รายชื่อโรงพยาบาล


ภาคกลาง 12 แห่ง
 ลำดับที่ ชื่อโรงพยาบาล อำเภอ  จังหวัด  จำนวนเตียง 
 1 โรงพยาบาลไชโย ไชโย  อ่างทอง  30 
 1 รพ.สต.จรเข้ร้อง ไชโย  อ่างทอง   
 2 รพ.สต.ราชสถิตย์   ไชโย อ่างทอง   
 3 รพ.สต.ชัยฤทธิ์  ไชโย อ่างทอง   
รพ.สต.ชะไว  ไชโย  อ่างทอง   
รพ.สต.ไชยภูมิ  ไชโย  อ่างทอง   
รพ.สต.ตรีณรงค์  ไชโย  อ่างทอง  
 7  รพ.สต.เทวราช  ไชโย อ่างทอง  
 8 รพ.สต.บ้านเบิก   ไชโย  อ่างทอง  
 9  รพ.สต.หลักฟ้า  ไชโย  อ่างทอง  


     
 2  โรงพยาบาลดำเนินสะดวก  ดำเนินสะดวก  ราชบุรี  304
 1  รพ.สต.บ้านคูหาสวรรค์  ดำเนินสะดวก  ราชบุรี  
 2  รพ.สต.บ้านปากคลอง  ดำเนินสะดวก  ราชบุรี  
 3  รพ.สต.ท่านัด  ดำเนินสะดวก  ราชบุรี  
 4  รพ.สต.ขุนพิทักษ์  ดำเนินสะดวก  ราชบุรี  
 5  รพ.สต.ดำเนินสะดวก  ดำเนินสะดวก  ราชบุรี  
 6  รพ.สต.ดอนกรวย  ดำเนินสะดวก  ราชบุรี  
 7  รพ.สต.ดอนคลัง  ดำเนินสะดวก  ราชบุรี  
 8  รพ.สต.ดอนไผ่  ดำเินินสะดวก  ราชบุรี  
 9  รพ.สต.ตาหลวง  ดำเนินสะดวก  ราชบุรี  
 10  รพ.สต.บ้านบัวงาม  ดำเนินสะดวก  ราชบุรี  
 11  รพ.สต.บ้านศาลา  ดำเนินสะดวก  ราชบุรี  
 12  รพ.สต.บ้านไร่  ดำเนินสะดวก  ราชบุรี  
 13  รพ.สต.บัวงาม-โพหัก  ดำเนินสะดวก  ราชบุรี  
 14  รพ.สต.บ้านรางห้าตำลึง  ดำเนินสะดวก  ราชบุรี  
 15  รพ.สต.ประสาทสิทธิ์  ดำเนินสะดวก  ราชบุรี  
 16  รพ.สต.แพงพวย  ดำเนินสะดวก  ราชบุรี  
 17  รพ.สต.ศรีสุราษฎร์  ดำเนินสะดวก  ราชบุรี  
 18  รพ.สต.สี่หมื่น  ดำเินินสะดวก  ราชบุรี  
 19  รพ.สต.หนองสลิด  ดำเนินสะดวก  ราชบุรี  
         
 3  โรงพยาบาลบางแพ  บางแพ  ราชบุรี  60
 1  รพ.สต.วัดแก้ว  บางแพ  ราชบุรี  
 2  รพ.สต.ห้วโพ  บางแพ  ราชบุรี  
 3  รพ.สต.ดอนคา  บางแพ  ราชบุรี  
 4  รพ.สต.โพหัก  บางแพ  ราชบุรี  
 5  รพ.สต.ดอนใหญ่  บางแพ  ราชบุรี  
 6  รพ.สต.บ้านวังกุ่ม  บางแพ  ราชบุรี  
 7  รพ.สต.วังเย็น  บางแพ  ราชบุรี  
 8  รพ.สต.หนองม่วง  บางแพ  ราชบุรี  
         
 4  โีรงพยาบาลประจันตคาม  ประจันตคาม  ราชบุรี  30
 1  รพ.สต.บ้านเกาะแดง  ประจันตคาม  ราชบุรี  
 2  รพ.สต.เกาะลอย  ประจันตคาม  ราชบุรี  
 3  สอ.โคกกรวด  ประจันตคาม  ราชบุรี  
 4  สอ.โคกเขื่อน  ประจันตคาม  ราชบุรี  
 5  รพ.สต.คำโตนด  ประจันตคาม  ราชบุรี  
 6  รพ.สต.ดงบัง  ประจันตคาม  ราชบุรี  
 7  สอ.ทุ่งสบถ  ประจันตคาม  ราชบุรี  
 8  สอ.เนินสูง  ประจันตคาม  ราชบุรี  
 9  รพ.สต.บุฝ้าย  ประจันตคาม  ราชบุรี  
 10  รพ.สต.บ้านโนน  ประจันตคาม  ราชบุรี  
 11  รพ.สต.บ้านหอย  ประจันตคาม  ราชบุรี  
 12  รพ.สต.โพธิ์งาม  ประจันตคาม  ราชบุรี  
 13  รพ.สต.หนองแก้ว  ประจันตคาม  ราชบุรี  
 14  รพ.สต.หนองแสง  ประจันตคาม  ราชบุรี  
         
 5  โรงพยาบาลปากท่อ  ปากท่อ  ราชบุรี  60
 1  รพ.สต.บ้านหินสี  ปากท่อ  ราชบุรี  
 2  รพ.สต.ป่าำไก่  ปากท่อ  ราชบุรี  
 3  รพ.สต.ดอนทราย  ปากท่อ  ราชบุรี  
 4  รพ.สต.ทุ่งหลวง  ปากท่อ  ราชบุรี  
 5  รพ.สต.บ้านวังปลาช่อน  ปากท่อ  ราชบุรี  
 6  รพ.สต.บ้านไทยประจัน  ปากท่อ  ราชบุรี  
 7  รพ.สต.บ้านเขาดิน  ปากท่อ  ราชบุรี  
 8  รพ.สต.บ้านหนองไร่  ปากท่อ  ราชบุรี  
 9  รพ.สต.บ้านนาคอก  ปากท่อ  ราชบุรี  
 10  รพ.สต.บ้าหนองวัวคำ  ปากท่อ  ราชบุรี  
 11  รพ.สต.บ้านยางหัก  ปากท่อ  ราชบุรี  
 12  รพ.สต.บ่อกระดาน  ปากท่อ  ราชบุรี  
 13  รพ.สต.วัดยางงาม  ปากท่อ  ราชบุรี  
 14  รพ.สต.วันดาว  ปากท่อ  ราชบุรี  
 15  รพ.สต.ห้วยยางโทน  ปากท่อ  ราชบุรี  
 16  รพ.สต.หนองกระทุ่ม  ปากท่อ  ราชบุรี  
 17  รพ.สต.อ่างหิน  ปากท่อ  ราชบุรี  
         
 6  โรงพยาบาลพัฒนานิคม  พัฒนานิคม  ลพบุรี  60
 1  รพ.สต.หนองบัว  พัฒนานิคม  ลพบุรี  
 2  รพ.สต.ดีลัง  พัฒนานิคม  ลพบุรี  
         
 7  โรงพยาบาลวัดเพลง  วัดเพลง  ราชบุรี  
 1  รพ.สต.เกาะศาลพระ  วัดเพลง  ราชบุรี  
 2  รพ.สต.จอมประทับ  วัดเพลง  ราชบุรี  
 3  รพ.สต.บ้านปากสระ  วัดเพลง  ราชบุรี  
 4  รพ.สต.บ้านเวียงทุน  วัดเพลง  ราชบุรี  
 5  สสอ.วัดเพลง  วัดเพลง  ราชบุรี  
         
 8  โรงพยาบาลราชบุรี  เมือง  ราชบุรี  30
 1  รพ.สต.บ้านคูบัว  เมือง
 ราชบุรี  
 2  รพ.สต.ดอนแร่  เมือง  ราชบุรี  
 3  รพ.สต.บ้านไร่  เมือง  ราชบุรี  
 4  รพ.สต.เกาะพลับพลา  เมือง  ราชบุรี  
 5  รพ.สต.เกาะลอย  เมือง  ราชบุรี  
 6  รพ.สต.เขาแร้ง  เมือง  ราชบุรี  
 7  รพ.สต.คุ้งน้ำวน  เมือง  ราชบุรี  
 8  รพ.สต.คุ้งกระถิน  เมือง  ราชบุรี  
 9  รพ.สต.โคกหม้อ  เมือง  ราชบุรี  
 10  รพ.สต.เจดีย์หัก  เมือง  ราชบุรี  
 11  รพ.สต.เฉลิมพระเกียรติคูบัว  เมือง  ราชบุรี  
 12  รพ.สต.ดอนตะโก  เมือง  ราชบุรี  
 13  รพ.สต.ท่าราบ  เมือง  ราชบุรี  
 14  รพ.สต.น้ำพุ  เมือง  ราชบุรี  
 15  รพ.สต.บางป่า  เมือง  ราชบุรี  
16   รพ.สต.บางรีเพชร  เมือง  ราชบุรี  
 17  รพ.สต.บ้านญวน  เมือง  ราชบุรี  
 18  รพ.สต.พงสวาย  เมือง  ราชบุรี  
 19  รพ.สต.พิกุลทอง  เมือง  ราชบุรี  
 20  รพ.สต.สามเืรือน  เมือง  ราชบุรี  
 21  รพ.สต.หนองกลางนา  เมือง  ราชบุรี  
 22  รพ.สต.หลุมดิน  เมือง  ราชบุรี  
 23  รพ.สต.ห้วยหมู  เมือง  ราชบุรี  
 24  รพ.สต.ห้วยไผ่  เมือง  ราชบุรี  
 25  รพ.สต.หินกอง  เมือง  ราชบุรี  
 26  รพ.สต.อ่างทอง  เมือง  ราชบุรี  
         
 9  โรงพยาบาลสามชุก  สามชุก  สุพรรณบุรี  60
 1  รพ.สต.เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี บ้านดอนไร่  สามชุก  สุพรรณบุรี  
 2  รพ.สต.บ้านบางขวาก  สามชุก  สุพรรณบุรี  
 3  รพ.สต.วังลึก  สามชุก  สุพรรณบุรี  
         
 10  โรงพยาบาลเสนา  เสนา  อยุธยา  120
 1  รพ.สต.ชายนา  เสนา  อยุธยา  
 2  รพ.สต.เจ้าเสด็จ  เสนา  อยุธยา  
 3  รพ.สต.เจ้าเจ็ด  เสนา  อยุธยา  
 4  รพ.สต.ดอนทอง  เสนา  อยุธยา  
 5  รพ.สต.บ้านนมโค  เสนา  อยุธยา  
 6  รพ.สต.บ้านแถว  เสนา  อยุธยา  
 7  รพ.สต.บ้านโพธิ์  เสนา  อยุธยา  
 8  รพ.สต.บ้านแพน  เสนา  อยุธยา  
 9  รพ.สต.บ้านหลวง  เสนา  อยุธยา  
 10  รพ.สต.บ้านกระทุม  เสนา  อยุธยา  
 11  รพ.สต.มารวิชัย  เสนา  อยุธยา  
 12  รพ.สต.รางจรเข้  เสนา  อยุธยา  
 13  รพ.สต.ลาดงา  เสนา  อยุธยา  
 14  รพ.สต.สามกอ  เสนา  อยุธยา  
 15  รพ.สต.สามตุ่ม  เสนา  อยุธยา  
 16  รพ.สต.หัวเวียง  เสนา  อยุธยา  
         
 11  โรงพยาบาลหนองใหญ่  หนองใหญ่  ชลบุรี  30
 1  รพ.สต.บ้านท่าจาม  หนองใหญ่  ชลบุรี  
 2  รพ.สต.คลวงพลู  หนองใหญ่  ชลบุรี  
         
 12  โรงพยาบาลอ่างทอง  เมือง  อ่างทอง  215
 1  รพ.สต.คลองวัว  เมือง  อ่างทอง  
 2  รพ.สต.มหาดไทย  เมือง  อ่างทอง  
 3  รพ.สต.จำปาหล่อ  เมือง  อ่างทอง  
 4  รพ.สต.ตลอดกรวด  เมือง  อ่างทอง  
 5  รพ.สต.บ้านแห  เมือง  อ่างทอง  
 6  รพ.สต.บ้านยาง  เมือง  อ่างทอง  
 7  รพ.สต.บ้านอิฐ  เมือง  อ่างทอง  
 8  รพ.สต.บ้านรี  เมือง  อ่างทอง  
 9  รพ.สต.ป่างิ้ว  เมือง  อ่างทอง  
 10  รพ.สต.โพสะ  เมือง  อ่างทอง  
 11  รพ.สต.ย่านซื่อ  เมือง  อ่างทอง  
 12  รพ.สต.ศาลาแดง  เมือง  อ่างทอง  
 13  รพ.สต.หัวไผ่  เมือง  อ่างทอง  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 17 แห่ง
 ลำดับที่ ชื่อโรงพยาบาล อำเภอ  จังหวัด  จำนวนเตียง 
 1  โรงพยาบาลกระสัง  กระสัง  บุรีรัมย์  30
 1  รพ.สต.ลำดวน  กระสัง  บุรีรัมย์  
 2  รพ.สต.บ้านศรีภูมิ  กระสัง  บุรีรัมย์  
 3  รพ.สต.บ้านจอม  กระสัง  บุรีรัมย์  
 4  รพ.สต.ก้านเหลือง  กระสัง  บุรีรัมย์  
 5  รพ.สต.กันทรารมย์  กระสัง  บุรีรัมย์  
 6  รพ.สต.ตะครองใต้  กระสัง  บุรีรัมย์  
 7  รพ.สต.บ้านหนองพลวง  กระสัง  บุรีรัมย์  
 8  รพ.สต.บ้านสองชั้น  กระสัง  บุรีรัมย์  
 9  รพ.สต.บ้านหว้าใต้  กระสัง  บุรีรัมย์  
 10  รพ.สต.บ้านเพชร  กระสัง  บุรีรัมย์  
 11  รพ.สต.บ้านไม้แดง  กระสัง  บุรีรัมย์  
 12  รพ.สต.บ้านสูงเนิน  กระสัง  บุรีรัมย์  
 13  รพ.สต.เมืองไผ่  กระสัง  บุรีรัมย์  
 14  รพ.สต.สวายสอ  กระสัง  บุรีรัมย์  
 15  รพ.สต.สวนใหม่  กระสัง  บุรีรัมย์  
 16  รพ.สต.หนองเต็ง  กระสัง  บุรีรัมย์  
 17  รพ.สต.ห้วยสำราญ  กระสัง  บุรีรัมย์  
         
 2  โรงพยาบาลกันทรารมย์  กันทรารมย์  ศรีสะเกษ  60
 1  รพ.สต.บ้านพันลำ  กันทรารมย์  ศรีสะเกษ  
 2  รพ.สต.บ้านจาน  กันทรารมย์  ศรีสะเกษ  
 3  รพ.สต.หนองทามน้อย  กันทรารมย์  ศรีสะเกษ  
 4  รพ.สต.คำเนียม  กันทรารมย์  ศรีสะเกษ  
         
 3  โรงพยาบาลเกษตรวิสัย  เกษตรวิสัย  ร้อยเอ็ด  30
 1  รพ.สต.บ้านดงครั่งน้อย  เกษตรวิสัย  ร้อยเอ็ด  
 2  รพ.สต.บ้านดงมัน  เกษตรวิสัย  ร้อยเอ็ด  
 3  รพ.สต.บ้านหัวหนอง  เกษตรวิสัย  ร้อยเอ็ด  
 4  รพ.สต.บ้านกู่กาสิงห์  เกษตรวิสัย  ร้อยเอ็ด  
 5  รพ.สต.บ้านเขวาตะคลอง  เกษตรวิสัย  ร้อยเอ็ด  
 6  รพ.สต.บ้านแจ่มอารมย์  เกษตรวิสัย  ร้อยเอ็ด  
 7  รพ.สต.บ้านน้ำอ้อม  เกษตรวิสัย  ร้อยเอ็ด  
 8  รพ.สต.บ้านโนนสว่าง  เกษตรวิสัย  ร้อยเอ็ด  
 9  รพ.สต.บ้านฝาง  เกษตรวิสัย  ร้อยเอ็ด  
 10  รพ.สต.บ้านเมืองบัว  เกษตรวิสัย  ร้อยเอ็ด  
 11  รพ.สต.บ้านสนามชัย  เกษตรวิสัย  ร้อยเอ็ด  
 12  รพ.สต.บ้านหนองไผ่  เกษตรวิสัย  ร้อยเอ็ด  
 13  รพ.สต.บ้านหนองอ่าน  เกษตรวิสัย  ร้อยเอ็ด  
 14  รพ.สต.บ้านหนองกุง  เกษตรวิสัย  ร้อยเอ็ด  
 15  รพ.สต.บ้านอุ่มเม่า  เกษตรวิสัย  ร้อยเอ็ด  
         
 4  โรงพยาบาลขอนแก่น  เมือง  ขอนแก่น  867
 1  รพ.สต.โคกสี  เมือง  ขอนแก่น  
 2  รพ.สต.ท่าพระ  เมือง  ขอนแก่น  
 3  รพ.สต.บ้านผือ ตำบลพระลับ  เมือง  ขอนแก่น  
 4  รพ.สต.บ้านเป็ด  เมือง  ขอนแก่น  
 5  รพ.สต.พระลับ  เมือง  ขอนแก่น  
 6  รพ.สต.ศิลา  เมือง  ขอนแก่น  
 7  รพ.สต.สาวะถี  เมือง  ขอนแก่น  
 8  รพ.สต.สำราญ  เมือง  ขอนแก่น  
 9  รพ.สต.หนองตูม  เมือง  ขอนแก่น  
 10  ศูนย์แพทย์หนองแวงพระอารามหลวง  เมือง  ขอนแก่น  
 11  ศูนย์แพทย์หนองชาตุผดุง  เมือง  ขอนแก่น  
         
 5  โรงพยาบาลขุนหาญ  ขุนหาญ  ศรีสะเกษ  90
 1  รพ.สต.กันทรอม  ขุนหาญ  ศรีสะเกษ  
 2  รพ.สต.พราน  ขุนหาญ  ศรีสะเกษ  
 3  รพ.สต.โพธิ์กระสัง  ขุนหาญ  ศรีสะเกษ  
 4  รพ.สต.ภูทอง  ขุนหาญ  ศรีสะเกษ  
 5  รพ.สต.หลักหิน  ขุนหาญ  ศรีสะเกษ  
         
 6  โรงพยาบาลคอนสาร  คอนสาร  ชัยภูมิ  30
 1  รพ.สต.ดงบัง  คอนสาร  ชัยภูมิ  
 2  รพ.สต.ทุ่งพระ  คอนสาร  ชัยภูมิ  
 3  รพ.สต.ทุ่งนาเลา  คอนสาร  ชัยภูมิ  
 4  รพ.สต.ทุ่งลุยลาย  คอนสาร  ชัยภูมิ  
 5  รพ.สต.โนนคูณ  คอนสาร  ชัยภูมิ  
 6  รพ.สต.บ้านดงกลาง  คอนสาร  ชัยภูมิ  
 7  รพ.สต.ผาเบียด  คอนสาร  ชัยภูมิ  
 8  รพ.สต.ห้วยยาง  คอนสาร  ชัยภูมิ  
 9  รพ.สต.หนองหญ้าโก้ง  คอนสาร  ชัยภูมิ  
         
 7  โีรงพยาบาลคำม่วง  คำม่วง  การฬสินธุ์  30
 1  รพ.สต.คำสร้างเที่ยง  คำม่วง  กาฬสินธุ์  
 2  รพ.สต.บ้านเก่าเดื่อ  คำม่วง  การฬสินธุ์  
 3  รพ.สต.บ้านจาน  คำม่วง  กาฬสินธุ์  
 4  รพ.สต.บ้านดินจี่  คำม่วง  กาฬสินธุ์  
 5  รพ.สต.บ้านดงสวนพัฒนา  คำม่วง  กาฬสินธุ์  
 6  รพ.สต.บ้านนาบอน  คำม่วง  กาฬสินธุ์  
 7  รพ.สต.บ้านนาตาด  คำม่วง  กาฬสินธุ์  
 8  รพ.สต.บ้านสูงเนิน  คำม่วง  กาฬสินธุ์  
9  รพ.สต.บ้านหนองแซ  คำม่วง  กาฬสินธุ์  
 10  รพ.สต.บ้านหนองกุงน้อย  คำม่วง  กาฬสินธุ์  
 11  รพ.สต.โพน  คำม่วง  กาฬสินธุ์  
 12  รพ.สต.หนองแสง  คำม่วง  กาฬสินธุ์  
         
 8  โรงพยาบาลชุมแพ ชุมแพ  ขอนแก่น  120
 1  รพ.สต.โนนหัน ุชุมแพ  ขอนแก่น  
 2  รพ.สต.วังหินลาด  ชุมแพ  ขอนแก่น  
 3  รพ.สต.หนองเขียด  ชุมแพ  ขอนแก่น  
 4  ศูนย์สุขภาพชุมชนศรีมงคล  ชุมแพ  ขอนแก่น  
 5  รพ.สต.ขัวเรียง  ชุมแพ  ขอนแก่น  
 6  รพ.สต.ไชยสอ  ชุมแพ  ขอนแก่น  
 7  รพ.สต.โคกม่วง  ชุมแพ  ขอนแก่น  
 8  รพ.สต.นาเพียง  ชุมแพ  ขอนแก่น  
 9  รพ.สต.นาหนองทุ่ม  ชุมแพ  ขอนแก่น  
 10  รพ.สต.โนนสะอาด  ชุมแพ  ขอนแก่น  
 11  รพ.สต.โนนอุดม  ชุมแพ  ขอนแก่น  
 12  รพ.สต.บ้านวังหูกวาง  ชุมแพ  ขอนแก่น  
 13  รพ.สต.บ้านหนองไผ่ ุชุมแพ  ขอนแก่น  
 14  รพ.สต.บ้านมาลา  ชุมแพ  ขอนแก่น  
 15  รพ.สต.บ้านหนองผือ  ชุมแพ  ขอนแก่น  
 16  รพ.สต.บ้านโนนสาวเอ้  ชุมแพ  ขอนแก่น  
 17  รพ.สต.บ้านวังยาว  ชุมแพ  ขอนแก่น  
 18  รพ.สต.หนองเสาเล้า  ชุมแพ  ขอนแก่น  
 19  ศูนย์สุขภาพสันติสุข  ชุมแพ  ขอนแก่น  
 20  ศูนย์สุขภาพชุมชนหนองคะเน  ชุมแพ  ขอนแก่น  
         
 9 โรงพยาบาลเซกา   เซกา  บึงกาฬ  30
 1  รพ.สต.หนองทุ่ม  เซกา  บึงกาฬ  
 2  สสอ.เซกา  เซกา  บึงกาฬ  
 3  รพ.สต.โคกกระแซ  เซกา  บึงกาฬ  
 4  รพ.สต.ซาง  เซกา  บึงกาฬ  
 5  รพ.สต.ท่ากกแดง  เซกา  บึงกาฬ  
 6  รพ.สต.ท่าสะอาด  เซกา  บึงกาฬ  
 7  รพ.สต.น้ำจั้น  เซกา  บึงกาฬ  
 8  รพ.สต.บ้านโคกโขง  เซกา  บึงกาฬ  
 9  รพ.สต.บ้านต้อง  เซกา  บึงกาฬ  
 10  รพ.สต.บ้านคำบอน  เซกา  บึงกาฬ  
 11  รพ.สต.ทา่เชียงเครือ  เซกา  บึงกาฬ  
 12  รพ.สต.ป่งไฮ  เซกา  บึงกาฬ  
 13  รพ.สต.โสกก่าม  เซกา  บึงกาฬ  
         
 10  โรงพยาบาลดอนตาล  เซกา  บึงกาฬ  30
 1  รพ.สต.บ้านหนองเม็ก  เซกา  บึงกาฬ  
 2  รพ.สต.ป่าชาด  เซกา  บึงกาฬ  
 3  รพ.สต.นาสะเม็ง  เซกา  บึงกาฬ  
 4  รพ.สต.นาเซ็ง  เซกา  บึงกาฬ  
 5  รพ.สต.นาทาม  เซกา  บึงกาฬ  
 6  รพ.สต.บ้านนายาง  เซกา  บึงกาฬ  
 7  รพ.สต.บ้านบาก  เซกา  บึงกาฬ  
 8  รพ.สต.บ้านภูล้อม  เซกา  บึงกาฬ  
 9  รพ.สต.บ้านแก้ง  เซกา  บึงกาฬ  
 10  รพ.สต.ป่าไร  เซกา  บึงกาฬ  
 11  รพ.สต.โพธิ์ไชย  เซกา  บึงกาฬ  
 12  รพ.สต.เหล่าหมี  เซกา  บึงกาฬ  
 13  รพ.สต.หนองกระยัง  เซกา  บึงกาฬ  
 14  รพ.สต.หนองหล่ม  เซกา  บึงกาฬ  
         
 11  โรงพยาบาลน้ำพอง  น้ำพอง  ขอนแก่น  60
 1  รพ.สต.กุดน้ำใส  น้ำพอง  ขอนแก่น  
 2  รพ.สต.ท่ากระเสริม  น้ำพอง  ขอนแก่น  
 3  รพ.สต.บัวใหญ่  น้ำพอง  ขอนแก่น  
 4  รพ.สต.บ้านทาม  น้ำพอง  ขอนแก่น  
 5  รพ.สต.บัวเงิน  น้ำพอง  ขอนแก่น  
 6  รพ.สต.บ้านคำแก่นคูณ  น้ำพอง  ขอนแก่น  
 7  รพ.สต.บ้านโคกใหญ่  น้ำพอง  ขอนแก่น  
 8  รพ.สต.บ้านเหล่าใหญ่  น้ำพอง  ขอนแก่น  
 9  รพ.สต.บ้านหนองหว้า  น้ำพอง  ขอนแก่น  
 10  รพ.สต.บ้านท่ามะเดื่อ  น้ำพอง  ขอนแก่น  
 11  รพ.สต.บ้านคำบง  น้ำพอง  ขอนแก่น  
 12  รพ.สต.พังทุย  น้ำพอง  ขอนแก่น  
 13  รพ.สต.ม่วงหวาน  น้ำพอง  ขอนแก่น  
 14  รพ.สต.วังชัย  น้ำพอง  ขอนแก่น  
 15  รพ.สต.สะอาด  น้ำพอง  ขอนแก่น  
 16  รพ.สต.หนองกุง  น้ำพอง  ขอนแ่ก่น  
 17  สสอ.น้ำพอง  น้ำพอง  ขอนแก่น  
         
 12  โรงพยาบาลเรณูนคร  เรณูนคร  นครพนม  30
 1  รพ.สต.คำผาสุก  เรณูนคร  นครพนม  
 2  รพ.สต.โคกหินแฮ่  เรณูนคร  นครพนม  
 3  รพ.สต.ท่าลาด  เรณูนคร  นครพนม  
 4  รพ.สต.นาขาม  เรณูนคร  นครพนม  
 5  รพ.สต.นางาม  เรณูนคร  นครพนม  
 6  รพ.สต.บ้านโนนสะอาด  เรณูนคร  นครพนม  
 7  รพ.สต.บ้านโนนอนามัย  เรณูนคร  นครพนม  
 8  รพ.สต.บ้านนาบั่ว  เรณูนคร  นครพนม  
 9  รพ.สต.บ้านนาบัว  เรณูนคร  นครพนม  
 10  รพ.สต.บ้านนายอ  เรณูนคร  นครพนม  
         
 13  โรงพยาบาลศรีวิไล  ศรีวิไล  หนองคาย  30
 1  รพ.สต.นาสะแบง  ศรีวิไล  หนองคาย  
 2  รพ.สต.ชุมภูพร  ศรีวิไล  หนองคาย  
 3  รพ.สต.นาสิงห์  ศรีวิไล  หนองคาย  
 4  รพ.สต.นาแสง  ศรีวิไล  หนองคาย  
 5  รพ.สต.บ้านนาคำแคน  ศรีวิไล  หนองคาย  
         
 14  โรงพยาบาลศรีสะเกษ  ศรีสะเกษ  ศรีสะเกษ  500
 1  รพ.สต.คูซอด  ศรีสะเกษ  ศรีสะเกษ  
 2  รพ.สต.หนองโน  ศรีสะเกษ  ศรีสะเกษ  
         
 15  โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน  กระนวน  ขอนแก่น  90
 1  รพ.สต.กุดโง้ง  กระนวน  ขอนแก่น  
 2  รพ.สต.โคกกลาง  กระนวน  ขอนแก่น  
 3  รพ.สต.ดูนสาด  กระนวน  ขอนแก่น  
 4  รพ.สต.ทุ่งใหญ่  กระนวน  ขอนแก่น  
 5  รพ.สต.ท่าลาด  กระนวน  ขอนแก่น  
 6  รพ.สต.โนนสมบูรณ์  กระนวน  ขอนแก่น  
 7  รพ.สต.โนนสัง  กระนวน  ขอนแก่น  
 8  รพ.สต.บ้านอนามัย  กระนวน  ขอนแก่น  
 9  รพ.สต.เวียงอินทร์  กระนวน  ขอนแก่น  
 10  รพ.สต.ศรีภูธร  กระนวน  ขอนแก่น  
 11  รพ.สต.ห้วยโจด  กระนวน  ขอนแก่น  
 12  รพ.สต.หนองโอง  กระนวน  ขอนแก่น  
         
 16  โรงพยาบาลห้วยแถลง  ห้วยแถลง  นครราชสีมา  30
 1  รพ.สต.ซ่าเลือด  ห้วยแถลง  นครราชสีมา  
 2  รพ.สต.ตะโก  ห้วยแถลง  นครราชสีมา  
 3  รพ.สต.ท่าลี่  ห้วยแถลง  นครราชสีมา  
 4  รพ.สต.ทับสวาย  ห้วยแถลง  นครราชสีมา  
 5  รพ.สต.โนนทอง  ห้วยแถลง  นครราชสีมา  
 6  รพ.สต.ไ่ผ่นกเขา  ห้วยแถลง  นครราชสีมา  
 7  รพ.สต.หินดาด  ห้วยแถลง  นครราชสีมา  
 8  รพ.สต.หนองแด้  ห้วยแถลง  นครราชสีมา  
 9  รพ.สต.หลุ่มประดู่  ห้วยแถลง  นครราชสีมา  
 10  รพ.สต.หนองนา  ห้วยแถลง  นครราชสีมา  
 11  รพ.สต.หนองพลอง  ห้วยแถลง  นครราชสีมา  
 12  รพ.สต.หนองม่วงใหญ่  ห้วยแถลง  นครราชสีมา  
 13  รพ.สต.หนองสาย  ห้วยแถลง  นครราชสีมา  
         
 17  โรงพยาบาลห้วยเม็ก  ห้วยเม็ก  กาฬสินธุ์  60
 1  รพ.สต.กุดโดน  ห้วยเม็ก  กาฬสินธุ์  
 2  รพ.สต.บ้านห้วยมะทอ  ห้วยเม็ก กาฬสินธุ์  
 3  รพ.สต.บ้านคำเหมือนแก้ว  ห้วยเม็ก  กาฬสินธุ์  
 4  รพ.สต.บ้านคำใหญ่  ห้วยเม็ก  กาฬสินธุ์  
 5  รพ.สต.บ้านทรายทอง  ห้วยเม็ก  กาฬสินธุ์  
 6  รพ.สต.บ้านโนนขี้ควง  ห้วยเม็ก  กาฬสินธุ์  
 7  รพ.สต.บ้านหาดทรายมูล  ห้วยเม็ก  กาฬสินธุ์  
 8  รพ.สต.พิมูล  ห้วยเม็ก  กาฬสินธุ์  
 9  รพ.สต.หนองบัว  ห้วยเม็ก  กาฬสินธุ์  ภาคเหนือ 14 แห่ง
 ลำดับที่ ชื่อโรงพยาบาล อำเภอ  จังหวัด  จำนวนเตียง 
 1  โรงพยาบาลจุน  จุน  พะเยา  30
 1  รพ.สต.จุน  จุน  พะเยา  
 2  รพ.สต.ทุ่งรวงทอง  จุน  พะเยา  
 3  รพ.สต.บ้านร่องย้าง  จุน  พะเยา  
 4  รพ.สต.บ้านศรีมาลัย  จุน  พะเยา  
 5  รพ.สต.บ้านสักลอ  จุน  พะเยา  
 6  รพ.สต.พระธาตุขิงแกง  จุน  พะเยา  
 7  รพ.สต.ลอ  จุน  พะเยา  
 8  รพ.สต.ห้วยยางขาม  จุน  พะเยา  
 9  รพ.สต.หงส์หิน  จุน  พะเยา  
         
 2  โรงพยาบาลเชียงม่วน  เชียงม่วน  พะเยา  30
 1  รพ.สต.บ้านท่าฟ้าใต้  เชียงม่วน  พะเยา  
 2  รพ.สต.บ้านปิน  เชียงม่วน  พะเยา  
 3  รพ.สต.บ้านไชยสถาน  เชียงม่วน  พะเยา  
 4  รพ.สต.บ้านสระ  เชียงม่วน  พะเยา  
 5  รพ.สต.บ้านบ่อเปี้ย  เชียงม่วน  พะเยา  
 6  ศสธ.นาบัว  เชียงม่วน  พะเยา  
 7  ศสธ.ห้วยก้างปลา  เชียงม่วน  พะเยา  
 8  PCU มาง  เชียงม่วน  พะเยา  
         
 3  โรงพยาบาลดอกคำใต้  ดอกคำใต้  พะเยา  60
 1  รพ.สต.บุญเกิด  ดอกคำใต้  พะเยา  
 2  รพ.สต.บ้านถ้ำ  ดอกคำใต้  พะเยา  
 3  รพ.สต.ป่าชาง  ดอกคำใต้  พะเยา  
 4  รพ.สต.หนองหล่ม  ดอกคำใต้  พะเยา  
 5  รพ.สต.ขุนลาน  ดอกคำใต้  พะเยา  
 6  รพ.สต.บ้านปาง  คอกคำใต้  พะเยา  
 7  รพ.สต.คือเวียง  ดอกคำใต้  พะเยา  
 8  รพ.สต.ดอกคำใต้  ดอกคำใต้  พะเยา  
 9  รพ.สต.ดงสุวรรณ  ดอกคำใต้  พะเยา  
 10  รพ.สต.บ้านปีบ  ดอกคำใต้  พะเยา  
 11  รพ.สต.บ้านจำไก่  ดอกคำใต้  พะเยา  
 12  รพ.สต.บ้านถ้ำเจริญราษฎร์  ดอกคำใต้  พะเยา  
 13  รพ.สต.สันโค้ง  ดอกคำใต้  พะเยา  
 14  รพ.สต.สว่างอารมณ์  ดอกคำใต้  พะเยา  
 15  รพ.สต.ห้วยลาน  ดอกคำใต้  พะเยา  
 16  ศสอ.ปางงุ้น  ดอกคำใต้  พะเยา  
         
 4  โรงพยาบาลนาหมื่น  นาหมื่น  น่าน  30
 1  รพ.สต.ปิงหลวง  นาหมื่น  น่าน  
 2  รพ.สต.เมืองลี  นาหมื่น  น่าน  
 3  รพ.สต.นาทะนุง  นาหมื่น  น่าน  
 4  รพ.สต.หลักหมื่น  นาหมื่น  น่าน  
 5  CPU นาหมื่น  นาหมื่น  น่าน  
         
 5  โรงพยาบาลปง  ปง  พะเยา  30
 1  รพ.สต.ขุนควร  ปง  พะเยา  
 2  รพ.สต.ควร  ปง  พะเยา  
 3  รพ.สต.บ้านฝากแก้ว  ปง  พะเยา  
 4  รพ.สต.งิม  ปง  พะเยา  
 5  รพ.สต.บ้านน้ำปุก  ปง  พะเยา  
 6  รพ.สต.บ้านปางค่า  ปง  พะเยา  
 7  รพ.สต.บ้านม่วง  ปง  พะเยา  
 8  รพ.สต.บ้านร่องเอี่ยน  ปง  พะเยา  
 9  รพ.สต.บ้านเลี้ยว  ปง  พะเยา  
 10  รพ.สต.บ้านสบขาม  ปง  พะเยา  
 11  รพ.สต.บ้านหนองบัว  ปง  พะเยา  
 12  รพ.สต.ออย  ปง  พะเยา  
 13  ศสอ.บ้านสันติสุข  ปง  พะเยา  
 14  ศสอ.บ้านห้วยคอกหมู  ปง  พะเยา  
 15  ศสอ.บ้านทุ่งแต  ปง  พะเยา  
 16  ศสอ.บ้านสิบสองพัฒนา  ปง  พะเยา  
 17  ศสอ.บ้านปางผักหม  ปง  พะเยา  
 18  ศสอ.บ้านปางมะโอ  ปง  พะเยา  
 19  ศสอ.บ้านขุนกำลัง  ปง  พะเยา  
 20  PCU สสอ.ปง  ปง  พะเยา  
         
 6  โรงพยาบาลพะเยา  เมือง  พะเยา  360
 1  รพ.สต.จำป่าหวาย  เมือง  พะเยา  
 2  รพ.สต.ดงเจน  เมือง  พะเยา  
 3  รพ.สต.ท่าวังทอง  เมือง  พะเยา  
 4  รพ.สต.ท่าจำปี  เมือง  พะเยา  
 5  รพ.สต.บ้านต๋อม  เมือง  พะเยา  
 6  รพ.สต.บ้านต๊ำ  เมือง  พะเยา  
 7  รพ.สต.บ้านตุ่น  เมือง  พะเยา  
 8  รพ.สต.บ้านใหม่  เมือง  พะเยา  
 9  รพ.สต.บ้านเจน  เมือง  พะเยา  
 10  รพ.สต.ป่าฝาง  เมือง  พะเยา  
 11  รพ.สต.ภูกามยาว  เมือง  พะเยา  
 12  รพ.สต.แม่ปีม  เมือง  พะเยา  
 13  รพ.สต.แม่ใส  เมือง  พะเยา  
 14  รพ.สต.แม่อิง  เมือง  พะเยา  
 15  รพ.สต.แม่กา  เมือง  พะเยา  
 16  รพ.สต.แม่นาเรือ  เมือง  พะเยา  
 17  รพ.สต.ร่องคำหลวง  เมือง  พะเยา  
 18  รพ.สต.สาง  เมือง  พะเยา  
 19  รพ.สต.ห้วยเคียน  เมือง  พะเยา  
 20  รพ.สต.ห้วยแก้  เมือง  พะเยา  
 21  รพ.สต.อนุเลไย  เมือง  พะเยา  
 22  ศสช.เทศบางแม่ต๋ำ  เมือง  พะเยา  
         
 7  โรงพยาบาลแม่ใจ  แม่ใจ พะเยา  30
 1  รพ.สต.เจริญราษฎร์  แม่ใจ  พะเยา  
 2  รพ.สต.บ้านดงอินตา  แม่ใจ  พะเยา  
 3  รพ.สต.บ้านป่าตึง  แม่ใจ  พะเยา  
 4  รพ.สต.บ้านเหล่า  แม่ใจ  พะเยา  
 5  รพ.สต.บ้านหนองสระ  แม่ใจ  พะเยา  
 6  รพ.สต.ป่าแฝก  แม่ใจ  พะเยา  
 7  รพ.สต.แม่ใจ  แม่ใจ  พะเยา  
 8  รพ.สต.แม่สุก  แม่ใจ  พะเยา  
 9  รพ.สต.ศรีถ้อย  แม่ใจ  พะเยา  
         
 8  โรงพยาบาลแม่ทะ  แม่ทะ  ลำปาง  30
 1  รพ.สต.บ้านหัวเสือ  แม่ทะ  ลำปาง  
 2  รพ.สต.นากวาง  แม่ทะ  ลำปาง  
 3  รพ.สต.บ้านบอม  แม่ทะ  ลำปาง  
 4  รพ.สต.บ้านใหม่  แม่ทะ  ลำปาง  
 5  รพ.สต.บ้านกิ๋วหลวง  แม่ทะ  ลำปาง  
 6  รพ.สต.บ้านแม่วะ  แม่ทะ  ลำปาง  
 7  รพ.สต.บ้านนาคต  แม่ทะ  ลำปาง  
 8  รพ.สต.บ้านน้ำโทก  แม่ทะ  ลำปาง  
 9  รพ.สต.บ้านห้วฝาย  แม่ทะ  ลำปาง  
 10  รพ.สต.บ้านหนอง  แม่ทะ  ลำปาง  
 11  รพ.สต.บ้านฮ่องห้า  แม่ทะ  ลำปาง  
 12  รพ.สต.แพะใหม่  แม่ทะ  ลำปาง  
 13  รพ.สต.สามขา  แม่ทะ  ลำปาง  
         
 9  โรงพยาบาลลำปาง  เมือง  ลำปาง  860
 1  รพ.สต.บ้านศรีหมวดเกล้า  เมือง  ลำปาง  
 2  รพ.สต.ท่าขัว  เมือง  ลำปาง  
 3  รพ.สต.นิคมเขต 7  เมือง  ลำปาง  
 4  รพ.สต.บ้านกาด  เมือง  ลำปาง  
 5  รพ.สต.บ้านกล้วยม่วง  เมือง  ลำปาง  
 6  รพ.สต.บ้านกล้วยแพะ  เมือง  ลำปาง  
 7  รพ.สต.บ้านจำค่า  เมือง  ลำปาง  
 8  รพ.สต.บ้านค่าหลวง  เมือง  ลำปาง  
 9  รพ.สต.บ้านต้นธงชัย  เมือง  ลำปาง  
 10  รพ.สต.บ้านต้นมื่น  เมือง  ลำปาง  
 11  รพ.สต.บ้านทรายทอง  เมือง  ลำปาง  
 12  รพ.สต.บ้านทุ่งม่านเหนือ  เมือง  ลำปาง  
 13  รพ.สต.บ้านทุ่งกล้วย  เมือง  ลำปาง  
 14  รพ.สต.บ้านโทกหัวช้าง  เมือง  ลำปาง  
 15  รพ.สต.บ้านท่าโทก  เมือง  ลำปาง  
 16  รพ.สต.บ้านนิคมเขต 16  เมือง  ลำปาง  
 17  รพ.สต.บ้านฟ่อน  เมือง  ลำปาง  
 18  รพ.สต.บ้านแม่กืย  เมือง  ลำปาง  
 19  รพ.สต.บ้านม่วงแงว  เมือง  ลำปาง  
 20  รพ.สต.บ้านเอื้อม  เมือง  ลำปาง  
 21  รพ.สต.บ้านสบเฟือง  เมือง  ลำปาง  
 22  รพ.สต.บ้านสบไพร  เมือง  ลำปาง  
 23  รพ.สต.บ้านเสด็จ  เมือง  ลำปาง  
 24  รพ.สต.บ้านสบมาย  เมือง  ลำปาง  
 25  รพ.สต.บ้านใหม่จำบอน  เมือง  ลำปาง  
 26  รพ.สต.บ้านหัววัง  เมือง  ลำปาง  
 27  รพ.สต.รัตนานุรักษ์  เมือง  ลำปาง  
         
 10  โรงพยาบาลสบปราบ  สบปราบ  ลำปาง  30
 1  รพ.สต.จัวเหนือ  สบปราบ  ลำปาง  
 2  รพ.สต.นายาง  สบปราบ  ลำปาง  
 3  รพ.สต.บ้านปงกา (แม่กัวะ)  สบปราบ  ลำปาง  
 4  รพ.สต.บ้านไร่  สบปราบ  ลำปาง  
         
 11  โรงพยาบาลสามง่าม  สามง่าม  พิจิตร  60
 1  รพ.สต.เนินปอ  สามง่าม  พิจิตร  
 2  รพ.สต.รังนก  สามง่าม  พิจิตร  
 3  รพ.สต.หนองโสน  สามง่าม  พิจิตร  
         
 12  โรงพยาบาลสารภี  สารภี  เชียงใหม่  30
 1  รพ.สต..ขัวมุง  สารภี  เชียงใหม่  
 2  รพ.สต.บ้านศรีสองเมือง (ไชยสถาน)  สารภี  เชียงใหม่  
 3  รพ.สต.บ้านสนต้นกอก (ดอนแก้ว)  สารภี  เชียงใหม่  
 4  รพ.สต.ยางเนิ้ง  สารภี  เชียงใหม่  
 5  รพ.สต.ชมภู  สารภี  เชียงใหม่  
 6  รพ.สต.ท่ากว้าง  สารภี  เชียงใหม่  
 7  รพ.สต.ท่าวังตาล  สารภี  เชียงใหม่  
 8  รพ.สต.ท่าต้นกวาง  สารภี  เชียงใหม่  
 9  รพ.สต.ป่าบง  สารภี  เชียงใหม่  
 10  รพ.สต.หนองผึ้ง  สารภี  เชียงใหม่  
 11  รพ.สต.หนองแฝก  สารภี  เชียงใหม่  
 12  รพ.สต.สันทราย  สารภี  เชียงใหม่  
         
 13  โรงพยาบาลหนองม่วงไข่  หนองม่วงไข่  แพร่  30
 1  รพ.สต.ตำหนักธรรม  หนองม่วงไข่  แพร่  
 2  รพ.สต.ทุ่งแค้ว  หนองม่วงไข่  แพร่  
 3  รพ.สต.แม่คำดีรัตนปัญญา  หนองม่วงไข่  แพร่  
 4  รพ.สต.วังหลวง  หนองม่วงไข่  แพร่  
 5  รพ.สต.สะเลียม  หนองม่วงไข่  แพร่  
 6  รพ.สต.หนองม่วงไข่  หนองม่วงไข่  แพร่  
         
 14  โรงพยาบาลอุตรดิตถ์  เมือง  อุตรดิตถ์  560
 1  รพ.สต.ผาจุก  เมือง  อุตรดิตถ์  
 2  รพ.สต.ขุนฝาง  เมือง  อุตรดิตถ์  
 3  รพ.สต.คุ้มตะเภา  เมือง  อุตรดิตถ์  
 4  รพ.สต.งิ้วงาม  เมือง  อุตรดิตถ์  
 5  รพ.สต.ถ้ำฉลอง  เมือง  อุตรดิตถ์  
 6  รพ.สต.น้ำริด  เมือง  อุตรดิตถ์  
 7  รพ.สต.บ้านเกาะ  เมือง  อุตรดิตถ์  
 8  รพ.สต.บ้านพระฝาง  เมือง  อุตรดิตถ์  
 9  รพ.สต.บ้านด่าน  เมือง  อุตรดิตถ์  
 10  รพ.สต.บ้านวังสีสูบ  เมือง  อุตรดิตถ์  
 11  รพ.สต.บ้านห้วยฮ้า  เมือง  อุตรดิตถ์  
 12  รพ.สต.บ้านชายเขา  เมือง  อุตรดิตถ์  
 13  รพ.สต.บ้านท่า  เมือง  อุตรดิตถ์  
 14  รพ.สต.บ้านด่านนาขาม  เมือง  อุตรดิตถ์  
 15  รพ.สต.ป่าเช่า  เมือง  อุตรดิตถ์  
 16  รพ.สต.ม่อนดินแดง  เมือง  อุตรดิตถ์  
 17  รพ.สต.วังดิน  เมือง  อุตรดิตถ์  
 18  รพ.สต.วังกะพี้  เมือง  อุตรดิตถ์  
 19  รพ.สต.แสนตอ  เมือง  อุตรดิตถ์  
 20  รพ.สต.หาดกรวด  เมือง  อุตรดิตถ์  
 21  รพ.สต.หาดงิ้ว  เมือง  อุตรดิตถ์  
 22  PCU โรงพยาบาลอุตรดิตถ์ สาขา 1  เมือง  อุตรดิตถ์  
 23  PCU โรงพยาบาลอุตรดิตถ์ สาขา 1  เมือง  อุตรดิตถ์  


ภาคใต้ 9 แห่ง
 ลำดับที่ ชื่อโรงพยาบาล อำเภอ  จังหวัด  จำนวนเตียง 
 1  โรงพยาบาลกาญจนดิษฐ์  กาญจนดิษฐ์  สุราษฎร์ธานี  60
 1  รพ.สต.กรูด  กาญจนดิษฐ์  สุราษฎร์ธานี  
 2  รพ.สต.กงตาก  กาญจนดิษฐ์  สุราษฎร์ธานี  
 3  รพ.สต.คลองสระ  กาญจนดิษฐ์  สุราษฎร์ธานี  
 4  รพ.สต.ตะเคียนทอง  กาญจนดิษฐ์  สุราษฎร์ธานี  
 5  รพ.สต.ข้างซ้าย  กาญจนดิษฐ์  สุราษฎร์ธานี  
 6  รพ.สต.ช้างขาว  กาญจนดิษฐ์  สุราษฎร์ธานี  
 7  รพ.สต.ท่าทอง  กาญจนดิษฐ์  สุราษฎร์ธานี  
 8  รพ.สต.ท่าอุแท  กาญจนดิษฐ์  สุราษฎร์ธานี  
 9  รพ.สต.ท่าทองใหม่  กาญจนดิษฐ์  สุราษฎร์ธานี  
 10  รพ.สต.ทุ่งกง  กาญจนดิษฐ์  สุราษฎร์ธานี  
 11  รพ.สต.ทุ่งรัง  กาญจนดิษฐ์  สุราษฎร์ธานี  
 12  รพ.สต.ปากน้ำท่าทอง  กาญจนดิษฐ์  สุราษฎร์ธานี  
 13  รพ.สต.ป่าร่อน  กาญจนดิษฐ์  สุราษฎร์ธานี  
 14  รพ.สต.วังไทร  กาญจนดิษฐ์  สุราษฎร์ธานี  
 15  รพ.สต.พลายวาส  กาญจนดิษฐ์  สุราษฎร์ธานี  
 16  รพ.สต.หมู่บ้านตัวอย่าง  กาญจนดิษฐ์  สุราษฎร์ธานี  
 17  รพ.สต.ห้วหมากล่าง  กาญจนดิษฐ์  สุราษฎร์ธานี  
 18  CPU กะแดะ  กาญจนดิษฐ์  สุราษฎร์ธานี  
         
 2  โรงพยาบาลเขาชัยสน  เขาชัยสน  พัทลุง 30 
 1  รพ.สต.จองถนน  เขาชัยสน  พัทลุง  
 2  รพ.สต.บ้านเกาะทองสม  เขาชัยสน  พัทลุง  
 3  รพ.สต.บานควนหมอทอง  เขาชัยสน  พัทลุง  
 4  รพ.สต.บ้านคลองขุด  เขาชัยสน  พัทลุง  
 5  รพ.สต.บ้านโคกยา  เขาชัยสน  พัทลุง  
 6  รพ.สต.บ้านท่าลาด  เขาชัยสน  พัทลุง  
 7  รพ.สต.บ้านท่าควาย  เขาชัยสน  พัทลุง  
 8  รพ.สต.บ้านนาหยา  เขาชัยสน  พัทลุง  
 9  รพ.สต.บ้านบางแก้วใต้  เขาชัยสน  พัทลุง  
 10  รพ.สต.บ้านลานช้าง  เขาชัยสน  พัทลุง  
 11  รพ.สต.บ้านสะทัง  เขาชัยสน  พัทลุง  
 12  รพ.สต.บ้านไสนายขัน  เขาชัยสน  พัทลุง  
 13  รพ.สต.หานโพธิ์  เขาชัยสน  พัทลุง  
         
 3  โรงพยาบาลควนโดน  ควนโดน  สตูล  30
 1  รพ.สต.กุบังปะโหลด  ควนโดน  สตูล  
 2  รพ.สต.ควนโดน  ควนโดน  สตูล  
 3  รพ.สต.ย่านซื่อ  ควนโดน  สตูล  
 4  รพ.สต.วังพระจัน  ควนโดน  สตูล  
 5  สสสอ.ควนโดน  ควนโดน  สตูล  
         
 4  โรงพยาบาลทับสะแก  ทับสะแก  ประจวบคีรีขันธ์  60
 1  รพ.สต.บ้านดอนใจดี  ทับสะแก  ประจวบคีรีขันธ์  
 2  รพ.สต.นาหูกวาง  ทับสะแก  ประจวบคีรีขันธ์  
 3  รพ.สต.อ่างทอง  ทับสะแก  ประจวบคีรีขันธ์  
 4  รพ.สต.เขาล้าน  ทับสะแก  ประจวบคีรีขันธ์  
 5  รพ.สต.ตลาดเหมืองแร่  ทับสะแก  ประจวบคีรีขันธ์  
 6  รพ.สต.บ้านเนินดินแดง  ทับสะแก  ประจวบคีรีขันธ์  
 7  รพ.สต.บ้านทุ่งประดู่  ทับสะแก  ประจวบคีรีขันธ์  
 8  รพ.สต.บ้านหินเทิน  ทับสะแก  ประจวบคีรีขันธ์  
 9  รพ.สต.บ้านหนองหอย  ทับสะแก  ประจวบคีรีขันธ์  
 10  รพ.สต.ห้วยยาง  ทับสะแก  ประจวบคีรีขันธ์  
 11  สสอ.ทับสะแก  ทับสะแก  ประจวบคีรีขันธ์  
         
 5  โรงพยาบาลปะนาเระ  ปะนาเระ  ปัตตานี  30
 1  รพ.สต.บ้านเตราะหัก  ปะนาเระ ปัตตานี   
 2  รพ.สต.ปะนาเระ  ปะนาเระ ปัตตานี   
 3  รพ.สต.ควน  ปะนาเระ  ปัตตานี  
 4  รพ.สต.คอกกระบือ  ปะนาเระ  ปัตตานี  
 5  รพ.สต.ท่าทราย  ปะนาเระ  ปัตตานี  
 6  รพ.สต.ท่าน้ำ  ปะนาเระ  ปัตตานี  
 7  รพ.สต.บ้านนอก  ปะนาเระ  ปัตตานี  
 8  รพ.สต.ศาลาหยุดพระ  ปะนาเระ  ปัตตานี  
 9  รพ.สต.สุเหร่า  ปะนาเระ  ปัตตานี  
         
 6 โรงพยาบาลร่อนพิบูลย์ ร่อนพิบูลย์ นครศรีธรรมราช  30 
 1  รพ.สต.บ้านทำเนียบ  ร่อนพิบูลย์  นครศรีธรรมราช  
 2  รพ.สต.บ้านถลุงทอง  ร่อนพิบูลย์  นครศรีธรรมราช  
 3  รพ.สต.บ้านกลอง  ร่อนพิบูลย์  นครศรีธรรมราช  
 4  รพ.สต.บ้านขุนพัง  ร่อนพิบูลย์  นครศรีธรรมราช  
 5  รพ.สต.บ้านควนเกย  ร่อนพิบูลย์  นครศรีธรรมราช  
 6  รพ.สต.บ้านทุ่งหล่อ  ร่อนพิบูลย์  นครศรีธรรมราช  
 7  รพ.สต.บ้านปัง  ร่อนพิบูลย์  นครศรีธรรมราช  
 8  รพ.สต.บ้านพุดหง  ร่อนพิบูลย์  นครศรีธรรมราช  
 9  รพ.สต.บ้านไม้หลา  ร่อนพิบูลย์  นครศรีธรรมราช  
 10  รพ.สต.บ้านสระพัง  ร่อนพิบูลย์  นครศรีธรรมราช  
       
 7  โรงพยาบาลรามัน  รามัน  ยะลา  60
 1  รพ.สต.กาลูปัง  รามัน ยะลา  
 2  รพ.สต.กอตอตีอร๊ะ  รามัน ยะลา  
 3  รพ.สต.โกตาบารู  รามัน  ยะลา  
 4  รพ.สต.เกะรอ  รามัน  ยะลา  
 5  รพ.สต.กาลอ  รามัน  ยะลา  
 6  รพ.สต.จะกว๊ะ  รามัน  ยะลา  
 7  รพ.สต.ตะโล๊ะหะลอ  รามัน  ยะลา  
 8  รพ.สต.ท่าธง  รามัน  ยะลา  
 9  รพ.สต.เนินงาม  รามัน  ยะลา  
 10  รพ.สต.บ้านเกาะ  รามัน  ยะลา  
 11  รพ.สต.บาลอ  รามัน  ยะลา  
 12  รพ.สต.บือมัง  รามัน  ยะลา  
 13  รพ.สต.บาโงย  รามัน  ยะลา  
 14  รพ.สต.ยะต๊ะ  รามัน  ยะลา  
 15  รพ.สต.วังพญา  รามัน  ยะลา  
 16  รพ.สต.อาซ่อง  รามัน  ยะลา  
 17  สสอ.รามัน  รามัน  ยะลา  
         
 8  โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสายบุรี  สายบุรี  ปัตตานี  60
 1  รพ.สต.บือแระ  สายบุรี  ปัตตานี  
 2  รพ.สต.ปะเสยะวอ  สายบุรี  ปัตตานี  
 3  รพ.สต.กะดุนง  สายบุรี  ปัตตานี  
 4  รพ.สต.ตะบิ้ง  สายบุรี  ปัตตานี  
 5  รพ.สต.เตราะบอน  สายบุรี  ปัตตานี  
 6  รพ.สต.ตะลุบัน  สายบุรี  ปัตตานี  
 7  รพ.สต.ทุ่งคล้า  สายบุรี  ปัตตานี  
 8  รพ.สต.บางเก่า  สายบุรี  ปัตตานี  
 9  รพ.สต.บ้านบาเลาะ  สายบุรี  ปัตตานี  
 10  รพ.สต.บ้านเจาะโบ  สายบุรี  ปัตตานี  
 11  รพ.สต.มะนังดาล้า  สายบุรี  ปัตตานี  
 12  รพ.สต.แป้น  สายบุรี  ปัตตานี  
 13  รพ.สต.ละหาร  สายบุรี  ปัตตานี  
         
 9  โรงพยาบาลหนองจิก  หนองจิก  ปัตตานี  30
 1  รพ.สต.ทุ่งนเรนทร์  หนองจิก  ปัตตานี  
 2  รพ.สต.บางเขา  หนองจิก  ปัตตานี  
 3  รพ.สต.บางตาวา  หนองจิก  ปัตตานี  
 4  รพ.สต.เกาะเปาะ  หนองจิก  ปัตตานี  
 5  รพ.สต.คอลอตันหยง  หนองจิก  ปัตตานี  
 6  รพ.สต.โคกโตนด  หนองจิก  ปัตตานี  
 7  รพ.สต.ดาโต๊ะ  หนองจิก  ปัตตานี  
 8  รพ.สต.ดอนรัก  หนองจิก  ปัตตานี  
 9  รพ.สต.ต้นหยงเปาว์  หนองจิก  ปัตตานี  
 10 รพ.สต.ท่ากูโบ  หนองจิก  ปัตตานี  
 11  รพ.สต.ท่ากำชำ  หนองจิก  ปัตตานี  
 12  รพ.สต.บ่อทอง  หนองจิก  ปัตตานี  
 13  รพ.สต.ปุโละปุโย  หนองจิก  ปัตตานี  
 14  รพ.สต.ยาบี  หนองจิก  ปัตตานี  
 15  รพ.สต.ลิปะสะโง  หนองจิก  ปัตตานี  
 16  สำนักงานสาธารณสุขหนองจิก  หนองจิก  ปัตตานี  โรงพยาบาลที่เข้ารับการอบรมแกนนำ แต่ไม่รับการสนับสนุนทุน
 ลำดับที่ ชื่อโรงพยาบาล อำเภอ  จังหวัด  จำนวนเตียง 
 1  โรงพยาบาลท่าโรงช้าง  พุนพิน  สุราษฎร์ธานี  30