กลุ่งส่งเสริมการจัดการศึกษา

ทำเนียบบุคลากร

นายชินพรรธน์  บรรณ์ติเจริญโชติ
รอง ผอ.สพป.สกลนคร เขต 2

นางกมลทิพย์  ประชานันท์
ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
  

                                                                 
นางทรงวาด   วิราฑูรย์                นางวิไลวรรณ  โง่นแน่น       นางสุพัชนิดา  ตังวาย                 นางสุดี   นามบุรี
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ นักวิชาการศึกษาชำนาญการ นักวิชาการศึกษาชำนาญการ  นักวิชาการศึกษาชำนาญการ

 
                                                                                          
         นางเกษมณี  สานุศิษย์              นางสาวนิภาพร  ขันธวิชัย          นางรุ่งนภา   บุราณสาร
       นักวิชาการศึกษาชำนาญการ    นักวิชาการศึกษาชำนาญการ      นักวิชาการศึกษาชำนาญการ

 
นางสาวพรทิพย์ โพธิ์สุวรรณ
เจ้าหน้าทีี่ธุรการ