SMK STØTTEFORENING

Efter et stort dansker besøg på SMK-skolen og omegn i 1991 oprettedes støtteforeningen: 
                                                       ”SMK-Indien 91”
hvis primære formål er at støtte SMK - School of Life Education i Kappalur. Foreningen med bestyrelsen i spidsen udfører et stort arbejde for skolen, og støtteforeningen bidrager, udover kontingentet, med moralsk opbakning, penge fra søgte fonde og foreninger samt naturligvis en jævnlig kontakt.

 

SMK-skolen har i årenes løb fået mange positive tilkendegivelser fra fonde og institutioner m.v. Folkekirkens Nødhjælp, Novoansattes Honorarfondfond samt Lions klubberne, her skal specielt Kerteminde nævnes, har været gode sponsorer og har hjulpet med nyanskaffelser.

 

Også i Indien bliver ting slidte og skal vedligeholdes, lærerlønninger og mange andre relevante ting til skolens hverdag skal betales.

Alle disse ting er bekostelige, og det er til dette arbejde – nu og i fremtiden – støtteforeningen arbejder for at samle penge ind.

 
Støtteforeningen har omkring 100 medlemmer, men vi vil gerne have mange flere.
En støtte til foreningens arbejde er derfor mere end velkommen.
 
Støtteforeningens nuværende bestyrelse:
 

Marga Krenzen (formand)

 

Odense

Katrine Hee (næstformand)


 Brabrand

Lene Sørensen (kasserer)

 

Tommerup

Inge Lise Spanggaard (sekretær)


 Børkop

Jan Skaarup


Skibby

LailaHoldgaard

Odense_______________________

Flemming Elnegaard

Bellinge


                    Ordinær generalforsamling den 25. april 2015 på Vestfyns efterskole


Valg af dirigent og referent:

Dirigent: Stig Holdgaard og referent Inge Lise Spanggaard

Formandens beretning:

Formanden startede sin beretning med at mindes Sonja, som har været foreningens kasserer. 

Sonja passede sit job med stor dygtighed og  pligtopfyldenhed lige til det sidst. Sonja døde 

sommeren 2014.

Henning fortsatte beretningen med at tale om bladets fremtid  - skal vi stadigvæk udsende blade, 

eller skal det nu udkomme på mails, som medlemmerne selv kan printe ud . Bladene har stort set 

været uden udgifter for foreningen, da bladene er blevet trykt på Kerteminde Efterskole, og 

Niels Petersens firma, Miljø Bo har sponsoreret portoen.

Marga, som stadigvæk arbejder på efterskolen, blev opfordret til at forhandle med den nye 

forstander, om vi stadigvæk kunne få bladet trykt gratis på efterskolen.

Da Kerteminde Soroptimist klub har 25 års jubilæum har de været så venlige at gøre opmærksom på 

en mulig donation til SMK på mellem 5000 kr og 10000 kr , hvis vi kom med et konkret ønske. 

Joseph har ønsket penge til et fjernsyn til pigerne og penge til kalkning af skolen. Henning lovede at 

lave ansøgningen og sende den videre inden 15.maj.

En nyskabelse på skolen : En tidligere elev underviser pigerne i brug af pc og søgning på nettet, 

hvad også motiverer pigerne til at lære engelsk.

Da Marga og Henning var på skolen i februar i år, ”dumpede” mr. Balamurugan, da de gerne ville 

føre en samtale med ham. Han er dygtig til grammatik og til læste tekster, men ikke til fri tale.

Eleverne vil meget gerne lære at tale engelsk, og der skal i fremtiden undervises mere på skolen i talt

 engelsk. Landsbyens børn kommer også og deltager i engelskundervisningen, hvad der er meget 

positivt.

Det ser ud til, at der er styr på Kathrins alvorlige sygdom. Joseph satser på at være tilbage på 

skolen til juni.

Mens Joseph har været væk fra skolen under Kathrins sygdom, har Johnson været ”leder” af 

skolen, han har dog ikke været der hver dag, men kommet, når det lige passede ham. Mahindran 

og Josbin har klaret dagligdagen . 

Johnson har givet udtryk for, at han ønskede at overtage ledelsen af SMK , da han var utilfreds 

med Josephs ledelse.

Marga og Henning har fortalt Joseph, at hele bestyrelsen  ønsker ham, som leder af SMK. Johnsons 

tid som leder af skolen har været.

Joseph har ”glemt” at fortælle, at Johnson nu får de penge, som Angela fik, da hun var ansat på 

skolen, så derfor får han ikke ekstra for at ”passe” skolen under Kathrins sygdom.

Joseph har fået en ide om at starte en  "dairyfarm" i forbindelse med skolen. Han har fået at vide, at 

intet må startes, men at de kunne bruge det næste år på at planlægge og lægge budget. Det 

kunne så fremlægges for bestyrelsen, behandles og evt. fremlægges på næste års 

generalforsamling.


Spørgsmål til formandens beretning.

Poul fra Vestfyns efterskole spurgte, om der stadigvæk var nogle sponsorer til hjælp til en 

engelsklærer på skolen . Flg gav tilsagn om at sponsorere 500 kr :Poul Pedersen - Niels Petersen – 

Solveig Østergaard og Kirsten og Erik Klarsø.


Der blev spurgt til udgivelse af bladet – ca. halvdelen var tilfreds med selv at skulle printe bladet, 

men vigtigt, at det ikke bare var et nyhedsbrev, men et blad.

Hvis det er muligt ønskes det, at bladet fortsat udkommer. Der ønskes også udarbejdet et 

.materiale, så det bliver tydeligt, alt hvad der laves på skolen.

Beretningen blev godkendt.


Fremlæggelse af regnskabet:

Kassereren fremlagde regnskabet og kopi af regnskabet blev delt ud.

Status pr. 31. dec. 2014

Saldo i bank d. 1/1 – 2014: 130.263,33

Årets resultat:      67.352

Overført:       86.000

Saldo d, 31. dec. 2014: 111.615,33

Regnskabet blev godkendt


Kontingent uforandret : 200 kr for private og 1000 kr for foreninger


Valg til bestyrelsen:

Preben Christensen ønsker ikke genvalg

Henning Olsen  ønsker ikke genvalg 

Katrine Hee accepterer genvalg

Laila Holdgaard accepterer genvalg 

Laila og Katrine blev valgt 


Nye i bestyrelsen:

Flemming Elnegaard

Jan Skaarup

Valg af 2 suppleanter:

Celia Skaarup

Charlotte Jørgensen


Valg af revisor og revisor suppleanter:

Stig Holdgaard og Niels Petersen blev genvalgt 


Niels Vissing holdt en tale for Henning, hvor han roste ham meget for det utrættelige arbejde for SMK.

Preben Christensen holdt en tale til Henning  - fortalte om det store arbejde, som han har gjort for 

SMK i de 20 år han har været formand for SMK´ støtteforening og overrakte bestyrelsens 

afskedsgave til Henning.

Lene holdt en tale til Hanne og takkede for hjælp – støtte og mange gange husly til 

foreningsmøderne gennem alle årene – Lene gav Hanne blomster fra bestyrelsen. 


Referent : Inge Lise SpanggaardComments