บุคลากร

บุคลากรทั้งหมดสังกัด สพป.สกลนคร เขต 2  ทั้งหมด มีดังนี้

กลุ่มนโยบายและแผน

 
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา

กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา
 
 

กลุ่มอำนวยการ


กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์

หน่วยตรวจสอบภายใน


กลุ่มบริหารงานบุคคล


กลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน

ลูกจ้างชั่วคราวและ ลูกจ้างประจำ