ปี ๓/๒๕๕๑


นิสิตคณะสังคมศาสตร์(พิเศษ) รุ่น ๒๐
การจัดการเชิงพุทธ  สาขา วิชารัฐศาสตร์
Bachelor of Arts Programme in Buddhist Management
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
วิทยาเขตนครราชสีมา

หลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ ภาควิชารัฐศาสตร์
คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย


๑.ชื่อหลักสูตร
    ๑.๑ ชื่อหลักสูตรภาษาไทย : หลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ
    ๑.๒ ชื่อหลักสูตรภาษาอังกฤษ : Bachelor of Arts Programme in Buddhist Management

๒.ชื่อปริญญา
    ๒.๑ ชื่อเต็มภาษาไทย : พุทธศาสตรบัณฑิต (การจัดการเชิงพุทธ)
           ชื่อเต็มภาษาอังกฤษ : Bachelor of Arts (Buddhist Management)
    ๒.๒ ชื่อย่อภาษาไทย : พธ.บ. (การจัดการเชิงพุทธ)
           ชื่อย่อภาษาอังกฤษ : B. A. (Buddhist Management)

๓.หน่วยงานรับผิดชอบ
    ภาควิชารัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยภาคเรียนที่ ๑


วิชาแกนพระพุทธศาสนา
    วิชา ธรรมภาคปฏิบัติ ๕
    วิชา พระพุทธศาสนากับการพัฒนาชีวิต

วิชาเอก
    วิชา ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการบริหารจัดการ
    วิชา องค์การและการจัดการ
    วิชา การวางแผนและการควบคุมการบริหาร
    วิชา การจัดการเชิงกลยุทธ์
    วิชา การจัดการทรัพยากรมนุษย์แนวพุทธ
    วิชา การบริหารจัดการงบประมาณ
วิชาแกนพระพุทธศาสนา
    วิชา ธรรมภาคปฏิบัติ ๖

วิชาเอก
    วิชา กฎหมายคณะสงฆ์
    วิชา การจัดการการเงินและทรัพย์สิน
    วิชา การจัดการทรัพย์สินของพระพุทธศาสนา
    วิชา การจัดการศึกษาของคณะสงฆ์
    วิชา การจัดการสาธารณูปการ
    วิชา การบัญชีเพื่อการจัดการ
    วิชา พระสงฆ์กับภาวะผู้นำหน้าเว็บย่อย (2): ปี ๓/๑/๒๕๕๑ ปี ๓/๒/๒๕๕๑
Comments