เดือนพฤศจิกายน 2561

    
                                                       เครื่องมือประเมินทักษะภาษาอังกฤษ เดือนพฤศจิกายน 2561

     ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1    คำศัพท์ชุดที่ 1         คำศัพท์ชุดที่ 2        บทสนทนาชุดที่ 1         บทสนทนาชุดที่ 2
    ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2    คำศัพท์ชุดที่ 1         คำศัพท์ชุดที่ 2        บทสนทนาชุดที่ 1         บทสนทนาชุดที่ 2
    ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3    คำศัพท์ชุดที่ 1         คำศัพท์ชุดที่ 2        บทสนทนาชุดที่ 1         บทสนทนาชุดที่ 2 
    ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4    คำศัพท์ชุดที่ 1         คำศัพท์ชุดที่ 2        บทสนทนาชุดที่ 1         บทสนทนาชุดที่ 2
    ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5    คำศัพท์ชุดที่ 1         คำศัพท์ชุดที่ 2        บทสนทนาชุดที่ 1         บทสนทนาชุดที่ 2
    ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6    คำศัพท์ชุดที่ 1         คำศัพท์ชุดที่ 2        บทสนทนาชุดที่ 1         บทสนทนาชุดที่ 2 
    ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1     คำศัพท์ชุดที่ 1         คำศัพท์ชุดที่ 2        บทสนทนาชุดที่ 1         บทสนทนาชุดที่ 2
    ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2     คำศัพท์ชุดที่ 1         คำศัพท์ชุดที่ 2        บทสนทนาชุดที่ 1         บทสนทนาชุดที่ 2
    ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3     คำศัพท์ชุดที่ 1         คำศัพท์ชุดที่ 2        บทสนทนาชุดที่ 1         บทสนทนาชุดที่ 2

     รายงานผลการประเมินทักษะภาษาอังกฤษ เดือนพฤศจิกายน 2561       

              คำชี้แจง

             1. กรุณาศึกษารายละเอียด คำชี้แจง เกณฑ์การประเมินทักษะภาษาอังกฤษให้ละเอียดครบถ้วน

           2. กรอกข้อมูลจำนวนนักเรียน ข้อมูลรายรายบุคลให้ครบทุกคน 

           3. กรอกข้อมูลรายงานให้สมบูรณ์ตามวัน เวลา ที่กำหนด    อำเภอเมืองหนองบัวลำภู
อำเภอเมืองหนองบัวลำภู 
 เมือง 1
        2.  บ้านลำภู
        7.  บ้านตำแย

 เมือง 5
                        
  เมือง 2
                           เมือง 6
  เมือง 3

                                      เมือง 7
        3.  ร่มเกล้า
        4.  บ้านโนนทัน
  เมือง 4 เมือง 8
        9.  บ้านกุดฉิม


 อำเภอศรีบุญเรือง  อำเภอศรีบุญเรือง
 ศรีบุญเรือง 1
 ศรีบุญเรือง 5
 ศรีบุญเรือง 2
 ศรีบุญเรือง 6
        5.  บ้านโนนงาม
        10.  บ้านวังไฮ
 ศรีบุญเรือง 3
        8.  บ้านป่าคา
 ศรีบุญเรือง 7
        3.  บ้านคอกวัว
        4.  บ้านผาสุก


 ศรีบุญเรือง 4

 ศรีบุญเรือง 8
        3.  บ้านนาทม

 อำเภอโนนสัง  อำเภอโนนสัง
 โนนสัง 1
ุ        6. บ้านฝายหิน
 โนนสัง  5   
        1. บ้านถิ่น
        8. บ้านดงบาก

 โนนสัง 2
 โนนสัง  6  
        1.  บ้านค้อ
        2.  บ้านกุดฉิม

 โนนสัง 3
        5.  บ้านห้วยบง 
        10. บ้านวังมน
 โนนสัง  7
        1.  ปรางค์กู่
        5.  นิคมวัฒนา 6 โนนสัง 4


Comments