เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างครูและศึกษานิเทศก์สมาคมศึกษานิเทศก์จังหวัดพะเยา

ประกาศล่าสุด

 • สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2 มีรูปแบบการพัฒนาโรงเรียน       ทั้งระบบภายใต้นโยบาย 3 มิติ 8 จุดเน้นสู่การพัฒนาคุณภาพการศึกษา โดยเห็นว่าสถานศึกษา เป็นฐานสำคัญในการปฏิรูปการศึกษา ซึ่งการปฏิรูปการศึกษาจะสำเร็จได้จะต้องพัฒนาสถานศึกษา ทั้งระบบ ได้แก่ มิติที่ 1 การพัฒนาศักยภาพผู้บริหาร มิติที่ 2 การพัฒนาคุณภาพครู มิติที่ 3                  การพัฒนาผู้เรียนสู่มาตรฐานซึ่ง 3 มิติ 8 จุดเน้น เป็นยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนทั้งผู้บริหารสถานศึกษา ครู และผู้เรียนสู่การพัฒนาคุณภาพการตามมาตรฐานการศึกษา

             สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2 ในฐานะเป็นหน่วยงานของรัฐ     ที่รับผิดชอบในการจัดและส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานให้เด็กในวัยเรียนทุกคน              ได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา ได้จัดทำเอกสาร แนวทางการขับเคลื่อนนโยบายคุณภาพการศึกษา “3 มิติ 8 จุดเน้น”  ประกอบด้วยเอกสาร จำนวน  3 เล่ม ดังนี้

                     เอกสาร มิติที่ 1 การพัฒนาศักยภาพผู้บริหารสถานศึกษา

                     เอกสาร มิติที่ 2 การพัฒนาคุณภาพครู

                     เอกสาร มิติที่ 3 การพัฒนาผู้เรียนสู่มาตรฐาน

             มิติที่ 1 การพัฒนาศักยภาพผู้บริหารสถานศึกษา กล่าวถึงหลักการสำคัญในการพัฒนาศักยภาพผู้บริหารสถานศึกษา 2 จุดเน้น  ได้แก่ จุดเน้นที่ 1ผู้นำทางวิชาการ  และจุดเน้นที่ 2            การพัฒนาเชิงระบบ (เน้นการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา)  

             มิติที่ 2 การพัฒนาคุณภาพครู กล่าวถึงแนวคิด และหลักการสำคัญในการพัฒนาคุณภาพครู 2 จุดเน้น จุดเน้นที่ 1 ห้องเรียนคุณภาพ จุดเน้นที่ 2 การนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง               สู่การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในห้องเรียน              

             มิติที่ 3 การพัฒนาผู้เรียนสู่มาตรฐาน กล่าวถึงแนวคิด และหลักการสำคัญ 4 จุดเน้น ได้แก่จุดเน้นด้านการอ่านออกเขียนได้และคิดคำนวณ   จุดเน้นด้านคุณธรรมนำความรู้ จุดเน้นด้านการอยู่อย่างมีความสุขตามวิถีพอเพียง และจุดเน้นด้าน การมีทักษะชีวิต 

 • การจัดการศึกษาคณิตศาสตร์ในศตวรรษที่ 21 การจัดการศึกษาคณิตศาสตร์ในศตวรรษที่ 21                                                                      ปานทอง กุลนาถศิริ*     การจัดการศึกษาคณิตศาสตร์ในศตวรรษที่ 21 ควรเป็นการจัดการศึกษาเพื่อปวงชน ( Mathematics for All ) เป็นการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคนให ...
  ส่ง 25 มิ.ย. 2557 23:17 โดย powerpin chuenwong
แสดงบทความ 1 - 1 จาก 1 รายการ ดูเพิ่มเติม »