รายงานเดือนมิถุนายน 2561

      คำชี้แจง

          1. กรุณาศึกษารายละเอียด คำชี้แจง เกณฑ์การประเมินทักษะภาษาอังกฤษให้ละเอียดครบถ้วน

           2. กรอกข้อมูลจำนวนนักเรียน ข้อมูลรายรายบุคลให้ครบทุกคน 

           3. กรอกข้อมูลรายงานให้สมบูรณ์ตามวัน เวลา ที่กำหนด    อำเภอเมืองหนองบัวลำภู
อำเภอเมืองหนองบัวลำภู 
 เมือง 1

 เมือง 5
                        
  เมือง 2
                           เมือง 6
  เมือง 3

  เมือง 4 


 อำเภอศรีบุญเรือง  อำเภอศรีบุญเรือง
 ศรีบุญเรือง 1
 ศรีบุญเรือง 5
 ศรีบุญเรือง 2
 ศรีบุญเรือง 6
 ศรีบุญเรือง 3
 ศรีบุญเรือง 7


 ศรีบุญเรือง 4

 ศรีบุญเรือง 8

 อำเภอโนนสัง  อำเภอโนนสัง
 โนนสัง 1
 โนนสัง  5   

 โนนสัง 2
 โนนสัง  6  

 โนนสัง 3
 โนนสัง  7 โนนสัง 4

Comments