หน้าแรก

 

มาตรฐานการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียนสื่อความ

ช่วงชั้นที่ 1 ( ชั้น ป. 1 - . 3 )

 

มาตรฐานด้านการอ่าน   

สามารถเข้าใจความสำคัญและรายละเอียดของเรื่อง คำสำคัญ หรือใช้แผนภาพโครงเรื่อง หรือแผนภาพความคิดเป็นเครื่องมือการพัฒนาความเข้าใจการอ่าน รู้จักใช้คำถามเกี่ยวกับเนื้อหา และแสดงความรู้ ความคิดคาดคะเนเหตุการณ์ เรื่องราวจากเรื่องที่อ่าน และกำหนดแนวทางปฏิบัติในการอ่าน

 

   ตัวบ่งชี้

1.             อ่านออกเสียงได้ถูกต้องชัดเจน

2.             ตอบคำถามจากเรื่องที่อ่านได้

3.             สามารถลำดับเหตุการณ์ ก่อน - หลังได้

4.             มีนิสัยรักการอ่าน

5.             ปฏิบัติตนในการอ่านได้ถูกต้อง

 

 

          

 

รายชื่อบุคลากร

นายสุทธิเวช  คำกล่อม
นางสุมณฑา  คำกล่อม
นายอำนาจ  สังข์วะระปรีชา
นางราตรี   ประฏิสิทธิ์