ห้องนิเทศออนไลน์ ศน.สมถวิล ติดสุข

การพัฒนาและยกระดับทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร

การประเมินทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร

ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

ครั้งที่ 1/2563 ประจำเดือนสิงหาคม 2563

Click กรอกรายงานประเมินทักษะภาษาอังกฤษ สิงหาคม 2563

Click คำชี้แจง แนวทางการประเมินทักษะภาษาอังกฤษ

เครื่องมือประเมินทักษะภาษาอังกฤษ เดือนสิงหาคม 2563 (ใช้คำศัพท์และบทสนทนาชุดที่ 1-3)

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 คำศัพท์ชุดที่ 1 - 3 บทสนทนาชุดที่ 1 - 3

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 คำศัพท์ชุดที่ 1 - 3 บทสนทนาชุดที่ 1 - 3

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 คำศัพท์ชุดที่ 1 - 3 บทสนทนาชุดที่ 1 - 3

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 คำศัพท์ชุดที่ 1 - 3 บทสนทนาชุดที่ 1 - 3

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 คำศัพท์ชุดที่ 1 - 3 บทสนทนาชุดที่ 1 - 3

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 คำศัพท์ชุดที่ 1 - 3 บทสนทนาชุดที่ 1 - 3

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 คำศัพท์ชุดที่ 1 - 3 บทสนทนาชุดที่ 1 - 3

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 คำศัพท์ชุดที่ 1 - 3 บทสนทนาชุดที่ 1 - 3

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 คำศัพท์ชุดที่ 1 - 3 บทสนทนาชุดที่ 1 - 3

************************************************************************************

Click รายงานนิเทศ ติดตาม การทดลองจัดการเรียนการสอน

ด้วยระบบทางไกลผ่านดาวเทียม

ระหว่างวันที่ 18 - 20 พฤษภาคม 2563

กรุณากรอกข้อมูลให้สมบูรณ์ภายในวันที่ 26 พฤษภาคม 2563

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร การประยุกต์ใช้นวัตกรรม ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างสมรรถนะด้านการสื่อสารภาษาอังกฤษ ในชั้นเรียนระดับประถมศึกษา

ในวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2563 ตั้งแต่เวลา 07.00 -16.00 น.


Click กรอกข้อมูลที่ลิ้งนี้

การประเมินทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร

ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

ครั้งที่ 2/2562 ประจำเดือนพฤศจิกายน 2562

กรุณากรอกข้อมูลให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 28 พฤศจิกายน 2562

กรุณาดาวน์โหลดก่อนสั่งพิมพ์

สรุปผลการประเมินทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร

ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

ครั้งที่ 1/2562 ประจำเดือนมิถุนายน 2562

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต 1

กรอกข้อมูลของสถานศึกษาที่จัดกิจกรรมสนับสนุนให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ และฝึกทักษะด้านภาษาอังกฤษและภาษาต่างประเทศที่สอง

Click กรอกข้อมูลตัวชี้วัดที่ 24.1.2

Click กรอกข้อมูลตัวชี้วัดที่ 24.2.2

Click กรอกข้อมูลตัวชี้วัดที่ 33.1

กรุณากรอกข้อมูลให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 10 กรกฏาคม 2562

Click แนวทางการประเมินทักษะภาษาอังกฤษ ป.1 - ม.3 ปีการศึกษา 2562

Click Download ชุดฝึกทักษะภาษาอังกฤษ ป.1 - ม.3 เดือนมิถุนายน

Click กรอกข้อมูลครูที่ผ่านการอบรม Boot Camp (เบอร์โทรศัพท์)

กรุณากรอกข้อมูลภายในวันที่ 3 พ.ค. 2562

***********

Click กรอกรายงานระดับผลการเรียนรายวิชาภาษาอังกฤษ

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 2/2561

กรุณากรอกข้อมูลภายในวันที่ 10 พฤษภาคม 2562

Click Download

แนวทางการดำเนินการประเมินทักษะการฟัง – การพูดภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ชั้น ป.1 – ม. 3 ประจำเดือนพฤศจิกายน 2561

Click Download

ชุดฝึกทักษะภาษาอังกฤษ ชั้น ป.1 - ม.3 เดือนพฤศจิกายน 2561

กรุณาดาวน์โหลดก่อนสั่งพิมพ์

รายงานสรุปผลการนิเทศ ติดตาม

การเตรียมความพร้อมเปิดภาคเรียนที่ 2/2561

ปกหน้า คำนำ,สารบัญ ส่วนที่ 1-3 ส่วนที่ 4 ส่วนที่ 5 ปกหลัง

Click กรอกข้อมูลครูผู้ผ่านการอบรม Boot Camp ระดับภูมิภาค (รุ่นที่ 1-20)

ตรวจสอบการกรอกข้อมูล ประเมินความสามารถด้านทักษะการสื่อสาร ภาษาอังกฤษตามจุดเน้นการพัฒนาผู้เรียนภาคเรียนที่ 2/2560

ลงทะเบียนออนไลน์อบรม สะเต็มศึกษา

อบรมด้วยระบบทางไกลสำหรับครูผู้สอนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ การงานและเทคโนโลยี

สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต 1 รหัสศูนย์อบรม : สพฐ.062

สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต 2 รหัสศูนย์อบรม : สพฐ.063

ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ระดับประถมศึกษาตอนปลาย ระดับประถมศึกษาตอนต้น

สรุปรายงานผลการประเมินทักษะภาษาอังกฤษกิจกรรมตามไปดู "English Follow Up"

เดือนกันยายน 2560

ปกหน้า ปกหลัง คำนำ,สารบัญ บทที่ 1-3 บทที่4,ภาคผนวก คำสั่ง

ผลสอบ O-NET ปีการศึกษา 2558 - 2559

ปีการศึกษา 2560 ป.6 ม.3

ปีการศึกษา 2559 ป.6 ม.3

ปีการศึกษา 2558 ป.6 ม.3

เฉลยแบบทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (National Test : NT) ปีการศึกษา 2560

ความสามารถด้านภาษา

ความสามารถด้านคำนวณ

ความสามารถด้านเหตุผล

ประกาศผล O-NET ปีการศึกษา 2560 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา

รายละเอียดการดำเนินงานกิจกรรมตามไปดู "English Follow Up"

คำสั่ง

รายชื่อคณะกรรมการแนบท้ายคำสั่ง (ใครเป็นกรรมการบ้าง)

คลิกรายงานระดับคุณภาพ (โดยคณะกรรมการคุมสอบเป็นผู้บันทึก)

ปฏิทินออกทดสอบคลิกที่นี่ (ยังไม่สมบูรณ์ คลิกตรวจสอบค่ะ)

ป.3 ป.6 ม.3

หมายเหตุ

1. ให้โรงเรียนดาวน์โหลดแบบบันทึกคะแนน พร้อมกรอกรายละเอียดผู้เรียน เลขที่ ชื่อ สกุล ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3, 6 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ให้คณะกรรมการคุมสอบให้เรียบร้อย ก่อนวันสอบ

2. นักเรียนบกพร่องทางการเรียนรู้และหรือสติปัญญา ที่มีข้อมูลในระบบ SET โปรดใส่เครื่องหมายดอกจันไว้ข้างหน้าเลขที่