ปฏิบัติศาสนกิจ

นิสิตคณะสังคมศาสตร์
(พิเศษ) รุ่น ๕๖ (๒๐)
การจัดการเชิงพุทธ  สาขาวิชารัฐศาสตร์
มหาวิทยาลัย มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
วิทยาเขตนครราชสีมาประกาศนียบัตรบริหารกิจการคณะสงฆ์
สังคมศาสตร์ปี ๑ I สังคมศาสตร์ปี ๒ I สังคมศาสตร์ปี ๓ I สังคมศาสตร์ปี ๔

                                                                    ปฏิบัติศาสนกิจ                                                                     


  คู่มือปฏิบัติศาสนกิจ พ.ศ.๒๕๕๓
  คู่มือรายงานปฏิบัติศาสนกิจ
        - ปฏิบัติศาสนกิจพฤษภาคม
        - คู่มือปฏิบัติศาสนกิจ [ระยะ ๖ เดือน]
  ใบสมัครปฏิบัติศาสนกิจ
        - แบบขอตัวนิสิตเพื่อช่วยงาน
        - แบบหนังสือนุญาต


คำนำ

        คู่มือปฏิบัติศาสนกิจเล่มนี้ จัดทำขึ้นเพื่อเป็นคู่มือในการปฏิบัติศาสนกิจของพระนิสิตปฏิบัติศาสนกิจ รุ่นที่ ๕๖ ของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครราชสีมา ซึ่งจะต้องปฏิบัติงานเป็นเวลา ๑ ปี ตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัย
        การปฏิบัติศาสนกิจนั้นเป็นตัวผลงาน แต่การรายงานการปฏิบัติศาสนกิจนั้นเป็นหลักฐานของผลงาน ย่อมสำคัญทั้งสองอย่าง ปัญหาที่พบมากของนิสิตปฏิบัติศาสนกิจก็คือมีผลงานปฏิบัติศาสนกิจหลากหลาย แต่เวลาจัดทำรายงานกลับมีปัญหาเกี่ยวกับความถูกต้องของเอกสารและเนื้อหางานที่รายงาน ทำให้มีปัญหาเวลาคณะกรรมการหรือผู้รับผิดชอบการปฏิบัติศาสนกิจของนิสิตตรวจงานของท่าน คู่มือการปฏิบัติศาสนกิจเล่มนี้ อาจให้ประโยชน์ด้านเอกสาร การจัดทำรายงาน ซึ่งเป็นหลักฐานการปฏิบัติศาสนกิจของท่านได้บ้าง
        แท้ที่จริงการปฏิบัติศาสนกิจคือบททดสอบที่มหาวิทยาลัยอยากจะสอบบัณฑิตทุกท่านว่ามีความเหมาะสมแห่งปริญญาบัตรนั้นหรือไม่ และความรู้ประดามีที่ได้รับการถ่ายทอด เป็นเวลา ๔ ปีนั้นสัมฤทธิ์ผลอย่างไร
        ขอให้การปฏิบัติศาสนกิจของพระนิสิตทุกท่าน สมประสงค์แห่งมโนมัยปรารถนาทั้งของท่านและของมหาวิทยาลัย ตลอดจนของสังคมทุกประการ


         “ อตฺตานํ  ทมยนฺติ  ปณฺฑิตา  บัณฑิตทั้งหลายย่อมฝึกตน”
                …………………………………


ฝ่ายกิจการนิสิต
สำนักงานวิทยาเขตนครราชสีมา
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
วิทยาเขตนครราชสีมา


 ขั้นตอนการปฏิบัติศาสนกิจ                                                                                                                        
    ๑. นิสิตติดต่อกับสถานที่ ที่ต้องการปฏิบัติศาสนกิจ   
    ๒. แจ้งสถานที่ที่จะปฏิบัติศาสนกิจให้มหาวิทยาลัย ทราบ
    ๓. มหาวิทยาลัยจะออกหนังสือมอบตัวการปฏิบัติศาสนกิจให้
    ๔. นิสิตนำหนังสือมอบตัวไปมอบให้หน่วยงานที่ปฏิบัติศาสนกิจอยู่
    ๕. ทุกวันที่  ๑๐ ของเดือนในระหว่างการปฏิบัติศาสนกิจ นิสิตต้องรายงานการปฏิบัติศาสนกิจ ให้มหาวิทยาลัยทราบ  โดยส่งด้วยตนเองหรือส่งทางไปรษณีย์ จ่าหน้าซองถึงรองอธิการบดี วิทยาเขตนครราชสีมา วงเล็บมุมซองว่า “รายงานการปฏิบัติศาสนกิจ ประจำเดือน……”
    ๖. ในระห่างปฏิบัติศาสนกิจ นิสิจะต้องติดตามข่าวเกี่ยวกับกิจกรรมที่ต้องทำ เช่นการประชุมการสัมมนา จากวิทยาเขตเป็นระยะ โดยวิทยาเขตจะติดต่อทางจดหมายให้ทราบ  ถ้าเป็นเรื่องเร่งด่วนอาจติดต่อทางโทรศัพท์ หรือ SMS ดังนั้น นิสิตจะต้องแจ้งที่อยู่ รหัสไปรษณีย์ และเบอร์โทรศัพท์ที่ติดต่อได้สะดวกที่สุดให้ชัดเจน และถ้าย้ายที่ปฏิบัติศาสนกิจ ต้องรายงานให้มหาวิทยาลัยทราบโดยด่วน


ปฏิทินการปฏิบัติศาสนกิจ
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครราชสีมา
ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๓

วัน/เดือน/ปี

รายการ

หมายเหตุ

๑๕ พฤษภาคม  ๒๕๕๓

- นิสิทุกรูปต้องแจ้งสถานที่ปฏิบัติศาสนกิจให้มหาวิทยาลัยทราบ
- ส่งที่ฝ่ายกิจการนิสิต ชั้น ๑ มหาวิทยาลัย
- อนุมัติสถานที่ปฏิบัติศาสนกิจ

๓-๔ พฤษภาคม  ๒๕๕๓

- นิสิตปฏิบัติศาสนกิจทุกรูปต้องเข้าร่วมกิจกรรมการปฐมนิเทศ
- ส่งหนังสือส่งตัว
- ห้อง ๒๐๓
- เวลา ๐๙:๐๐ น. เป็นต้นไป
- รวม ๒ วัน
ทุกวันที่  ๑๐  ของเดือน
ส่งรายงานประจำเดือน

ฝ่ายกิจการนิสิต ชั้น ๑

กรกฎาคม ๒๕๕๓ หรือ สิงหาคม ๒๕๕๓
- ประชุมนิสิต ในรอบ ๓ เดือน
- อาจเป็นกลางเดือนกรกฎาคม หรือต้นเดือนสิงหาคม

พฤศจิกายน ๒๕๕๓

- ประชุมนิสิตรอบ ๖ เดือน
- ส่งรายงานการปฏิบัติศาสนกิจ รอบ ๖ เดือนแรก

 มีรูปภาพ ๖ ภาพ ประกอบการรายงาน

ธันวาคม ๒๕๕๓
- ปฏิบัติธรรมประจำปี
จัดเวรในแต่ละวันเพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่นิสิตในการปฏิบัติ
มกราคม ๒๕๕๔
- สัมมนานิสิตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
- มหาวิทยาลัย (ส่วนกลาง)
- จะส่งหนังสือถึงนิสิตโดยตรง
๑ เมษายน  ๒๕๕๔
- สิ้นสุดการจ่ายค่าธรรมเนียมรับปริญญา
- จำนวน ๑,๒๐๐ บาท (รวมค่ารถไปส่ง)
- หลังจากนั้นไม่ต้องจ่ายค่าธรรมเนียม
- รับปริญญาเองที่ส่วนกลาง
มีนาคม ๒๕๕๔
- ส่งรายงานการปฏิบัติศาสนกิจ รอบ ๑๑ เดือน
- มีรูปภาพ ๖ ภาพ ประกอบการรายงาน
พฤษภาคม ๒๕๕๔
- รับปริญญา
- หอประชุม มจร.วังน้อย (มจร.ส่วนกลาง) พระนครศรีอยุธยา

หมายเหตุ : อาจมีการเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมจากนี้ ทางมหาวิทยาลัยจะแจ้งให้ทราบเป็นกรณีไป

ติดต่อ   พระครูสมุห์คำภีร์  ภูริสีโล
                โทร. ๐๘-๗๘๘๐-๒๒๐๓
                E-mail : Khampee_mcu@hotmail.com

            นายวีระศักดิ์  ตะไลกลาง (อ้วน)
                โทร. ๐๘-๑๕๔๘-๓๔๘๙,  ๐๘-๙๖๓๐-๓๒๗๖
           
            สำนักงานวิทยาเขตนครราชสีมา
                พระมหาสุพร โทร. ๐๘-๓๓๖๙-๒๔๘๕