ปี ๓/๒/๒๕๕๑


นิสิตคณะสังคมศาสตร์(พิเศษ) รุ่น ๒๐
การจัดการเชิงพุทธ  สาขา วิชารัฐศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
วิทยาเขตนครราชสีมาหลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ
Bachelor of Arts Programme in Buddhist Managementภาคเรียนที่ ๑ I ภาคเรียนที่ ๒วิชาแกนพระพุทธศาสนา

    ๐๐๐ ๓๕๒ วิชา ธรรมภาคปฏิบัติ ๖ (Buddhist Meditation VI)
    หน่วยกิต ๒ (๐-๒-๔)
    ศึกษาการปฏิบัติกรรมฐานทั้งสมถะและวิปัสสนา ฝึกปฏิบัติกรรมฐานโดยการเดินจงกรม ๕ ระยะ นั่งสมาธิกำหนด ๔ ระยะ  ส่งและสอบอารมณ์กรรมฐานวิชาเอก

    ๔๐๖ ๓๑๒ วิชา กฎหมายคณะสงฆ์ (Sangha Laws)
    หน่วยกิต ๓ (๓-๐-๖)
    ศึกษาความหมาย ลักษณะที่มาและประเภทของกฎหมาย ขั้นตอนและวิธีการการออกกฎหมายคณะสงฆ์ ความสัมพันธ์ของคณะสงฆ์กับกฎหมายอื่นๆ เปรียบเทียบกฎหมายคณะสงฆ์กับกฎหมายต่างๆการบังคับใช้กฎหมายคณะสงฆ์ การใช้อำนาจหน้าที่ของพระสังฆาธิการ พระราชบัญญัติคณะสงฆ์และกฎมหาเถรสมาคมที่เกี่ยวข้องกับการบริหารกิจการคณะสงฆ์


    ๔๐๖ ๓๒๑ วิชา การจัดการการเงินและทรัพย์สิน (Financial and Asset Management)
    หน่วยกิต ๓ (๓-๐-๖)
    ศึกษาสถานะแวดล้อมทางการเงิน ทฤษฎีการเงินเบื้องต้น การเปรียบเทียบโครงการลงทุน การจัดหาเงินทุนระยะต่างๆ การบริหารทุนหมุนเวียน การวิเคราะห์ฐานะทางการเงิน ศึกษาการจำแนกประเภททรัพย์สิน การจัดส่วนแบ่งของทรัพย์สิน ค่าใช้จ่ายกำหนดราคาทรัพย์สิน วิธีการดูแลรักษาศาสนสมบัติกลางวิธีการบริหารจัดการทรัพย์สินวัดและการแสดงรายการทรัพย์สินในงบดุลให้ถูกต้องตามมาตรฐานการบัญชี


    ๔๐๖ ๓๐๒ วิชา การจัดการทรัพย์สินของพระพุทธศาสนา (Management of Buddhist Property)
    หน่วยกิต ๒ (๒-๐-๔)
    ศึกษาถึงความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับทรัพย์สินของพระพุทธศาสนา กฎระเบียบที่ว่าด้วย ศาสนสมบัติ การบริหารจัดการทรัพย์สิน การวิเคราะห์ทรัพย์สิน และแนวโน้มการจัดการทรัพย์สินของพระพุทธศาสนา


    ๔๐๖ ๓๑๓ วิชา การจัดการศึกษาของคณะสงฆ์ (Sangha Educational Management)
    หน่วยกิต ๓ (๓-๐-๖)
    ศึกษาประวัติความเป็นมาของการศึกษา หลักการจัดการศึกษาของคณะสงฆ์ ระบบการศึกษาคณะสงฆ์ บทบาทของพระสงฆ์ต่อการบริหารจัดการการศึกษา การปฏิรูปการศึกษากับการศึกษาของคณะสงฆ์ กฎหมายที่เกี่ยวกับการศึกษาของคณะสงฆ์ แนวโน้มการจัดการศึกษาของพระสงฆ์


    ๔๐๖ ๓๑๔ วิชา การจัดการสาธารณูปการ (Monastery Compound Management)
    หน่วยกิต ๓ (๓-๐-๖)
    ศึกษาความหมายและความเป็นมาในการจัดการงานสาธารณูปการ การกำหนดส่วนพุทธาวาสสังฆาวาส การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ตั้งแต่สมัยพุทธกาล ผังวัด กฎหมายที่เกี่ยวเนื่องกับการจัดผังวัด ระเบียบและการดำเนินการจัดการสิ่งแวดล้อมในวัด กฎระเบียบการขออนุญาตตั้งวัด การพัฒนาจัดแผนการจัดการสาธารณูปการ ปัญหาและแนวโน้มการจัดการงานสาธารณูปการ


    ๔๐๖ ๓๒๒ วิชา การบัญชีเพื่อการจัดการ (Managerial Accounting)
    หน่วยกิต ๓ (๓-๐-๖)
    ศึกษาวิธีการและระบบบัญชีเบื้องต้น ศึกษาระบบบัญชีที่นำมาใช้เป็นข้อมูลในการตัดสินใจการจัดการการวางแผน การออกแบบบัญชีเอกสารบันทึกรายงานต่างๆ การวางรูปบัญชีสำหรับใช้กับคอมพิวเตอร์ เครื่องมือและโปรแกรมที่ช่วยในการทำบัญชีและปัญหาที่เกี่ยวข้องกับระบบบัญชี และระบบบัญชีเพื่อการจัดการงานของกิจการคณะสงฆ์


    ๔๐๖ ๓๑๑ วิชา พระสงฆ์กับภาวะผู้นำ (Sangha and Leadership)
    หน่วยกิต ๓ (๓-๐-๖)
    ศึกษาความความหมาย แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับภาวะผู้นำ การจัดการเพื่อความเป็นผู้นำ ผู้นำสงฆ์ที่มีประสิทธิภาพ พฤติกรรม เจตคติ วิสัยทัศน์ของผู้นำสงฆ์ ต้นแบบของผู้นำสงฆ์ การออกแบบและนำการเรียนรู้ในองค์กรสงฆ์ กระบวนการฝึกอบรม และการพัฒนาผู้นำสงฆ์ คุณสมบัติของภาวะผู้นำสงฆ์ และพุทธธรรมสำหรับการสร้างภาวะผู้นำสงฆ์หน้าเว็บย่อย (1): ธรรมภาคปฏิบัติ ๖
Comments