SMK STØTTEFORENING

Efter et stort dansker besøg på SMK-skolen og omegn i 1991 oprettedes støtteforeningen: 
                                                       ”SMK-Indien 91”
hvis primære formål er at støtte SMK - School of Life Education i Kappalur. Foreningen med bestyrelsen i spidsen udfører et stort arbejde for skolen, og støtteforeningen bidrager, udover kontingentet, med moralsk opbakning, penge fra søgte fonde og foreninger samt naturligvis en jævnlig kontakt.

 

SMK-skolen har i årenes løb fået mange positive tilkendegivelser fra fonde og institutioner m.v. Folkekirkens Nødhjælp, Novoansattes Honorarfondfond samt Lions klubberne, her skal specielt Kerteminde nævnes, har været gode sponsorer og har hjulpet med nyanskaffelser.

 

Også i Indien bliver ting slidte og skal vedligeholdes, lærerlønninger og mange andre relevante ting til skolens hverdag skal betales.

Alle disse ting er bekostelige, og det er til dette arbejde – nu og i fremtiden – støtteforeningen arbejder for at samle penge ind.

 
Støtteforeningen har omkring 100 medlemmer, men vi vil gerne have mange flere.
En støtte til foreningens arbejde er derfor mere end velkommen.
 
Støtteforeningens nuværende bestyrelse:
 

Henning Olsen (formand)

 

Kerteminde

Marga Krenzen (næstformand)

 

Odense

Lene Sørensen (kasserer)

 

Tommerup

Inge Lise Spanggaard(sekretær)


 Børkop

Katrine Hee


Brabrand

 LailaHoldgaard

Odense_______________________

Preben Christensen

Bullerup


                    Ordinær generalforsamling den 26. april 2014 på Vestfyns efterskole

Valg af dirigent og referent:

Georg Pedersen og referent : Inge Lise Spanggaard

Formandens beretning:

Den største begivenhed i årets løb har været Josephs besøg i Danmark. Han var 14 dage på Falster hos Hanne Søgaard og 14 dage hos Hanne og Henning, hvorfra alle de andre besøg udgik.

Joseph var imponeret over, at danskerne arbejder så meget: Lærerne forbereder sig, og de udarbejder nye metoder og procedurer. I Indien er man færdig uddannet, når man er færdig på ”the teacher`s training college!!!! Ligeledes var han meget imponeret af Margas søster, som selv passer og opdrætter 800 grise om måneden, og så er hun kvinde!!

Joseph var rundt, at se på skoler: Kerteminde Efterskole, Billeshave Efterskole, Vestfyns Efterskole og Friskolen i Revninge. På Kerteminde Efterskole var Joseph meget imponeret over tekstilundervisningen. Der har været meget kritik af Sarodjas undervisning , som virker gammeldags og traditions bunden, men eleverne er glade for hende, og hun kan noget socialt, som de har behov for. Skal der ske noget med skolens tekstilundervisning, skal der nok en underviser mere på skolen. Formanden vil vende tilbage til det punkt senere.

På Billeshave Efterskole havde eleverne arbejdet med SMK, og de overrakte Joseph en check på 5000 kr.

På SMK er eleverne opdelt i hold af 4, når de arbejder på og med PC, hvor de har alm. skriveundervisning og øvelser med at søge på nettet, men det er svært pga sprogvanskeligheder. 2 elever fra dette hold vil uddanne sig inden for it branchen.

Engelskundervisningen på skolen er blevet bedre i retning af talt engelsk, men det er ikke tilfredsstillende endnu. Vi er enige om, at skolen skal have en mere professionel lærer end Joseph er. Punktet tages op senere.

Foreningen får flere og flere medlemmer. Der trykkes nu 130 numre af bladet, som udkommer 2 gange om året. Kerteminde Efterskole er en af hovedsponsorerne, da de har trykt bladene gennem alle årene. Skolen skal have ny forstander efter næste skoleår, og hvad der så sker mht. til bladet, ved vi ikke. Vi arbejder bl.a derfor med at skaffe mailadresser fra foreningens medlemmer for at kunne sende nyheder den vej og også for at komme med nyheder i årets løb.

Josephs ønskeseddel til forbedringer på skolen:

Uddybning af brønde, da naboen har uddybet deres brønd, og der er også mangel på monsun regn - kalkning af hele skolen – mindre reparationer og nye dæk til traktoren.

Bestyrelsen vil prøve at skaffe penge til disse projekter .

Sonja søger Novo Nordisk om penge til brønde, Henning søger Lions i Kerteminde om hjælp til kalkning af skolen, Inge Lise søger Børkop Lions om et beløb til hjælp til brønde, og Marga søger Odd Fellow om pengene til taktoren. Børkop Lions har givet 1000 kr

Da der gentagne gange har været ønsker fremme om at vide , hvad eleverne foretager sig, når de forlader skolen, har Joseph undersøgt, hvad eleverne fra sidste år er i gang med: 1 studerer til sygeplejerske - 1 læser til laboratorietekniker – 2 arbejder på systuer – 4 arbejder i forskellige virksomheder i Chennei - 2 er rengøringsassistenter på et kvindehostel – 2 er gift og er hjemmegående husmødre - resten bor hjemme og hjælper med husholdningen. De fleste syr også for folk på deres hjembragte symaskiner.

Joseph har også samlet oplysninger på nogle af dette års elever: 3 af pigerne vil fortsætte skolegange på højere uddannelser – 2 vil uddanne sig indenfor it- branchen – resten søger efter job.

Formandens beretning blev godkendt af forsamlingen.

Fremlæggelse af regnskab:

Kassereren fremlagde regnskabet. Kopi af regnskabet var sendt ud med det sidste blad

Status pr. 31.december 2013.

Saldo i Danske Bank 1/1 2013: 153.804,83

Årets resultat: 50.458,50

Overført til SKM: 74.000,00

Saldo pr.31,dec 2013: 130.263,33

Regnskabet blev godkendt.


Fastsættelse af kontingent:

Kontingent er stadigvæk 200 kr pr. år

Indkomne forslag:

Der var ikke indkommet nogle forslag.

Efter regnskabet blev der igen drøftet muligheden for at få en uddannet engelsklærer ansat på skolen. Bestyrelsen blev igen på generalforsamlingen pålagt at arbejde med sagen, og Joseph skal igen arbejde med at finde en engelsklærer til skolen

Poul : Det skal være en engelsklærer, som kommer på skolen hver dag.

Henning: Læreren skal ansættes for et helt skoleår.

Karin: Brev til Joseph, at det skal være en uden for familien, som skal varetage undervisningen.

Sune: Jobbet skal gå til den bedste ansøger.

På generalforsamlingen tilkendegav Niels Pedersen, Niels Jørgensen, Poul Pedersen og Solveig Østergaard, at de hver ville betale 500 kr, som skulle øremærkes til en engelsklærer i det kommende skoleår.

Bestyrelsen fik også pålagt at arbejde med at finde en lærer, som kunne gå ind og hjælpe Sarodja, så undervisningen bliver lidt mere tidssvarende.

Valg til bestyrelsen: På valg er denne gang Lene Sørensen, Marga Krenzen og Inge Lise Spanggaard

Alle 3 blev genvalgt .

Ester Eilersen har ønsket at træde ud af bestyrelsen, og 1.supp Katrine Hee er nu i bestyrelsen.

Valg af 2 suppleanter:

Cecilia Skaarup og Preben Christensen blev valgt .

Valg af revisor og revisorsuppleant :

Revisor er Stig Holdgaard og suppleant er Niels Pedersen.

Begge blev genvalgt.

Eventuelt:

Henning bekendtgjorde, at det kommende år bliver hans sidste år, som formand i SMK´s bestyrelse .


                                                                                                Inge Lise Spanggaard


 


Comments