrijdregeling

9.1 De organiserende club moet er voor zorgen, dat de wedstrijdbaan voor de aanvang der

wedstrijden aan de gestelde eisen voldoet.

Ondermeer 1000 m rechte baan en het afbakenen der banen met boeien is gewenst.

9.2 De start- en aankomstlijnen moeten goed zichtbaar zijn en evenwijdig liggen met elkaar.

9.3 De starter(s) een megafoon ter beschikking stellen en een televerbinding met de

aankomstrechters voorzien. Chrono’s, uitzendposten en ontvangstposten in orde brengen.

9.4 De aankomstrechters zo te plaatsen, dat ze door het publiek of onbevoegden niet kunnen

gehinderd worden.

9.5 De scheidsrechter(s) moet(en) in de gelegenheid gesteld worden de wedstrijden te

volgen.

9.6 De inschrijvingsformulieren en desbetreffende briefwisseling zal op de voorvergadering te

zijner inzage liggen.

9.7 De voorvergadering die de finales voorafgaat zal minstens een uur voor de eerste

wedstrijd aanvangen.

Art 10 Puntencriteria en prijzen

Voor het toekennen van punten voor bekers en klassement geldt volgend stelsel :

- twee boten: 2 - 1

- drie boten: 3 - 2 – 1

- meer dan drie boten: 5 - 3 - 2 – 1

- dit geldt zowel voor snelheid als voor lange baan.

Art 11 Weeg- en meettoestellen

De organiserende club mag, en kan zelf door het technisch comité gevraagd worden, de

maten en het gewicht van de boten te controleren.

Boten die niet aan de gestelde eisen voldoen moeten geweigerd worden.

Misbruik heeft uitsluiting tot gevolg.

Art 12 Reddingsdienst en medische dienst

12.1 De organiserende club moet er voor zorgen, dat er een goed georganiseerde

reddingsdienst aanwezig is.

Een volgboot met een reddingsgordel dient aanwezig te zijn op de wedstrijdbaan.

12.2. De aanwezigheid van een geneesheer of medische hulpdienst moet worden voorzien.

Art 13 Uitslagen

13.1 Na het beëindigen van de wedstrijden is de organiserende club gehouden de volledige

uitslagen (met ziftingen) binnen de 48 uur via mail te zenden aan de sportsecretaris en

aan de dienstdoende scheidsrechters.

13.2. Indien er bekers of andere kunststukken in betwisting waren, zal ook dit

puntenklassement op de uitslag vermeld worden.

III WEDSTRIJDREGLEMENT

Art 14 Voorwaarden tot deelname

14.1 Om aan een officiële wedstrijd te kunnen deelnemen moet men houder zijn van een

wedstrijdvergunning en verzekering van het lopende jaar. Voor een propagandawedstrijd

is enkel een verzekering noodzakelijk.

14.2. De wedstrijdkledij moet de voorgeschreven clubkleuren weergeven en onberispelijk zijn.

Het varen met ontbloot bovenlichaam is niet toegelaten.

Het volgen van een wedstrijd per boot is verboden.

14.3 Elke boot moet voorzien zijn van een bootnummer, dat in overeenstemming is met het

officieel programma.

14.4 Reeksen, kwart en halve finales, die voor een bepaalde wedstrijd noodzakelijk zijn, dienen

een tussenpauze van 30 minuten te hebben.

14.5 Als men niet deelgenomen heeft aan de ziftingen kan men hoegenaamd niet tot de finale

toegelaten worden. Deelname buiten wedstrijd is uitgesloten.

14.6 De deelnemers zijn verplicht de instructies van de officiële wedstrijdleiding stipt na te

leven.

14.7 Pupillen en Miniemen zijn verplicht een zwem- of reddingsvest te dragen.

Art 15 Hoger inschrijven

In ploegen is hoger inschrijven onder volgende voorwaarden toegelaten :

- voor pupillen/miniemen/kadetten: 2 categorieën

(uitgezonderd Belgisch kampioenschap K4 lange baan, zie art 35.5)

- vanaf aspiranten: 3 categorieën

Minstens een deelnemer van de ploeg dient titularis te zijn van die categorie.

Zulke ploeg neemt de waarde aan van de hoogst geklasseerde vaarder en mag hiervoor

de bepaalde afstanden betwisten.

Art 16 Start

16.1 De deelnemers moeten zich minstens 5 minuten voor het officieel startuur bij de starter

melden, voorzien van het vermelde bootnummer uit het officieel programma. De

aangeduide startplaats wordt door de starter medegedeeld.

16.2 De start wordt gegeven als volgt:

READY… SET … GO

het woord ‘GO’ kan vervangen worden door een revolverschot.

16.3 Een deelnemer of ploeg welke start voor het teken "Go" is oorzaak van een valse start.

Bij herhaling van dezelfde deelnemer of ploeg zal deze uitgesloten worden. De starter zal

diegene die de valse start veroorzaakte verwittigen.

16.4 Een start kan onderbroken worden als de starter het vertrek onregelmatig vond en dit

binnen de 20 seconden na de start. Een nieuwe start volgt onmiddellijk daarop.

16.5 Voor paddelbreuk moet de start hernomen worden als dit gebeurt binnen de 25 m na het

vertrek. De getroffene kan terug mee starten als er onmiddellijk een reservepaddel ter

beschikking is.

16.6 Voor omslaan bij de start kan geen nieuwe start gegeven worden.

16.7 Het heffen van de paddel of het neerleggen ervan na ‘GO’ ten teken van protest, is geen

reden voor een nieuwe start of wedstrijd.

16.8. De ligging aan de start is bepaald door lottrekking, het laagste nummer volgens het

officieel programma, links in de vaarrichting en de voorsteven op de startlijn.

16.9 Indien door onvoorziene omstandigheden een achterstand op de uurrooster optreedt, mag

deze achterstand stelselmatig worden ingehaald indien alle deelnemers ter plaatse zijn.

Art 17 Wedstrijdverloop

17.1. Bij snelheidswedstrijden waarbij de wedstrijdbaan al dan niet is afgeboeid zijn alle boten

verplicht het voorziene traject van start tot aankomst in het midden van hun aangeduide

baan af te leggen.

17.2 In lange baanwedstrijden is het boeggolf of hekgolf varen toegelaten vanaf het vertrek tot

en met de aankomst, met dien verstande dat men geen andere mededingers belet

regelmatig te paddelen, aan te varen of plotseling van bak- naar stuurboord of

omgedraaid, uit te wijken als er geen reden toe is.

Tevens is boeggolf varen bij een andere categorie of boottype niet toegelaten

(uitgezonderd bij de B.K. lange baan: zie 34.7).De onderrichtingen van de scheidsrechter

moeten stipt nageleefd worden, niet-naleving heeft uitsluiting voor gevolg, waardoor alle

recht op klassering, punten en prijzen vervallen.

Art 18 Aankomst

18.1 Een wedstrijd wordt als beëindigd beschouwd als een volledig bemande boot, de

aankomstlijn tussen de uiterste boeien overschrijdt. De aankomstrechters nemen de

volgorde op van de boten, welke de wedstrijd beëindigen. Hun beslissing is

ontegensprekelijk als er geen onregelmatigheden gebeurden tijdens de wedstrijd.

Hierover beslist de scheidsrechter. De scheidsrechter kan hierbij gebruik maken van een

rode vlag.

18.2 Indien twee of meer boten tezelfdertijd aankomen kan door de scheidsrechter een

beslissende wedstrijd bevolen worden, minstens 20 minuten later. Voor

kampioenschappen zal dit de titularis moeten aanduiden. Enkel de gelijk geplaatsten

betwisten dan deze herkansing.

De weigerende deelnemer of ploeg verliest alle recht op de titel en wordt tweede.

18.3 Het eindsignaal moet goed hoorbaar (fluit, toeter of schot) zijn.

Art 19 Wedstrijden met wendingen

19.1. In lange afstandwedstrijden met zwenkingen worden de keerpunten aan bakboord

genomen, hetzij in uitzonderlijke gevallen andere onderrichtingen worden verstrekt

(normaal worden dus de zwenkingen genomen in tegengestelde richting van de wijzers

van een uurwerk).

19.2 Op een keerpunt moet de vaarder/ploeg, die het verst van de boei ligt, doorgang verlenen

aan deze die er het dichtst bij is, op voorwaarde dat deze vaarder/ploeg met de

voorsteven ten minste op de hoogte is van de voorste kuip.

Voor de C–klasse geldt de voorsteven op de hoogte van het lichaam van de voorste

vaarder.

19.3 De wendingen moeten genomen worden zonder de boeien met de handen te raken Het

overvaren van de boei, zelfs als ze onder het vaartuig verdwijnt is geen overtreding, maar

de voorsteven moet alleszins rechts naast de uiterste boei gegaan zijn.

19.4 De boeiencommissarissen (twee per keerpunt) vervullen een officiële functie, hun

onderrichtingen dienen onverwijld nageleefd te worden. Zij moeten ook in de gelegenheid

gesteld worden de boeien terug op hun plaats te leggen bij eventuele verplaatsing ervan.

Onregelmatigheden moeten zij aan de scheidsrechters melden.

Art 20 Aanvaring/hinderen/obstructie

20.1 Er is aanvaring als de paddels, boten of deelnemers elkaar raken. Alleen de

scheidsrechter met uitzondering van de keerpunten, beslist of een aanvaring plaats had

en wie er de oorzaak van was. Als de scheidsrechter niet kan oordelen wie de aanvaring

veroorzaakte kan hij een nieuw vertrek bevelen. In snelheidswedstrijden minstens 20

minuten na het voorval. In lange afstandwedstrijden kan hij de wedstrijd eventueel

stilleggen en ter plaatse opnieuw laten starten.

20.2 In snelheidswedstrijden is hinderen alleen mogelijk als men zijn baan verlaat.

In lange afstandwedstrijden verstaat men onder hinderen of obstructie : een tegenstrever

zo dicht benaderen dat men hem belet te paddelen of zonder reden plots van richting te

veranderen en alzo zijn tegenstrever te hinderen, hem tegen de oever te dringen of in te

sluiten, aanvaren in rechte lijn of aan de keerpunten. De afstand tussen de leidende boot

van een groep en de oever of gelijk welke vaste of toevallige hindernis, dient minstens 5

meter te bedragen.

Elke voornoemde handeling heeft uitsluiting tot gevolg.

De scheidsrechter beslist over de ernst en de invloed van de overtreding op het

wedstrijdverloop.

Tijdens het opvaren naar de startlijn dienen de opvarende boten, de voorziene

opvaarbaan te gebruiken.

Opvaren in de wedstrijdbanen kan uitsluiting tot gevolg hebben (indien deze handeling

invloed heeft op het startuur).

Art 21 Onderbreking van een wedstrijd

De scheidsrechter kan om het even welke reden en op gelijk welk ogenblik, indien hij dit

nodig acht, de wedstrijd onderbreken. De deelnemers moeten hieraan onmiddellijk gevolg

geven en op zijn onderrichtingen wachten.

Art 22 Verzaken of opgeven

Een deelnemer die aan een wedstrijd verzaakt of tijdens de koers ophoudt met paddelen,

doet dit op eigen risico en kan geen deel meer nemen bij mogelijke hervatting ervan.

Art 23 Tijdopname

De organiserende club zal er voor zorgen dat van elke wedstrijd nauwkeurig de tijd

opgenomen wordt, en dat deze vermeld wordt op de officiële uitslag.

Art 24 Markeertekens

De aankomstlijn moet duidelijk zichtbaar te zijn door middel van minstens twee boeien.

In snelheidswedstrijden dienen de verschillende afstanden (200m, 500m en 1000m)

duidelijk te worden aangeduid.

IV CATEGORIEËN/AFSTANDEN/VERGUNNINGEN

Art 25 Categorieën

25.1 Wordt aanzien als vaarder/vaarster, iedereen die uit lust of verzet het paddelen beoefent,

zonder enig geldelijk belang, hetzij rechtstreeks of onrechtstreeks er uit te halen en als

dusdanig door de federatie van zijn land erkend is (art. 2 van het dekreet van de niet-betaalde sportbeoefenaar).

Een ingeschreven vaarder/vaarster kan geen scheidsrechter zijn. Hij/zij kan wel als

clubafgevaardigde optreden op de voorvergadering, deel uitmaken van de wedstrijdjury

en lid zijn van het wedstrijdcomité. Hij/zij kan wel niet zetelen in de wedstrijdjury in geval

de betwisting over hem/haar gaat.

Deelnemers zonder afgevaardigde kunnen eventuele wijzigingen aan de officiële

scheidsrechter mededelen en dit voor de voorvergadering.

25.2 Er zijn 8 wedstrijdcategorieën:

1 Pupil: 08 t.e.m. 10 jaar in de loop van het jaar.

2 Miniem: 10 t.e.m. 12 jaar in de loop van het jaar.

3 Kadet: 13 en 14 jaar in de loop van het jaar.

4 Aspirant: 15 en 16 jaar in de loop van het jaar.

5 Junior: 17 en 18 jaar in de loop van het jaar.

6 Senior: vanaf 19 jaar in de loop van het jaar.

7 Veteraan 1: 35 jaar in de loop van het jaar (hogere categorie is senior).

8 Veteraan 2: 45 jaar in de loop van het jaar (hogere categorie is senior).

De 10-jarigen hebben de keuze om als pupil (MK1) of als miniem (K1) te starten.

Zodra een aspirant in de nationale juniorploeg opgenomen is, dient hij tevens op nationaal

vlak, indien het technisch comité zulks wenst, als junior te varen

Voor een eerste aanvraag boven de 19 jaar zal op verzoek een vergunning van

junior afgeleverd worden, geldig voor één jaar.

Voor C–boten wordt er geen onderscheid gemaakt tussen veteraan 1 en 2.

Art 26 Afstanden

26.1 Voor Belgisch kampioenschap korte baan voor K–boten

CATEGORIE 1000 M 500 M 200 M

K1 K2 K4 K1 K2 K4 K1 K2 K4

D H D H D H D H D H D H D H D H D H

PUPIL ( MK1 ) X X

MINIEM X X X X X X

KADET X X X X X X

ASPIRANT X X X X X X X X X X X X X X

JUNIOR X X X X X X X X X X X X X X

SENIOR X X X X X X X X X X X X X X

VETERAAN 1 X X X X X X X X X X

VETERAAN 2 X X X X

26.2 Voor Belgisch kampioenschap korte baan voor C–boten

CATEGORIE 1000 M 500 M 200 M

C1 C2 C4 C1 C2 C4 C1 C2 C4

D H D H D H D H D H D H D H D H D H

PUPIL

MINIEM

KADET

ASPIRANT

JUNIOR

SENIOR X X X X X X X

VETERAAN X X X X X

C4 senioren en veteranen is 1 wedstrijd. Ofwel Belgisch kampioen bij de senioren ofwel

een eretitel bij de veteranen.

26.3 Voor Belgisch kampioenschap lange baan voor K–boten

CATEGORIE 1000 M 2000 M 5000 M

MK1 K1 K2 K4 K1 K2 K4

D H D H D H D H D H D H D H

PUPIL ( MK1 ) X X

MINIEM X X X X

KADET X X X X

ASPIRANT X X X X X X

JUNIOR X X X X X X

SENIOR X X X X X X

VETERAAN 1 X X X X X X

VETERAAN 2 X X

26.4 Voor Belgisch kampioenschap lange baan voor C–boten

CATEGORIE 1000 M 2000 M 5000 M

C1 C1 C2 C4 C1 C2 C4

D H D H D H D H D H D H D H

PUPIL

MINIEM

KADET

ASPIRANT

JUNIOR

SENIOR X X X

VETERAAN X X X

26.5 Voor het organiseren van wedstrijden andere dan de Belgische kampioenschappen is

men vrij in de keuze van de afstanden.

Art 27 Vergunningen/verzekeringen/bootnummers

27.1 Om deel te kunnen nemen aan wedstrijden geformuleerd in art. 1 moet men in het bezit

zijn van een vergunning + verzekering, afgeleverd voor het overeenstemmend jaar. De

vergunning moet men op elke wedstrijd bij navraag van de officiële scheidsrechter of

sportsecretaris kunnen vertonen.

27.2. Voor het bekomen ervan moet de aanvraag in drievoud aan de sportsecretaris gedaan

worden op speciaal daarvoor bestemde formulieren, volledig en duidelijk ingevuld,

gedateerd en ondertekend door de voorzitter of secretaris van een bij het K.B.K.V.

aangesloten vereniging.

27.3 De aanvragers moeten medisch onderzocht worden en geschikt bevonden om de

wedstrijdsport te beoefenen.

Voor elke aanvrager zal een attest, ondertekend door de dokter, bij de aanvraag gevoegd

zijn.

27.4 Het totale bedrag (per vergunning, vermeld op het aanvraagformulier) is tegelijk met de

aanvraag te storten op het adres en zichtnummer vermeld op het aanvraagformulier.

27.5 Een vergunning vanaf 8 jaar kan aangevraagd worden en is geldig voor 1 jaar. De

vergunning draagt een volgnummer.

27.6 Elke vaarder bevestigd op zijn boot een nummer dat met zijn baannummer overeenstemt.

V BOOTTYPES

Art 28 Type, afmetingen, gewicht, roerdikte

Type Lengte in cm Breedte in cm Gewicht in kg Roer in mm

K1 520 vrij 12 10

K2 650 vrij 18 10

K4 1100 vrij 30 12

C1 520 vrij 16 -

C2 650 vrij 20 -

C4 900 vrij 30 -

MK1 420 >48 10 -

K= kajak, C= Canadese kano, MK= minikajak

VI JURY EN SCHEIDSRECHTER

Art 29 Samenstelling

29.1 De jury is samengesteld uit 5 stemgerechtigde personen. Het voorzitterschap wordt

waargenomen door een lid van het technisch comité. Deze voorzitter wordt op voorhand

aangeduid door het technisch comité. De vier andere leden worden bij loting verkozen

onder de afgevaardigden van de deelnemende verenigingen op de voorvergaderingen

met uitzondering van de afgevaardigde van de organiserende club.

Ze vergadert op verzoek van de voorzitter van de jury en neemt een beslissing bij een

eventuele betwisting door een deelnemer ten laatste 2 uur na de desbetreffende

wedstrijd.

Hiervoor aanhoort de jury de desbetreffende deelnemer die zijn/haar betwisting kan

uitleggen.

Daarna roept de jury de scheidsrechter om tevens zijn beslissing te aanhoren.

De beslissing van de jury wordt genomen in gesloten kring waarna schriftelijk de

deelnemer en de scheidsrechter op de hoogte worden gebracht.

De beslissing van de jury kan enkel in beroep door het technische comité herroepen

worden op de eerstvolgende vergadering van dit comité.

29.2 Het secretariaat wordt waargenomen door een bestuurslid van de inrichtende vereniging,

die echter niet stemgerechtigd is in de jury.

29.3 De voorvergadering van de wedstrijden gebeurt minstens een uur voor de aanvang ervan.

Iedere club heeft recht op een afgevaardigde. Hij mag echter bijgestaan worden door een

tweede, doch deze laatste heeft geen stem- en inmengingrecht.

29.4 Als door bijzondere omstandigheden de scheidsrechter op verzoek van een deelnemende

club een gunst in overweging neemt, moet hij hiervan categoriek afzien als minstens een

club zich er tegen verzet.

29.5 Na het betwisten van de ziftingen zal onmiddellijk overgaan tot de trekking voor

plaatsaanduiding voor finales.

Art 30 Aanduiding van de scheidsrechter

De officiële scheidsrechter(s) worden aangeduid door het technisch comité.

VII WEDSTRIJDKOMMISSIE

Art 31 Samenstelling

De wedstrijdcommissie zal bestaan uit : de voorzitter, de starter, de scheidsrechter,

De plaatsvervangende starter, de tijdopnemers, de aankomstrechters, de

inschepingcommissarissen, een secretaris, een afgevaardigde voor de pers, een

commissaris voor de reddingsdienst en de boeicommissarissen.

Art 32 Taak van de scheidsrechter

32.1 De scheidsrechter is de hoogste instantie op de wedstrijd,wat het sportgedeelte betreft.

Indien er meer dan een scheidsrechter optreedt, worden de laatste schikkingen getroffen

door de hoofdscheidsrechter. Gedurende het ganse verloop van de wedstrijd zal alleen de

scheidsrechter bevoegd zijn om de wedstrijd te leiden en elke beslissing te nemen. Hij

heeft het recht ieder mededinger te schorsen, die zich niet gedraagt naar zijn

onderrichtingen, die de regels der wellevendheid tegenover zijn mededingers niet

eerbiedigt of deze zoekt te benadelen op een of andere onsportieve manier. De

scheidsrechter kan deze beslissing nemen tijdens of na de wedstrijd.

Er kan tegen de beslissing van de scheidsrechter beroep aangetekend worden.

Dit beroep dient schriftelijk te worden overhandigd aan de wedstrijdleiding die op zijn beurt

de scheidsrechter benaderd.

Het schriftelijk beroep dient te worden ondersteund door een waarborg van € 12,50 die

enkel bij wederleggen van de beslissing van de scheidsrechter teruggestort wordt door

het technische comité ten laatste 1 maand na de wedstrijd.

32.2 Bij zijn aankomst stelt de scheidsrechter zich in verbinding met de plaatselijke

wedstrijdsecretaris, welke hem de inschrijvingsformulieren ter inzage voorlegt alsook de

desbetreffende briefwisseling. Hij vergelijkt de opgezonden deelnemingslijst met het

officieel programma om eventueel bijgevoegde inschrijvingen vast te stellen en te zien of

deze beantwoorden aan de gestelde voorschriften van het sportreglement.

32.3 De organiserende club moet een plaats voor de scheidsrechter voorzien, die hem toelaat

de wedstrijd op een gemakkelijke manier te volgen en na te gaan. Hij mag niet gehinderd

worden tijdens de wedstrijd. De scheidsrechter alleen heeft het recht de wedstrijd stil te

leggen, uit te stellen zo de weersomstandigheden te ongunstig zijn, of zo een onvoorzien

of ongekend voorval de wedstrijd onmogelijk maakt.

32.4 De scheidsrechter kan een begonnen wedstrijd stilleggen en een nieuw vertrek bevelen.

32.5 Het is ook de scheidsrechter die controleert of de wedstrijden volgens het programma

verlopen.

32.6 De scheidsrechter vult na de wedstrijden het scheidsrechtersformulier in en maakt de

nodige op- en aanmerkingen op de inrichting en het verloop van de wedstrijden.

32.7 Dadelijk na de wedstrijden verzendt hij het scheidsrechtersverslag en de samenvatting

van de opgelopen boeten (uitgewerkt per club) naar de sportsecretaris.

Art 33 Overige mogelijke taken

33.1 Tijdopnemers

Het werk van de tijdopnemers bestaat erin de juiste tijd van de wedstrijden op te nemen.

33.2 Starter

De starter moet zorgen dat de deelnemers de plaats bezetten die op het officieel

programma voorkomt. De starter moet tijdig voor de wedstrijden de formule van het bevel

van vertrek uitleggen. Dit bevel kan mondeling, met een vlag of door een vuurschot

gegeven worden. Het startcommando is: READY…SET…GO.

Indien de scheidsrechter niet ter plaatse is, is hij tevens bevoegd een vaarder (vaarster) of

ploeg uit te sluiten, zo deze laatste aan zijn onderrichtingen geen gevolg geven.

33.3 Aankomstrechters

Zij stellen de orde van de aankomsten van de deelnemers vast op de aankomstlijn. Hun

beslissingen zijn ontegensprekelijk. Zij moeten voldoende in aantal zijn en bij voorkeur

van verschillende verenigingen.

33.4 Secretariaat

Is ter beschikking van de aankomstrechters en tijdopnemers. Het zorgt voor het opmaken

en verdelen van de uitslagen van de wedstrijden en de eventuele verslagen, dit zowel

voor de clubs als pers.

33.5 Inschepingcommissaris

Deze commissaris regelt het te water laten van de boten en steekt een helpende hand

toe als er boten moeten gewogen of gemeten worden.

33.6 Boeicommissarissen

Zij waken er over dat de wendingen regelmatig verlopen en ze door alle vaarders

genomen worden.

33.7 Commissaris van de reddingsdienst

Deze zal waken op de praktische inrichting van de reddingsdienst.

Hij zorgt dat in de reddingsboot een zwemgordel voorhanden is.

VIII BIJZONDERE REGELS VOOR NATIONALE KAMPIOENSCHAPPEN EN EREWEDSTRIJDEN

Art 34 Wedstrijden

34.1 Door het verbond kunnen 3 wedstrijden per jaar ingericht worden: sprint (200m), snelheid

(500m en 1000m) en lange baan (1000m, 2000m en 5000m).

34.2 Enkel bij de senioren kan men kampioen van België worden. Bij de andere categorieën

worden eretitels uitgereikt.

34.3 De snelheidswedstrijden moeten in rechte lijn gevaren worden. Enkel de K- en C- klassen

zijn toegelaten.

34.4 In geval ziftingen noodzakelijk zijn, mogen zij gevaren worden volgens art 6.1

34.5 Men mag bij het samenstellen van de ziftingen, rekening houden met de vermoedelijke

sterkte en clubgenoten evenredig verdelen in diverse ziftingen.

34.6 In de wedstrijden waar meerdere categorieën samen varen, behaalt de eerste boot de

kampioenstitel van de hoogst vermelde categorie. De daarop volgende eretitels worden

toegekend aan iedere categorie-eerste.

34.7 Bij langebaanwedstrijden, waar meerdere categorieën samen varen, is boeggolfvaren

onderling toegelaten.

Art 35 Toetredingen en inschrijvingen

35.1 Om toegelaten te worden tot de jaarlijkse Belgische kampioenschappen moet men de

Belgische nationaliteit bezitten en tevens lid zijn van de club die men vertegenwoordigd.

Zal ook toegelaten worden iedere vreemdeling, die zijn werkelijke woonst in België heeft

sinds 1 januari en tevens de schriftelijke toelating ( in te dienen bij het ICF voor 30

november van het voorafgaande jaar ) krijgt van de nationale bond van zijn land en sinds

die datum onder geen ander vlag gepaddeld heeft (zie art. 3 van het I.C.F.).

35.2. De inschrijvingen voor de kampioenschappen gebeuren zoals voor de andere wedstrijden

aan het adres vermeld op het programma. De organiserende club dient een dubbel van

haar eigen inschrijvingen voor de sluitingsdatum aan de sportsecretaris over te maken.

35.3 In ploegen kan de helft van een ploeg voor de ziftingen vervangen worden.

35.4 Het vormen van ploegen met vaarders (vaarsters) van verschillende clubs is niet

toegelaten op het Belgisch kampioenschap en de erewedstrijden.

35.5 De K4 lange baan mag zowel bij de dames als de heren, samengesteld worden uit

aspiranten/junioren/senioren en veteranen. Zulke ploeg neemt de waarde aan van de

hoogst geklasseerde deelnemer.

Een K4 aspiranten mag enkel worden aangevuld met kadetten.

Art 36 Erkenningstekens en diploma's

Voor de winnaars van de seniorenwedstrijden zullen eremetalen en diploma's uitgereikt

worden. De diploma's zullen vermelden: ‘Kampioen van België’ in het boottype, afstand

en tijd alsook het jaartal.

Voor de winnaars van de erewedstrijden zal dit diploma de titel van de categorie

vermelden: ‘Kampioen van de junioren, aspiranten, kadetten, miniemen, pupillen of

veteranen 1 en 2’ in het boottype, afstand en tijd alsook het jaartal.

Uitreiking van de eremetalen kan doorgaan dadelijk na iedere wedstrijd.

De eremetalen dienen persoonlijk door de titularis in ontvangst genomen.

Uitzondering: in speciale gevallen en mits verwittiging van de verantwoordelijke persoon

van de organisatie

Art 37 Inrichten van de kampioenschappen

37.1 Het K.B.K.V. kan mits speciale overeenkomsten de organisatie van de

kampioenschappen toevertrouwen aan een club of een groep van aangesloten clubs, die

erom verzoeken als zij over een regelmatige wedstrijdbaan beschikken, toelatende de

nodige banen met boeien af te bakenen. Het is aan te raden om 9 banen van 9m ter

beschikking te hebben. Bovendien is het gebruik van een startsysteem bij sprint- en

snelheidwedstrijden sterk aan te raden.

37.2 Voor de overige blijven de reglementen vermeld voor de gewone wedstrijden van

toepassing, behalve dat de row-overs aanvaard moeten worden. Hetzelfde geldt voor de

erewedstrijden.

37.3 De inschrijvingsgelden van de erewedstrijden komen ten goede van de organiserende

club. Deze van de senioren aan het K.B.K.V., indien deze laatste voor de eremetalen

zorgt.

37.4 De organiserende club vult de diploma's in, welke door het K.B.K.V. ter beschikking

gesteld worden.

37.5 De eremetalen voor de senioren zijn ten laste van het K.B.K.V., indien ze niet voorzien zijn

door de organiserende club.

37.6 Voor provinciale kampioenschappen neemt het provinciaal comité de hierboven

genoemde taken over van het K.B.K.V. Het overige blijft voor de organiserende club.

Art 38 Volgorde der wedstrijden

38.1 De volgorde van de wedstrijden moet op het voorprogramma vermeld worden en moet op

de wedstrijddag gehandhaafd blijven.

38.2 Deelnemers die zich in verschillende categorieën inschrijven, doen dit op eigen risico,

voor wat hun tussentijd betreft. Hoger inschrijven moet als een gunst beschouwd worden

en niet als een noodzaak.

38.3 Bij het betwisten van ziftingen moet een minimum tussentijd van 30 minuten voorzien

worden voor eenzelfde categorie. Er is ook een verplichte tussentijd van 35 minuten per

categorie in de finales.

38.4 Bij lange baan wedstrijden moeten de snelste boten het eerst van start gaan.

38.5 Indien in het officiële uurrooster van de Belgische kampioenschappen wedstrijden vermeld

zijn waarvoor niet ingeschreven wordt, verkort dit het uurrooster maar zodanig dat de

minimum tussentijd voor alle categorieën blijft.

Als er voor de finales, waar twee categorieën tezamen vermeld zijn, meer deelnemers dan

finaleplaatsen zijn, dienen deze categorieën gescheiden en dadelijk na elkaar betwist.

38.6 Indien er in de lange baan (niet op het Belgisch kampioenschap) voor een bepaalde

wedstrijd veel inschrijvingen zijn mag deze worden opgesplitst in twee of meer deelfinales.

Het opsplitsingcriterium moet in het programma vermeld worden.

IX SANCTIES EN BOETEN

Art 39 Sancties

39.1 Verbod tot het organiseren van een wedstrijd:

1 Aan een club die niet in regel is tegenover het K.B.K.V., het provinciaal comité of

het technische comité.

2 Niet of te laat storten van het inschrijvingsrecht (€ 25,00 per wedstrijddag).

3 Indien het voorprogramma niet voldoet aan de gestelde eisen van het

sportreglement.

4 Indien opgelopen boeten niet vereffend zijn.

39.2 Verbod tot deelname aan wedstrijden:

1 Zonder vergunning of verzekeringbewijs.

2 Onregelmatig inschrijven.

3 In onbehoorlijke kledij of ontbloot bovenlichaam.

4 Indien het inschrijvingsrecht niet gestort is.

5 Onbetamelijke houding tegenover organisator of officiële.

6 Aan de start verschijnen van een finalewedstrijd in niet-officiële clubkledij en

kleuren en dit zowel voor individuele deelnemers als clubploegen.

Met uitzondering van gemengde teams die dan hun officiële clubkledij dragen.

De officiële clubkledij dient bij aanvang van het seizoen via foto voorgesteld te

worden aan de sportsecretaris.

De sportsecretaris brengt elke club op de hoogte van zijn goedkeuring.

Er kan zowel een winter- als zomeruitvoering aangevraagd worden.

39.3 De volgende straffen kunnen uitgesproken worden door het technisch comité:

1 De vermaning.

2 De intrekking van vergunning.

3 De wering uit Olympische- of sportelite.

4 Vergoeding van veroorzaakte schade aan boten of ander materiaal.

5 Gehele of gedeeltelijke schorsing.

Een straf of schorsing gaat in vanaf het ogenblik dat ze bepaald is. Aantekenen van

beroep onderbreekt de straf niet.

Art 40 Boeten

40.1 Slechte wedstrijdinrichting en tekortkomingen volgens het sportreglement: € 5,00.

40.2 Deelnemen aan wedstrijden ingericht door niet aangesloten clubs: € 5,00.

40.3 Aanvaarden van niet aangesloten clubs of deelnemers: € 5,00.

40.4 Onjuistheden, foutieve inschrijvingen of tekortkomingen op het officieel programma: € 2,50.

40.5 Laattijdig overmaken van uitslagen van de trekking of van het voorprogramma: € 2,50.

40.6 Niet vermelden van vergunning- of startnummers op de uitslag van de trekking: € 1,00.

40.7 Niet gebruiken van officiële inschrijvingsformulieren of deze onvolledig ingevuld hebben:

€ 2,50.

40.8 Dragen van niet verworven kampioen- of andere sportonderscheidingen: € 1,00.

40.9 Niet dragen van officiële clubkledij of -kleuren: € 1,00.

40.10 Varen zonder nummer: € 1,00. Bij herhaling: € 2,00.

40.11 Geen wedstrijdvergunning hebben en deelnemen aan een wedstrijd: € 5,00.

Bovendien volgt automatisch ook declassering.

40.12 Afwezigheid van afgevaardigde op de voorvergadering: € 2,50.

40.13 Onbetamelijke houding tegenover scheidsrechter en officiële door clubbestuursleden en

clubafgevaardigden: € 25,00.

40.14 Bij ontbreken van een degelijke redding- en/of medische dienst: € 100,00 per wedstrijddag.

Art 41 Klachten/beroep

Een klacht moet schriftelijk aan de voorzitter van de wedstrijdjury gedaan worden ten

laatste 1 uur na de betrokken wedstrijd, mits toevoeging van € 12,50.

Beroep kan aangetekend worden bij een hogere instantie (technisch comité) mits

toevoeging van € 25,00 en dit binnen de acht dagen na de uitspraak door de jury.

Bij verwerping van een klacht of beroep zijn de gestorte bedragen niet terugvorderbaar.

Art 42 Onvoorziene gevallen en overtredingen

Voorvallen en overtredingen die niet in dit reglement voorzien zijn worden door het in

functie zijnde technisch comité behandeld.

X PUBLICITEIT

Art 43 Publiciteit

Publiciteit op boten,paddels en kledij is toegelaten (Uitgezonderd voor rookartikelen en

sterke alcoholische dranken).

Op verbondsboten mag in geen geval (buiten de sponsoring van het verbond) publiciteit

worden aangebracht.

XI DOPING

Art. 1: Het gebruik van dopingsubstanties en -methoden door de sportbeoefenaars

aangesloten bij de bond (liga) of die deelnemen aan competities die door de bond zijn

ingericht, of onder zijn toezicht plaats hebben, is verboden.

Art. 2: Worden beschouwd als dopingsubstanties en -methoden deze bedoeld bij artikel 1

van de wet van 2 april 1965 "waarbij de dopingpraktijk verboden wordt bij

sportcompetities" en de besluiten die zowel op nationaal als op gemeenschapsvlak de

uitvoering ervan verzekeren, zomede de substanties en methoden die als verboden zijn

verklaard door de richtlijnen en reglementen van het B.O.I.C., de internationale federaties

en het I.O.C.

Art. 3: De sportbeoefenaars bedoeld bij artikel 1, hun bestuursleden of verzorgers mogen

zich niet verzetten tegen de controles verricht in uitvoering van de hiervoor bedoelde

wettelijke of reglementaire bepalingen.

Art. 4: De sportbeoefenaar te wiens laste doping wordt vastgelegd verliest alle voordelen

van zijn deelneming aan de competitie ter gelegenheid waarvan de inbreuk werd

vastgelegd, en van de behaalde resultaten.

Hij zal gehouden zijn de kosten terug te betalen die door anderen zijn besteed aan zijn

voorbereiding en deelneming.

Art. 5: Ongeacht het gevolg dat door de openbare overheid gegeven

wordt bij vaststelling van inbreuken, zal de sportbeoefenaar te

wiens laste doping wordt vastgesteld op eender welk ogenblik voor

zijn voorbereiding of deelneming aan een competitie, volgende

sancties oplopen :

- Anabole steroïden, afgeleiden van amfetamine en andere stimulantia, coffeïne, diuretica,

bètablokkers,verdovende analgetica :

- 2 jaar schorsing voor een eerste overtreding

- levenslange schorsing voor een tweede overtreding

- Efedrine, fenylpropanolamine, codeïne, e.a. (wanneer toegediend langs de mond als

hoest- of pijnstiller in

associatie met ontzwellende middelen en/of anthihistaminica):

- ten hoogste 3 maand schorsing voor een eerste overtreding

- twee jaar schorsing voor een tweede overtreding

- levenslange schorsing voor een derde overtreding

Art. 6: Ongeacht het gevolg dat door de openbare overheid gegeven wordt, zal aan

eenieder die op om het even welke wijze de dopingpraktijk heeft aangemoedigd of

vergemakkelijkt, of zich tegen de controle heeft verzet, voor een termijn van tenminste

een jaar verbod worden opgelegd de installaties te betreden die door de bond (liga), de

aangesloten clubs of het B.O.I.C. worden gebruikt. Hij of zij zal geschorst worden voor de

uitoefening van elke functie als bestuurslid of verzorger voor eenzelfde termijn. In geval

van herhaling is de schorsing levenslang.

Art. 7: De miskenning van de bij artikels 5 en 6 voorziene schorsing wordt gelijkgesteld

met de bij deze artikels bedoelde herhaling.