สัมมนาการจัดการกิจการคณะสงฆ์
นิสิตคณะสังคมศาสตร์(พิเศษ) ปี ๔ รุ่น ๒๐
การจัดการเชิงพุทธ สาขาวิชารัฐศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครราชสีมา


ธรรมภาคปฏิบัติ I พุทธวิธีการบริหารงาน I กฎหมายสำหรับพระสงฆ์
การวิจัยเพื่อการจัดการ I ภาษาอังกฤษสำหรับการจัดการ I หลักการฝึกอบรมและการประชุม
 การพัฒนาประสิทธิภาพในการทำงาน I ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ I สัมมนาการจัดการกิจการคณะสงฆ์

                                                                                                                                                             

สัมมนาการจัดกิจการคณะสงฆ์
(Seminar on Sangha Management)อาจารย์ประจำรายวิชา
พระสมาน  สิริภทฺโท๑. ชื่อรายวิชา  สัมมนาการจัดการกิจการคณะสงฆ์
    
ชื่อภาษาอังกฤษ
Seminar on Sangha Management


๒. รหัสวิชา  ๔๐๖ ๔๓๗
    จำนวนหน่วยกิต ๒ (๒-๐-๔)

    ระดับการศึกษา  ปริญญาตรี

    สาขา  รัฐศาสตร์

๓. อาจารย์ประจำวิชา/ผู้บรรยาย 
    พระสมาน  สิริภทฺโท (น.ธ.เอก,  ปว.ค.,  พธ.บ.,  รป.ม.)

๔. แนวสังเขปรายวิชา
    
สัมมนาการบริหารจัดการกิจการคณะสงฆ์ตามหัวข้อที่กำหนด

 

๕.จุดประสงค์การเรียน
    
๕.๑ เพื่อให้มีความเข้าใจเกี่ยวกับการบริหารจัดการกิจการคณะสงฆ์ได้อย่างถูกต้องเหมาะสม
    
๕.๒ เพื่อให้สามารถอธิบายวิธีการบริหารจัดการงานคณะสงฆ์ได้เป็นอย่างดี
    
๕.๓ เพื่อให้สามารถวิเคราะห์ปัญหา อุปสรรค และแนวโน้มการบริหารจัดการกิจการคณะสงฆ์ในอนาคต

 

๖. จุดประสงค์เชิงคุณธรรม
    
๖.๑ เพื่อให้สามารถปฏิบัติตนให้สอดคล้องกับสภาพการบริหารจัดการกิจการคณะสงฆ์ได้เป็นอย่างดี
    
๖.๒ เพื่อให้สามารถมีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาการบริหารจัดการงานคณะสงฆ์อย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมมีแนวทางแก้ไขที่ถูกต้อง

 

๗. รายละเอียดของวิชา
    
๗.๑ ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการบริหารจัดการกิจการคณะสงฆ์
    
๗.๒ สัมมนาการปกครองคณะสงฆ์ ๑
    
๗.๓ สัมมนาการปกครองคณะสงฆ์ ๒
    
๗.๔ สัมมนาการศึกษาของคณะสงฆ์ ๑
    
๗.๕ สัมมนาการศึกษาของคณะสงฆ์ ๒
    
๗.๖ สัมมนาการเผยแผ่พระพุทธศาสนา ๑
    
๗.๗ สัมมนาการเผยแผ่พระพุทธศาสนา ๒
    
๗.๘ สัมมนาการสาธารณูปการ
    
๗.๙ สัมมนาการศึกษาสงเคราะห์
    
๗.๑๐ สัมมนาการสาธารณะสงเคราะห์
    
๗.๑๑ สัมมนาระเบียบกฎเกณฑ์ที่เป็นอุปสรรคต่อการบริหารงานคณะสงฆ์
    
๗.๑๒ สัมมนาแนวโน้มการบริหารงานคณะสงฆ์

 

๘. กิจกรรมการเรียนการสอน
    
๘.๑ ฟังบรรยายและร่วมสัมมนาในชั้นเรียน สัปดาห์ละ ๒ คาบ (๑๐๐ นาที)
    
๘.๒ มอบหมายให้นิสิตศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติมจากตำรา หนังสือที่เกี่ยวข้องหรือจากแหล่งข้อมูลอื่นๆ สัปดาห์ละไม่น้อยกว่า ๔ ชั่วโมง แล้วสรุปเสนอในชั้นเรียนหรือรายงานเป็นเอกสารเพิ่มเติม

 

๙. การประเมินผล
    
๙.๑ การฟังบรรยายและร่วมกิจกรรม  ๑๐ คะแนน
    
๙.๒ งานมอบหมายและรายงาน  ๒๐  คะแนน
    
๙.๓ การทดสอบระหว่างภาคเรียน  ๒๐ คะแนน
    
๙.๔ สอบปลายภาค  ๕๐ คะแนน
            
รวมทั้งหมด  ๑๐๐  คะแนน

 

๑๐. หนังสืออ่านประกอบรายวิชา
        
กรมการศาสนา, คู่มือการบริหารการศาสนา
        
กรมศิลปากร, การสงวนรักษาและบูรณะโบราณวัตถุสถาน
        
เกษกานดา  สุภาพพจน์, การจัดสัมมนา
        
คะนึงนิตย์  จันทบุตร,  การเคลื่อนไหวของคณะยุวสงฆ์รุ่นแรก พ.ศ.๒๔๗๗-๒๔๘๘
        
โชติ  ทองประยูร,  คำบรรยายพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ พ.ศ.๒๕๐๕
        
ธาราวงศ์  รักศรีวงศ์,  กิจการของคณะปฏิสังขรณ์การพระศาสนา
        
พระครูศรีวรนายก,  การปกครองคณะสงฆ์ไทย
        
พระเผด็จ  ทตฺตชีโว,  หลักการบริหารตามพุทธวิธี
        
พระเมธีธรรมาภรณ์ (ประยูร  ธมฺมจิตฺโต),  ระเบียบการปกครองคณะสงฆ์ไทย
        
เพิ่มศักดิ์  เพิ่มพูน,  กฎหมายที่พระสงฆ์ควรทราบ
        
ไพพรรณ  เกียรติโชติชัย,  หลักการสัมมนา
        
มานพ  พลไพรินทร์,  คู่มือการบริหารกิจการคณะสงฆ์
        
สมเด็จพระมหาสมณเจ้าวชิรญาณวโรรส,  การคณะสงฆ์

 

----------------------------
ปรับปรุงล่าสุด  :  วันอังคาร ที่ ๙ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๕๒
    : พระสหัส  ปิติสาโร