ภาค ๑ ปี ๒

 

นิสิตคณะสังคมศาสตร์
(พิเศษ) รุ่น ๒๐
การจัดการเชิงพุทธ  สาขา วิชารัฐศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
วิทยาเขตนครราชสีมาสังคมศาสตร์(พิเศษ) ปี ๒
ภาคเรียนที่ ๑ I ภาคเรียนที่ ๒หน่วยวิชา แกนพระพุทธศาสนา

        ๐๐๐  ๑๖๑ วิชา เทศกาลและพิธีกรรมในพระพุทธศาสนา (Buddhist  Festival  and  Traditions)
        หน่วยกิต ๒ (๒-๐-๔)
        ศึกษาเทศกาลและพิธีกรรมที่สำคัญทางพระพุทธศาสนา  ความหมาย  คุณค่าของเทศกาลและพิธีกรรมนั้น ๆ  ให้สามารถปฏิบัติได้ถูกต้อง


        ๐๐๐  ๒๖๑ วิชา ธรรมนิเทศ (Dhamma  Communications)
        หน่วยกิต (--)
        ศึกษาหลักการและวิธีการเผยแผ่พระพุทธศาสนา  ศิลปะการเขียนบทความ  การพูดในที่ชุมชน  การพัฒนาบุคลิกภาพเกี่ยวกับการพูด  การเทศนา  การแสดงปาฐกถาธรรม  การอภิปราย  และการใช้สื่อประกอบการบรรยาย


        ๐๐๐  ๒๕๗ วิชา ธรรมภาคปฏิบัติ ๓ (Buddhist  Meditation III)
        หน่วยกิต (--)
        ศึกษาการปฏิบัติกรรมฐานทั้งสมถะและวิปัสสนา  ฝึกปฏิบัติกรรมฐานโดยการเดินจงกรม  ๒ ระยะ  นั่งสมาธิกำหนด  ๒ ระยะ  ส่งและสอบอารมณ์กรรมฐาน


        ๐๐๐  ๒๕๑ วิชา บาลีไวยากรณ์ชั้นสูง (Advanced  Pali  Grammar)
        หน่วยกิต ๒ (๒-๐-๔)
        ศึกษาไวยากรณ์บาลี  โดยอาศัยสูตรต่าง ๆ  ที่อยู่ในปกรณ์รูปสิทธิ   มูลกัจจายนะและโมคคัลลานะ  เป็นต้น  สำนวนนิยมในวรรณคดีแต่ละยุค  การแจกนามพิเศษ และธาตุพิเศษ


        ๐๐๐  ๑๕๙ วิชา ประวัติศาสตร์พระพุทธศาสนา ๑ (History  of  Buddhism)
        หน่วยกิต ๒ (๒-๐-๔)
        ศึกษาประวัติศาสตร์พระพุทธศาสนา  ตั้งแต่หลังพุทธปรินิพพานถึงปัจจุบัน  การแยกนิกาย การขยายตัวของพระพุทธศาสนาเข้าไปในประเทศต่าง ๆ และอิทธิพลของพระพุทธศาสนาที่มีต่อวัฒนธรรมในประเทศนั้นๆ


        ๐๐๐  ๒๕๕ วิชา พระอภิธรรมปิฎก ๑ (Abhidhamma  Pitaka II)
        หน่วยกิต ๒ (๒-๐-๔)
        ศึกษาโครงสร้าง เนื้อหาสาระ และประเด็นที่น่าสนใจของพระอภิธรรมปิฎก จากคัมภีร์ธัมมสังคณี วิภังค์ และบุคคลบัญญัติ และเลือกศึกษารายละเอียดบางกัณฑ์โดยอาศัยอรรถกถาและฎีกาประกอบหน่วยวิชา พื้นฐานทั่วไป

        ๐๐๐ ๑๐๒ วิชา กฎหมายทั่วไป (General Law)
        หน่วยกิต ๒ (๒-๐-๔)
        ศึกษาความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายทั่วไป ที่มาของระบบกฎหมาย ลักษณะทั่วไป และประเภทของกฎหมาย กฎหมายมหาชน กฎหมายเอกชนที่เกี่ยวกับพระสงฆ์ กฎหมาย ที่พระสงฆ์ควรรู้เป็นการเฉพาะ และกฎหมายที่เกี่ยวกับมุสลิม


        ๐๐๐ ๑๐๓ วิชา การเมืองการปกครองของไทย (Thai Politics and Government)
        หน่วยกิต ๒ (๒-๐-๔)
        ศึกษาความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการเมืองและการปกครอง พัฒนาการการเมืองการปกครองของไทย สถาบันทางการเมือง และการปกครองของไทย กระบวนการทางการเมืองของไทย การจัดระเบียบการปกครองของไทย และพระพุทธศาสนากับการเมืองการปกครองของไทย


        ๐๐๐  ๒๐๓ วิชา ตรรกศาสตร์เบื้องต้น (Introduction to Logic)
        ศึกษานิมิต (Sing) คำที่เป็นปฏิปักษ์กัน วิภาค การนิยามความหมาย ญัตติหรือประพจน์ (Proposition)ในแบบต่าง ๆ การแบ่งญัตติ  ความเป็นปฏิปักษ์กันแห่งญัตติ การอุปริวรรต การปริวรรต การวิปริวรรตญัตติ  ญัตติผสม การให้เหตุผล ปรัตถานุมาน (Syllogism) และปฤจฉวาที (Fallacy) แบบต่างๆ


        ๐๐๐  ๒๐๖ วิชา ภาษาอังกฤษ ๓ (English  III)
         ศึกษาหลักเกณฑ์ในการเขียนภาษาอังกฤษ  เช่น  การใช้วรรคตอนและสำนวนต่าง ๆ  การใช้คำศัพท์พื้นฐานทั่วไป  ฝึกการเขียนเรียงความและย่อความโดยอาศัยข้อมูลจากสถานการณ์ปัจจุบัน  ศึกษาภาษาอังกฤษต่อจากภาษาอังกฤษ ๒  โดยฝึกให้สามารถอ่านและเข้าใจภาษาอังกฤษที่มีรูปประโยคซับซ้อน  ใช้คำศัพท์ทั่ว ๆ ไป  และศัพท์วิชาการในระดับที่ยากขึ้น


        ๐๐๐  ๒๐๔ วิชา วัฒนธรรมไทย (Thai  Culture)
         ศึกษาความหมายและเนื้อหาของวัฒนธรรม  พัฒนาการของวัฒนธรรมไทย  ประเภทของวัฒนธรรม  พระพุทธศาสนากับวัฒนธรรม  การอนุรักษ์  การเผยแพร่และสร้างสรรค์วัฒนธรรมไทย  วัฒนธรรมไทยกับการพัฒนา  ผลกระทบของวัฒนธรรมต่างชาติต่อวัฒนธรรมไทย


--------------------

Comments