แบบฟอร์มรายงาน

แบบฟอร์มแผนงาน/โครงการโรงพยาบาลปลอดบุหรี่:ศูนย์กลางการแก้ปัญหาบุหรี่และสุขภาพระดับชุมชน
- รายงานการเงิน (แบบฟอร์ม ง.1-100 แห่ง)
- รายจ่ายแยกตามประเภทค่าใช้จ่าย (แบบฟอร์ม ง.2-100 แห่ง)
- รายงานสรุปการเงินเพื่อปิดโครงการ (แบบฟอร์ม ง.3-100 แห่ง)


แบบฟอร์มแผนงาน/โครงการโรงพยาบาลปลอดบุหรี่:ขยายเครือข่ายสู่ชุมชน
- รายงานการเงิน (แบบฟอร์ม ง.1-ชุมชน)
- รายจ่ายแยกตามประเภทค่าใช้จ่าย (แบบฟอร์ม ง.2-ชุมชน)
- รายงานสรุปการเงินเพื่อปิดโครงการ (แบบฟอร์ม ง.3-ชุมชน)