การประเมินทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
             ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

                        ครั้งที่ 1/2563  ประจำเดือนสิงหาคม 2563         เครื่องมือประเมินทักษะภาษาอังกฤษ เดือนสิงหาคม 2563 (ใช้คำศัพท์และบทสนทนาชุดที่ 1-3)

                       ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1        คำศัพท์ชุดที่ 1 - 3        บทสนทนาชุดที่ 1 - 3
                    ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2        คำศัพท์ชุดที่ 1 - 3        บทสนทนาชุดที่ 1 - 3    
                    ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3        คำศัพท์ชุดที่ 1 - 3        บทสนทนาชุดที่ 1 - 3
                    ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4        คำศัพท์ชุดที่ 1 - 3        บทสนทนาชุดที่ 1 - 3
                    ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5        คำศัพท์ชุดที่ 1 - 3        บทสนทนาชุดที่ 1 - 3
                    ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6        คำศัพท์ชุดที่ 1 - 3        บทสนทนาชุดที่ 1 - 3
                    ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1         คำศัพท์ชุดที่ 1 - 3        บทสนทนาชุดที่ 1 - 3
                    ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2         คำศัพท์ชุดที่ 1 - 3        บทสนทนาชุดที่ 1 - 3
                    ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3         คำศัพท์ชุดที่ 1 - 3        บทสนทนาชุดที่ 1 - 3

                               
        ************************************************************************************
       
 Click  รายงานนิเทศ ติดตาม การทดลองจัดการเรียนการสอน
ด้วยระบบทางไกลผ่านดาวเทียม

ระหว่างวันที่ 18 - 20 พฤษภาคม 2563


กรุณากรอกข้อมูลให้สมบูรณ์ภายในวันที่ 26 พฤษภาคม 2563                                   โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร การประยุกต์ใช้นวัตกรรม                                        ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างสมรรถนะด้านการสื่อสารภาษาอังกฤษ                                                             ในชั้นเรียนระดับประถมศึกษา
ในวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2563 ตั้งแต่เวลา 07.00 -16.00 น.


  
 
รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

การประเมินทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

ครั้งที่ 2/2562  ประจำเดือนพฤศจิกายน 2562
 
รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

กรุณากรอกข้อมูลให้แล้วเสร็จภายในวันที่   28 พฤศจิกายน 2562

กรุณาดาวน์โหลดก่อนสั่งพิมพ์
ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ clipart student

 
รูปภาพที่เกี่ยวข้อง
สรุปผลการประเมินทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

ครั้งที่ 1/2562  ประจำเดือนมิถุนายน 2562
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต 1


รูปภาพที่เกี่ยวข้อง 
                                                                                              
           
                     กรอกข้อมูลของสถานศึกษาที่จัดกิจกรรมสนับสนุนให้ผู้เรียนได้เรียนรู้                                     และฝึกทักษะด้านภาษาอังกฤษและภาษาต่างประเทศที่สอง

                                                    Click  กรอกข้อมูลตัวชี้วัดที่ 24.1.2
                                                    Click   กรอกข้อมูลตัวชี้วัดที่ 24.2.2
                                                    Click   กรอกข้อมูลตัวชี้วัดที่ 33.1 


                  กรุณากรอกข้อมูลให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 10 กรกฏาคม 2562
                                                                                                         


 
         

       Click  แนวทางการประเมินทักษะภาษาอังกฤษ ป.1 - ม.3  ปีการศึกษา 2562

        
Click Download  ชุดฝึกทักษะภาษาอังกฤษ ป.1 - ม.3 เดือนมิถุนายน


 

 Click     กรอกข้อมูลครูที่ผ่านการอบรม Boot Camp (เบอร์โทรศัพท์)

          กรุณากรอกข้อมูลภายในวันที่ 3 พ.ค. 2562

***********
                         Click  กรอกรายงานระดับผลการเรียนรายวิชาภาษาอังกฤษ
                  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 2/2561 

        กรุณากรอกข้อมูลภายในวันที่ 10 พฤษภาคม 2562


 

                                                                          Click Download  
      แนวทางการดำเนินการประเมินทักษะการฟัง – การพูดภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร                                    ชั้น ป.1 – ม. 3 ประจำเดือนพฤศจิกายน 2561


                                                                           Click Download  
                ชุดฝึกทักษะภาษาอังกฤษ ชั้น ป.1 - ม.3  เดือนพฤศจิกายน 2561 
 

                                         กรุณาดาวน์โหลดก่อนสั่งพิมพ์ 

 
 รายงานสรุปผลการนิเทศ ติดตาม 
การเตรียมความพร้อมเปิดภาคเรียนที่ 2/2561
 

                         Click ส่งแผนการจัดการเรียนรู้ Boot Camp
                         
ภายในว้นที่ 30 กรกฏาคม 2561

                  
  คำสั่งคณะกรรมการนิเทศ ติดตามฯ, กำหนดการนิเทศ   
                  
  หนังสือเชิญคณะกรรมการประชุม  
                  
  เครื่องมือนิเทศ
 

          Click  กรอกข้อมูลครูผู้ผ่านการอบรม Boot Camp ระดับภูมิภาค                   (รุ่นที่ 1-20)


 
  
       ตรวจสอบการกรอกข้อมูล ประเมินความสามารถด้านทักษะการสื่อสาร                   ภาษาอังกฤษตามจุดเน้นการพัฒนาผู้เรียนภาคเรียนที่ 2/2560  
รูปภาพที่เกี่ยวข้อง   
                                                   ลงทะเบียนออนไลน์อบรม สะเต็มศึกษา
                 
อบรมด้วยระบบทางไกลสำหรับครูผู้สอนวิทยาศาสตร์  คณิตศาสตร์ การงานและเทคโนโลยี
สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต 1    รหัสศูนย์อบรม : สพฐ.062
สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต 2    รหัสศูนย์อบรม : สพฐ.063

            ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น      ระดับประถมศึกษาตอนปลาย       ระดับประถมศึกษาตอนต้น
 สรุปรายงานผลการประเมินทักษะภาษาอังกฤษกิจกรรมตามไปดู "English Follow Up" 
เดือนกันยายน 2560


ปกหน้า     ปกหลัง      คำนำ,สารบัญ    บทที่ 1-3    บทที่4,ภาคผนวก     คำสั่ง
 


 
  ผลสอบ O-NET ปีการศึกษา 2558 - 2559

    ปีการศึกษา 2560     ป.6          ม.3
    ปีการศึกษา 2559     ป.6         ม.3
    ปีการศึกษา 2558     ป.6         ม.3
     เฉลยแบบทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (National Test : NT) ปีการศึกษา 2560

    
 ประกาศผล O-NET ปีการศึกษา 2560 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
     ค่าสถิติระดับเขตพื้นที่
 
        รายละเอียดการดำเนินงานกิจกรรมตามไปดู "English Follow Up"
    คำชี้แจง กิจกรรมตามไปดู ป.3, ป.6, ม.3
     แบบบันทึกคะแนน 
    หนังสือนำส่งและแจ้งโรงเรียน 
    รายชื่อคณะกรรมการแนบท้ายคำสั่ง  (ใครเป็นกรรมการบ้าง)  
      คลิกรายงานระดับคุณภาพ (โดยคณะกรรมการคุมสอบเป็นผู้บันทึก)
     ปฏิทินออกทดสอบคลิกที่นี่ (ยังไม่สมบูรณ์  คลิกตรวจสอบค่ะ) 
     ป.3     ป.6    ม.3      

    หมายเหตุ   
              1. ให้โรงเรียนดาวน์โหลดแบบบันทึกคะแนน พร้อมกรอกรายละเอียดผู้เรียน เลขที่ ชื่อ สกุล ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3, 6                                                และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ให้คณะกรรมการคุมสอบให้เรียบร้อย  ก่อนวันสอบ
              2. นักเรียนบกพร่องทางการเรียนรู้และหรือสติปัญญา ที่มีข้อมูลในระบบ SET  โปรดใส่เครื่องหมายดอกจันไว้ข้างหน้าเลขที่

ประกาศล่าสุด

แสดงบทความ 1 - 5 จาก 9 รายการ ดูเพิ่มเติม »