การจัดการงานสารบรรณฯ
นิสิตคณะสังคมศาสตร์(พิเศษ) ปี ๔ รุ่น ๒๐
การจัดการเชิงพุทธ สาขาวิชารัฐศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครราชสีมา

                                                                                                                                                            
การวิเคราะห์สถานการณ์ปัจจุบัน I การศึกษาสงเคราะห์แนวพุทธ I การศึกษาอิสระทางการจัดการเชิงพุทธ
 การสังคมสงเคราะห์แนวพุทธ I การประชาสัมพันธ์เชิงพุทธ์ I การจัดการงานสารบรรณและธุรการ

การจัดการงานสารบรรณและธุรการ
(Correspondence and Routine Work Management)

อาจารย์ประจำรายวิชา
อาจารย์พนิดา  ขิขุนทดหน่วยกิต : ๓ (๓-๐-๖)


ชื่อรายวิชา :  การจัดการงานสารบรรณและธุรการ
                    Correspondence and Routine Work Management


รหัสวิชา : ๔๐๖ ๔๒๘


แนวสังเขปรายวิชา
        ศึกษาลักษณะความหมาย และโครงสร้างของการจัดการงานสารบรรณและธุรการ หลักทฤษฎีเกี่ยวกับงานสารบรรณ บทบาทและความสำคัญของงานสารบรรณ กลไกของระบบการทำงาน การควบคุมดูแลงานในสำนักงาน ระบบของการรายงาน การสรุปผลของงาน การประชุมสัมมนา รวมทั้งการเขียนโครงการที่เกี่ยวกับการบริหารกิจการคณะสงฆ์