دانلود رایگان نمونه سوالات رشته روانشناسی در سایت www.PnunewS.com

SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser
Ċ
View Download
فیزیولوژی عمومی اعصاب و غدد  197k v. 1 May 19, 2011, 2:46 PM Pnu News
Ċ
View Download
آمار توصیفی  460k v. 1 May 19, 2011, 2:49 PM Pnu News
Ċ
View Download
آمار استنباطی  1243k v. 1 May 19, 2011, 3:06 PM Pnu News
Ċ
View Download
متون روانشناسی به زبان خارجه 1  228k v. 1 May 19, 2011, 2:51 PM Pnu News
Ċ
View Download
متون روانشناسی عمومی 2  285k v. 1 May 19, 2011, 3:10 PM Pnu News
Ċ
View Download
زبان تخصصی روانشناسی 2  180k v. 1 May 19, 2011, 2:32 PM Pnu News
Ċ
View Download
روانشناسی عمومی 1  259k v. 1 May 19, 2011, 3:05 PM Pnu News
Ċ
View Download
روانشناسی عمومی 2  244k v. 1 May 19, 2011, 2:59 PM Pnu News
Ċ
View Download
روانشناسی رشد 1  253k v. 1 May 19, 2011, 2:40 PM Pnu News
Ċ
View Download
روانشناسی تربیتی  361k v. 1 May 19, 2011, 3:11 PM Pnu News
Ċ
View Download
روانشناسی اجتماعی  248k v. 1 May 19, 2011, 2:45 PM Pnu News
Ċ
View Download
روش تحقیق در مدیریت  247k v. 1 May 19, 2011, 3:02 PM Pnu News
Ċ
View Download
علم النفس از دیدگاه دانشمندان  147k v. 1 May 19, 2011, 2:55 PM Pnu News
Ċ
View Download
روانشناسی فیزیولوژیک  195k v. 1 May 19, 2011, 2:54 PM Pnu News
Ċ
View Download
شخصیت  257k v. 1 May 19, 2011, 3:09 PM Pnu News
Ċ
View Download
روانسنجی  245k v. 1 May 19, 2011, 3:03 PM Pnu News
Ċ
View Download
آسیب شناسی روانی 1  298k v. 1 May 19, 2011, 2:50 PM Pnu News
Ċ
View Download
تاریخچه و مکتب روانشناسی  192k v. 1 May 19, 2011, 2:38 PM Pnu News
Ċ
View Download
احساس و ادراک  308k v. 1 May 19, 2011, 2:53 PM Pnu News
Ċ
View Download
روانشناسی مشاوره و راهنمایی  237k v. 1 May 19, 2011, 2:47 PM Pnu News
Ċ
View Download
روانشناسی مدیریت  189k v. 1 May 19, 2011, 2:27 PM Pnu News
Ċ
View Download
اعتیاد ، سبب شناسی و درمان آن  200k v. 1 May 19, 2011, 3:00 PM Pnu News
Ċ
View Download
روانشناسی هوش و سنجش آن  194k v. 1 May 19, 2011, 2:43 PM Pnu News
Ċ
View Download
روانشناسی تجربی  189k v. 1 May 19, 2011, 2:48 PM Pnu News
Ċ
View Download
انگیزش و هیجان  295k v. 1 May 19, 2011, 3:12 PM Pnu News
Ċ
View Download
روانشناسی و آموزش کودکان استثنایی  249k v. 2 May 19, 2011, 2:47 PM Pnu News
Ċ
View Download
آسیب شناسی روانی 2  222k v. 1 May 19, 2011, 2:36 PM Pnu News
Ċ
View Download
بهداشت روانی  309k v. 1 May 19, 2011, 2:57 PM Pnu News
Ċ
View Download
تفکر و زبان  180k v. 1 May 19, 2011, 2:36 PM Pnu News
Ċ
View Download
اختلالات یادگیری  250k v. 1 May 19, 2011, 2:52 PM Pnu News
Ċ
View Download
مقدمات نوروپیسکولوژی  177k v. 1 May 19, 2011, 2:37 PM Pnu News
Ċ
View Download
ارزشیابی شخصیت  223k v. 1 May 19, 2011, 2:27 PM Pnu News
Ċ
View Download
روانشناسی بازی  242k v. 1 May 19, 2011, 3:10 PM Pnu News
Ċ
View Download
روانشناسی رشد 2  244k v. 2 May 19, 2011, 3:02 PM Pnu News
Ċ
View Download
مقدمات روانشناسی سلامت  175k v. 1 May 19, 2011, 3:13 PM Pnu News
Ċ
View Download
متون زبان تخصصی روانشناسی و علوم تربیتی  275k v. 1 May 19, 2011, 2:59 PM Pnu News
Ċ
View Download
روانشناسی پویایی گروه  195k v. 1 May 19, 2011, 2:28 PM Pnu News
Ċ
View Download
روشهای تغییر و اصلاح رفتار  219k v. 1 May 19, 2011, 3:08 PM Pnu News
Ċ
View Download
اصول و فنون راهنمایی مشاوره تحصیلی  286k v. 1 May 19, 2011, 3:01 PM Pnu News
Ċ
View Download
مبانی و اصول راهنمایی و مشاوره  238k v. 1 May 19, 2011, 2:42 PM Pnu News
Ċ
View Download
تفکر و زبان  171k v. 1 May 19, 2011, 3:11 PM Pnu News
Ċ
View Download
نظریه های مشاوره روان درمانی  258k v. 1 May 19, 2011, 2:28 PM Pnu News
Ċ
View Download
روانشناسی جنایی  191k v. 1 May 19, 2011, 2:41 PM Pnu News
Ċ
View Download
کاربرد کامپیوتر در روانشناسی  315k v. 1 May 19, 2011, 2:58 PM Pnu News
Ċ
View Download
روانشناسی یادگیری - نظریه و مفاهیم  297k v. 1 May 19, 2011, 2:30 PM Pnu News
Ċ
View Download
روانشناسی مرضی کودک  244k v. 1 May 19, 2011, 3:04 PM Pnu News
Comments