ปี ๔/๒๕๕๒นิสิตคณะสังคมศาสตร์(พิเศษ) รุ่น ๒๐
การจัดการเชิงพุทธ  สาขา วิชารัฐศาสตร์
Bachelor of Arts Programme in Buddhist Management
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
วิทยาเขตนครราชสีมา


                                                                                                                                                                                                                  
ประกาศนียบัตรบริหารกิจการคณะสงฆ์
 สังคมศาสตร์ปี ๑ I สังคมศาสตร์ปี ๒ I สังคมศาสตร์ปี ๓ I สังคมศาสตร์ปี ๔
 ปฏิบัติศาสนกิจ


หลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ ภาควิชารัฐศาสตร์

คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย๑.ชื่อหลักสูตร
    ๑.๑ ชื่อหลักสูตรภาษาไทย : หลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ
    ๑.๒ ชื่อหลักสูตรภาษาอังกฤษ : Bachelor of Arts Programme in Buddhist Management

๒.ชื่อปริญญา
    ๒.๑ ชื่อเต็มภาษาไทย : พุทธศาสตรบัณฑิต (การจัดการเชิงพุทธ)
           ชื่อเต็มภาษาอังกฤษ : Bachelor of Arts (Buddhist Management)
    ๒.๒ ชื่อย่อภาษาไทย : พธ.บ. (การจัดการเชิงพุทธ)
           ชื่อย่อภาษาอังกฤษ : B. A. (Buddhist Management)

๓.หน่วยงานรับผิดชอบ
    ภาควิชารัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย                            ภาคเรียนที่ ๑                         


    
วิชาแกนพระพุทธศาสนา
        ๐๐๐ ๔๕๗    ธรรมภาคปฏิบัติ

    วิชาแกรพระพุทธศาสนาประยุกต์
        ๔๐๖ ๔๐๓    พุทธวิธีการบริหารงาน
        ๔๐๖ ๔๐๔    กฎหมายสำหรับพระสงฆ์

    วิชาเอก
        ๔๐๖ ๔๑๘    การวิจัยเพื่อการจัดการ
        ๔๐๖ ๔๑๙    ภาษาอังกฤษสำหรับการจัดการ
        ๔๐๖ ๔๒๖    หลักการฝึกอบรมและการประชุม
        ๔๐๖ ๔๒๗    การพัฒนาประสิทธิภาพในการทำงาน
        ๔๐๖ ๔๓๐    ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
        ๔๐๖ ๔๓๗    สัมมนาการจัดการกิจการคณะสงฆ์                             ภาคเรียนที่ ๒                          


    วิชาเฉพาะสาขา
        ๔๐๖ ๔๒๙    การวิเคราะห์สถานการณ์ปัจจุบัน
        ๔๐๖ ๔๑๕    การศึกษาสงเคราะห์แนวพุทธ
        ๔๐๖ ๔๓๙    การศึกษาอิสระทางการจัดการเชิงพุทธ
        ๔๐๖ ๔๑๖    การสังคมสงเคราะห์แนวพุทธ
        ๔๐๖ ๔๐๕    การประชาสัมพันธ์เชิงพุทธ
        ๔๐๖ ๔๒๘    การจัดการงานสารบรรณและธุรการ
        ๔๐๖ ๔๐๖     การอนุรักษ์และการจัดการพุทธศิลป์

หน้าเว็บย่อย (2): ปี ๔/๑/๒๕๕๒ ปี ๔/๒/๒๕๕๒
Comments