วิสัยทัศน์ พันธกิจ กลยุทธ์ สพฐ.

วิสัยทัศน์

        “สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  เป็นองค์กรขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษา  ขั้นพื้นฐานของประเทศไทยให้ได้มาตรฐาน  และสูงเทียบเท่าค่าเฉลี่ยของโลก  ภายในปี  2563รวมทั้งลดช่องว่างของโอกาสและคุณภาพการศึกษา

พันธกิจ

         พัฒนา  ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาให้ประชากรวัยเรียนทุกคนได้รับการศึกษาอย่างมีคุณภาพ  โดยเน้นการพัฒนาผู้เรียนเป็นสำคัญเพื่อให้ผู้เรียน มีความรู้ มีคุณธรรมจริยธรรม  มีความสามารถตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานและการพัฒนาสู่คุณภาพระดับสากล

ค่านิยมองค์กร

       เป็นองค์กรที่มีชีวิต  พร้อมจิตเอื้ออาทร  มีอาภรณ์  คือ  ความขยัน  ใจยึดมั่นหลักยุติธรรม

           OBEC  Core  Values

               O  =  Organic

               B  =  Benevolence

               E  =  Eagerness

               C  =  Compliance

 เป้าประสงค์

        1.  ผู้เรียนทุกคนมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน และพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ

         2.  ประชากรวัยเรียนทุกคนได้รับโอกาสในการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ตั้งแต่อนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน อย่างมีคุณภาพทั่วถึง และเสมอภาค

         3.  ครูและบุคลากรทางการศึกษาสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพเต็มตามศักยภาพ

         4.  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และสถานศึกษามีความเข้มแข็งตามหลักธรรมาภิบาลและเป็นกลไกขับเคลื่อนการศึกษาขั้นพื้นฐานสู่คุณภาพระดับมาตรฐานสากล

         5.  การศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ได้รับการพัฒนาคุณภาพครูและบุคลากรมีความปลอดภัยและมั่นคง

กลยุทธ์

        กลยุทธ์  1  พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานทุกระดับตามหลักสูตร  และส่งเสริมเทคโนโลยีเพื่อเป็นเครื่องมือในการเรียนรู้

        กลยุทธ์  2  ปลูกฝังคุณธรรม  ความสำนึกในความเป็นชาติไทยและวิถีชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

        กลยุทธ์  3  ขยายโอกาสทางการศึกษาให้ทั่วถึง ครอบคลุม ผู้เรียนได้รับโอกาสในการพัฒนาเต็มตามศักยภาพ

        กลยุทธ์  4  พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาทั้งระบบ ให้สามารถจัดการเรียนการสอนได้อย่างมีคุณภาพ

        กลยุทธ์  5  พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา  ตามแนวทางการกระจายอำนาจทางการศึกษา หลักธรรมาภิบาล  เน้นการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน และความร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษา

         กลยุทธ์  6  พัฒนาการศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้


เอกสารอ้างอิง : แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๖
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา อุดรธานี เขต ๔

Comments