Toekomstplannen

Gezamenlijke aanpak van de wateroverlast

De valleien van de Grote en de Kleine Molenbeek zijn bijzonder gevoelig voor wateroverlast. Op donderdag 3 februari 2011 hebben de betrokken gemeenten Asse, Londerzeel, Meise en Merchtem, met de waterloopbeheerders, dat zijn de provincie Vlaams-Brabant en het Vlaams gewest, afspraken gemaakt over een gezamenlijke aanpak van deze problemen en een snelle uitvoering van de noodzakelijke werken. Aan het overleg namen ook een kabinetsmedewerker van minister Joke Schauvliege en de bekkencoördinator van het Benedenscheldebekken deel.

Alle aanwezigen op het overleg hebben zich geëngageerd om de bestaande plannen voor de inrichting van gecontroleerde overstromings¬gebieden gecoördineerd en versneld uit te voeren. Bovendien zullen de waterloopbeheerders met de gemeenten bijkomende locaties voor waterberging zoeken.
Om het nuttig effect zo groot mogelijk te maken, worden de verschillende ontworpen overstromingsgebieden maximaal uitgerust met automatische peilmeters en een gecentraliseerde sturing. Bestaande wachtbekkens krijgen eveneens een automatische regeling, die op de centrale sturing wordt aangesloten.

De deelnemers aan het overleg hebben ook formeel bevestigd dat geen enkele van de geplande ingrepen ook maar enig risico mag inhouden voor bestaande bebouwing in de omgeving. Het oplossen van wateroverlast op één plaats mag nooit de kans op wateroverlast elders vergroten.

Geregeld onderhoud van grachten en waterlopen moet de buffercapaciteit van natuurlijke overstromingsgebieden vergroten, zonder de afvoer naar de grotere waterlopen te versnellen.


In september zullen de deelnemers aan het overleg opnieuw samen komen om de gemaakte vorderingen te evalueren en nieuwe afspraken te maken.LONDERZEEL inventarisatie (brondocument)

Datum: bezoek 22 december 2010 en 11 januari 2011

Aanwezigen: Emiel Van der Perre, Gerrit De Pauw,  Luc Brugghemans, Iris Bauwens, Johan Van Camp (polder Vliet en Zielbeek), Guido Janssen (BSEC)

Ontvangen documenten: geen

Belangrijkste ingebrachte opmerkingen: Onvoldoende bovenstroomse buffering, zowel op de Kleine als op de Grote Molenbeek. Belangrijk is dat op deze waterlopen de reeds lang geplande overstromingsgebieden zowel op tweede als eerste categorie (Robroekstraat en Moorhoek ) gerealiseerd worden.

Belang van gestuurde constructies aan overstromingsgebieden die vanuit alle mogelijke relevante input (peilgegevens, neerslaggegevens en weersverwachting…) kunnen anticiperen en het overstromingsrisico kunnen beperken.


Er is momenteel al een overstromingsgebied in het meest bovenstroomse deel op het grondgebied van Asse en een overstromingsgebied op de Molenbeek ter hoogte van de Robbeek Londerzeel –Steenhuffel. Een uitbreiding hiervan is gepland langs de Molenbeek en de Lindebeek (zie Figuur 53 tot Figuur 57) en zal worden gebouwd door de VMM. Dit overstromingsgebied zal Steenhuffel beschermen tegen overstromingen vanuit de Molenbeek voor regenbuien met een retourperiode van 50 jaar. Ter hoogte van de Sneppelaar en de Moorhoek (zie Figuur 58 tot Figuur 64 blz 4) zal de piekafvoer gemilderd worden. Er wordt verwacht dat deze gecontroleerde overstromingsgebieden de stroomafwaartse problemen – hiermee op een relevante wijze zal verlichten.9 november 2011: brief aan de bewoners omtrent de aanpak: klik hier

Winterdijk in Moorhoek

De VMM had deze winterdijk (donkergroene lijn) gepland vóór het begin van het winterseizoen ('11 - '12).

De werken werden echter uitgesteld. In de winter 2011 - 2012 heeft men de winterdijk parallel met de Molenbeek aangelegd, maar nog niet het andere gedeelte (= losweg). De gemeente beloofde daarom op 14 nov. 2011 om op eigen initiatief  vóór de winter de losweg reeds op te hogen.

Ook deze belofte werd niet nagekomen. Helaas had Sneppelaar hierdoor weer wateroverlast in december 2011 .

Pas een jaar later werd in december 2012 begonnen met deze werken. Toch waren de werken niet tijdig klaar voor de overlast van december 2012 en heeft men in allerijl nog een voorlopige dijk aangelegd. Net op tijd, want deze keer waren er geen problemen en bleef het water in de vallei van de Grote Molenbeek.

Zolang de volledige V-dijk niet is afgewerkt zal het water via de rechteroever van de Lakemansplas (ter hoogte van de monding) overstromen en langs rechts van de V-dijk naar de Moorhoek en Sneppelaar doorstromen. (zie ook dit kaartje  en foto's en filmpjes van 17 dec 2011 


Update: In de lente van 2013 zijn de werken beëindigd !!!!

14 november 2011: open MINA-raad uitnodiging