ระเบียบมหาเถรสมาคมกฎหมายสำหรับพระสงฆ์
(Related Law for Sangha)

อาจารย์ประจำรายวิชา
อาจารย์ธนเดช  เอื้อศรี    ระเบียบมหาเถรสมาคม
        กำหนดจำนวนและเขตปกครองอำเภอ พ.ศ.๒๕๓๗
        กำหนดวิธีปฏิบัติในการไปต่างประเทศสำหรับพระภิกษุสามเณร
        กำหนดวิธีปฏิบัติในการไปต่างประเทศสำหรับพระภิกษุสามเณร พ.ศ.๒๕๓๗
        กำหนดวิธีปฏิบัติในหน้าที่พระอุปัชฌาย์ พ.ศ.๒๕๓๗
        กำหนดหลักเกณฑ์ให้มีรองเจ้าคณะอำเภอและจังหวัด พ.ศ.๒๕๓๗
        ว่าด้วยการขอซื้อไม้ขององค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ พ.ศ.๒๕๓๗
        ว่าด้วยการจัดงานวัด พ.ศ.๒๕๓๗
        ว่าด้วยการจัดตั้งสำนักปฏิบัติธรรม
        ว่าด้วยการร้องทุกข์ พ.ศ.๒๕๓๗
        ว่าด้วยวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการปลูกสร้างอาคารในที่วัดอันมีผู้เช่าอยู่ พ.ศ.๒๕๓๗Comments