มูลนิธิฯ หนุนโรงพยาบาลปลอดบุหรี่ 100% สู่การแก้ปัญหาบุหรี่และสุขภาพระดับชุมชน 

 วันนี้ (27 เมษายน 2555) มูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ จัดการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้โครงการโรงพยาบาลปลอดบุหรี่ : ศูนย์กลางการแก้ปัญหาบุหรี่และสุขภาพระดับชุมชน สำหรับผู้ดำเนินโครงการโรงพยาบาลปลอดบุหรี่ 100% และมอบโล่ประกาศเกียรติคุณ แก่องค์กร บุคคล ที่มีผลงานดีเด่น ในปี 2555 จำนวน 292 โล่ พร้อมนำเสนอบทเรียนโครงการบูรณาการนำร่อง โรงพยาบาล โรงเรียน สถานีตำรวจ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล เพื่อขยายผลโรงพยาบาลปลอดบุหรี่ไปทั่วประเทศ ทั้งนี้มีผู้ร่วมงานจำนวนกว่า 500 คน

ผศ.กรองจิต วาทีสาธกกิจ ผู้รับผิดชอบโครงการโรงพยาบาลปลอดบุหรี่ มูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่เปิดเผยว่าในจำนวน 756 แห่ง แบ่งเป็นโรงพยาบาล 150 แห่ง สถานบริการปฐมภูมิ (รพ.สต.) 606 แห่ง ซึ่งแต่ละโรงพยาบาลจะต้องทำให้โรงพยาบาลปลอดบุหรี่ 100% มีีระบบการบันทึก ประวัติสูบบุหรี่ของผู้ป่วยทุกคน บุคลากรของโรงพยาบาลที่ให้บริการแก่ผู้ป่วยโดยตรงจะได้รับการฝึกอบรมการให้คำแนะนำปรึกษาในการเลิกบุหรี่ และโรงพยาบาลจัดให้มีบริการเลิกบุหรี่ การประเมินผลการดำเนินโครงการ พบว่า ปัจจัยที่นำไปสู่ความสำเร็จของโครงการ คือ ความมุ่งมั่นและตั้งใจ จริงของฝ ่ายบริหารและความร่วมมือของบุคลากรทุกคนของโรงพยาบาล รวมถึงการสนับสนุนการบูรณาการ การบริการช่วยเลิกบุหรี่ลง ในงานประจำโดยใช้แนวทาง 5A คือ การสอบถามประวัติการสูบบุหรี่ในผู้ป่วยหรือผู้ใช้บริการที่มารับการรักษา (Ask), การประเมินความต้องการเลิกสูบบุหรี่ (Assess), การให้ความรู้เกี่ยวกับพิษภัยของบุหรี่แก่ผู้ป่วยหรือผู้ใช้บริการและญาติ (Advice), การสนับสนุนผู้ป่วยหรือผู้ใช้บริการ ที่สูบบุหรี่ ที่ตัดสินใจเลิกบุหรี่ (Assist), และสุดท้าย คือ การติดตามการเลิกสูบบุหรี่ของผู้ป่วย (Arrange) ให้กระจายในสถานบริการอย่างครอบคลุมพื้นที่ โดยใช้แนวทาง และเสริมสร้างศักยภาพของบุคลากรในการปฏิบัติการให้บริการช่วยเลิกบุหรี่ พร้อมทั้งการบังคับใช้กฎหมายห้ามสูบบุหรี่ในโรงพยาบาล 100% อย่างเคร่งครัด

ผศ.กรองจิต กล่าวเพิ่มเติมว่า ส่วนงานด้านการบูรณาการนำร่อง โรงพยาบาล โรงเรียน สถานีตำรวจ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลปลอดบุหรี่ มีการขยายงานลงสู่ชุมชนเป็นพี่เลี้ยงให้กับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล และสร้างเครือข่ายกับอาสาสมัครสาธารณสุข เน้นการดูแลสุขภาพทั่วไป ของประชาชนควบคู่กับการช่วยให้เลิกบุหรี่ และป้องกันคนไม่สูบจากควันบุหรี่มือสอง พบว่ามีความก้าวหน้าและมีประสิทธิภาพในการทำงานกับชุมชน เป็นอย่างดี

เมื่อมองในบทบาทบุคลากรวิชาชีพสุขภาพทั้งในโรงพยาบาลและชุมชน ผู้รับผิดชอบด้านการศึกษาในเด็กและเยาวชน เจ้าหน้าที่ตำรวจที่เกี่ยวข้อง กับการบังคับใช้กฎหมาย ต่างทำงานตามบทบาทหน้าที่ของตน มีการทำงานร่วมกันระหว่างเจ้าหน้าที่ตำรวจ กับโรงพยาบาลและโรงเรียน ก็จะเน้นเรื่องยาเสพติดเป็นหลัก มูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่เองเป็นหน่วยงานเชื่อมประสานเพื่อให้เกิดการบูรณาการงานควบคุมยาสูบร่วมกันทั้ง 4 องค์กรอย่างเป็นรูปธรรม โดยเลือก 1 อำเภอจากแต่ละภูมิภาค คือ ภาคใต้ อำเภอทับสะแก จังหวัดประจวบคีรีขันธ์, ภาคเหนือ อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่, ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น, และภาคกลาง อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม รวมองค์กรที่เป็นภาคีทั้งสิ้น จำนวน 131 แห่ง

สำหรับโครงการที่จะดำเนินการต่อคือ โครงการชุมชนปลอดบุหรี่ต้นแบบ ซึ่งจะให้นักเรียนเป็นแกนนำในการขับเคลื่อน และโครงการอบรม อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน “อสม.ร่วมใจสร้างชุมชนให้ปลอดภัยจากควันบุหรี่” ซึ่งมีเป้าหมายให้ติดตามดูแล และเฝ้าระวัง เมื่อเกิดชุมชนปลอดบุหรี่

ด้าน นายสุรวิทย์ คนสมบูรณ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข กล่าวว่าโครงการโรงพยาบาลปลอดบุหรี่ 100% : ศูนย์กลางการแก้ปัญหาบุหรี่ และสุขภาพระดับชุมชน มีระบบการทำให้ผู้ป่วยที่มีประวัติสูบบุหรี่ทุกคนได้รับคำแนะนำในการเลิกบุหรี่นี้ มีความสำคัญมาก ในการสร้างความตื่นตัวถึงพิษภัยของการสูบบุหรี่และการช่วยให้ผู้ป่วยเลิกบุหรี่ และโอกาสที่จะช่วยให้คนสูบบุหรี่เลิกสูบได้สำเร็จมากที่สุดคือตอนที่เขาป่วย ในแต่ละวันจะมีผู้ป่วยเข้ารับการรักษาตามโรงพยาบาลทั่วประเทศสี่ถึงห้าแสนคน หากโรงพยาบาลทุกแห่งทั่วประเทศ สามารถทำกิจกรรมตามรายละเอียด ของโครงการนี้ นอกจากจะช่วยให้ผู้ป่วยจำนวนมากเลิกบุหรี่ได้แล้ว บุคลากรของโรงพยาบาลเองที่สูบบุหรี่ก็สามารถที่จะเลิกสูบได้เป็นจำนวนมากด้วย กระทรวงสาธารณสุขจะได้นำนโยบายโรงพยาบาลปลอดบุหรี่ 100% นี้ไปใช้กับทุกโรงพยาบาลในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขต่อไป


ต้องการข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อ : ผศ.กรองจิต วาทีสาธกกิจ 0-2278-1829 , 08-6796-3346


1.บรรยากาศงาน (34 ภาพ) 

2.เปิดงาน (106 ภาพ) 

3.รับรางวัล (239 ภาพ) 

4.เสวนา (106 ภาพ) 


ดาวน์โหลดภาพงานประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้

1.บรรยากาศงาน (34 ภาพ)
http://picasaweb.google.com/115263327347694412361/55042710

2.เปิดงาน (106 ภาพ)
http://picasaweb.google.com/115263327347694412361/55042720

3.รับรางวัล (239 ภาพ)
http://picasaweb.google.com/115263327347694412361/55042730

4.เสวนา (106 ภาพ)
http://picasaweb.google.com/115263327347694412361/55042740

ข้อแนะนำ การดาวน์โหลดไฟล์ภาพจาก Picasa คลิกรูปภาพเล็กที่ต้องการ แล้วเลือกเมนูดาวน์โหลดมุมบนซ้ายมือภาพ เพื่อดาวน์โหลดไฟล์ภาพขนาดใหญ่ (1600x1067 พิกเซล) หากคลิกขวาบันทึกไฟล์นรูปจะได้ไฟล์ภาพขนาดเล็ก (912x608 พิกเซล)

ดาวน์โหลดเอกสารประกอบการสัมมนา
1.การประเมินผลโครงการโรงพยาบาลปลอดบุหรี่ (เล่ม 1)
http://www.smokefreezone.or.th/media_request/view/329.htm

2.ถอดบทเรียนโรงพยาบาลปลอดบุหรี่ (เล่ม 2) : ภาคเหนือและภาคใต้
http://www.smokefreezone.or.th/media_request/view/330.htm

3.ถอดบทเรียนโรงพยาบาลปลอดบุหรี่ (เล่ม 3) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
http://www.smokefreezone.or.th/media_request/view/331.htm

4.ถอดบทเรียนโรงพยาบาลปลอดบุหรี่ (เล่ม 4) ภาคกลาง
http://www.smokefreezone.or.th/media_request/view/332.htm

5.ถอดบทเรียนโรงพยาบาลปลอดบุหรี่ (เล่ม 5) ภาคใต้และภาคกลาง
http://www.smokefreezone.or.th/media_request/view/333.htm

6.ถอดบทเรียนโรงพยาบาลปลอดบุหรี่ (เล่ม ุ6) ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
http://www.smokefreezone.or.th/media_request/view/334.htm

7.ถอดบทเรียนโครงการนำร่องบูรณาการ (เล่ม 7)
http://www.smokefreezone.or.th/media_request/view/335.htmแบบฟอร์มแผนงาน/โครงการโรงพยาบาลปลอดบุหรี่:ศูนย์กลางการแก้ปัญหาบุหรี่และสุขภาพระดับชุมชน
- รายงานการเงิน (แบบฟอร์ม ง.1-100 แห่ง)
- รายจ่ายแยกตามประเภทค่าใช้จ่าย (แบบฟอร์ม ง.2-100 แห่ง)
- รายงานสรุปการเงินเพื่อปิดโครงการ (แบบฟอร์ม ง.3-100 แห่ง)


แบบฟอร์มแผนงาน/โครงการโรงพยาบาลปลอดบุหรี่:ขยายเครือข่ายสู่ชุมชน
- รายงานการเงิน (แบบฟอร์ม ง.1-ชุมชน)
- รายจ่ายแยกตามประเภทค่าใช้จ่าย (แบบฟอร์ม ง.2-ชุมชน)
- รายงานสรุปการเงินเพื่อปิดโครงการ (แบบฟอร์ม ง.3-ชุมชน)


ความเคลื่อนไหวโครงการโรงพยาบาลปลอดบุหรี่ี่


ความเคลื่อนไหวมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุุหรี่

 มูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่
36/2 ซ.ประดิพัทธ์10 ถ. ประดิพัทธ์ แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 
โทรศัพท์ 02-2781828-9 แฟกซ์ 02-2781830 
อีเมล์ : info@ashthailand.or.th