หน้าแรกdownload ภาพกิจกรรม DLIT รุ่นที่ 1

การมอบเกียรติบัตรและเงินรางวัล การแข่งขันกิจกรรมค่านิยม ๑๒ ประการ ชุดที่ ๔ ‎‎(๓ ส.ค.๕๘)‎‎

การประชุมสัมมนาทางวิชาการ โดยสมาพันธ์ครูอีสาน 1 สิงหาคม 58 ณ รร.นครขอนแก่นหน้าที่รับผิดชอบกลุ่มเครือข่ายโรงเรียน
                ศึกษานิเทศก์ สพป.อุดรธานี เขต 4
กลุ่มเครือข่ายโรงเรียนบ้านผือ                    ดร.
ทนงศิลป์ จันทะแจ้ง
กลุ่มเครือข่ายโรงเรียนโนนทองหายโศก       นางเพ็ญศรี อินทร์อุดม 
และ 
นางสาวจิณณพัต ผลทิพย์
กลุ่มเครือข่ายโรงเรียนมหาธาตุเจดีย์           นางสาวสมปอง ผิวผ่อง และ นางอ้อยทิพย์ สุรภักดิ์
กลุ่มเครือข่ายโรงเรียนลุ่มน้ำโมง                 นางสาวพิกุล ทองทิพย์
กลุ่มเครือข่ายโรงเรียนภูพระบาท                 นายเมธี มูลธิ และนายศุภวัฒน์ เคนภาวะ
กลุ่มเครือข่ายโรงเรียนกุดจับเมืองเพีย          นางวราลักษณ์ อินทา
กลุ่มเครือข่ายโรงเรียนเชียงเพ็งปะโค           
นางเกษมณี ประเสริฐ
กลุ่มเครือข่ายโรงเรียนภูพาน                      
นายไพบูลย์ คำกันยา 
 และ
นางสาวรัตนาภรณ์ คำมูล
กลุ่มเครือข่ายโรงเรียนน้ำโสม                     นายบุญโรม ปัญญากุล
กลุ่มเครือข่ายโรงเรียนโสมสำราญ               
นายชาญณรงค์ ราชบัวน้อย
กลุ่มเครือข่ายโรงเรียนหนองแวงสามัคคี       นายธีระพล สุรภักดิ์
กลุ่มเครือข่ายโรงเรียนนายูงโนนทอง           
นายสมศักดิ์  ตุ้มทอง
กลุ่มเครือข่ายโรงเรียนบ้านก้องนาแค          
นายสุดสาคร คำภา
  และ
นายสำเภา ศรีสมศักดิ์

  • - Ctrl + 1 – ปรับระยะห่างของบรรทัดห่างเท่าๆกัน 1 บรรทัดทุกบรรทัด
- Ctrl + 2 – ปรับระยะห่างของบรรทัดห่างเท่าๆกันเป็น 2 เท่าของของคำสั่ง Ctrl+1 
- Ctrl + 5 –ปรับระยะห่างของบรรทัดห่างเท่าๆกันเป็น 1.5 เท่าของคำสั่ง Ctrl+1
- Alt + Shift + ลูกศรขึ้น – เป็นการเลื่อนทั้งย่อหน้าขึ้น
- Alt + Shift + ลูกศรลง – เป็นการเลื่อนทั้งย่อหน้าลง


การสร้าง E-book

หน้าเว็บย่อย (1): ผู้พัฒนา website
ĉ
Rome Panyagoon,
15 ธ.ค. 2557 17:45
ċ
DLIT2558.zip
(2862k)
Rome Panyagoon,
30 ก.ค. 2558 20:09
Ċ
Rome Panyagoon,
13 ส.ค. 2558 22:33
ċ
Rome Panyagoon,
13 ส.ค. 2558 20:10
Ċ
e-market.pdf
(1582k)
Rome Panyagoon,
30 ก.ค. 2558 20:49
Ċ
Rome Panyagoon,
25 ก.พ. 2556 03:06
Ċ
Rome Panyagoon,
30 ก.ค. 2558 20:14
Comments