ปี ๒/๒๕๕๐
นิสิตคณะสังคมศาสตร์(พิเศษ) รุ่น ๒๐
การจัดการเชิงพุทธ  สาขา วิชารัฐศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
วิทยาเขตนครราชสีมา


สังคมศาสตร์(พิเศษ) ปี ๒


ภาคเรียนที่ ๑


หน่วยวิชา แกนพระพุทธศาสนา
    วิชา เทศกาลและพิธีกรรมในพระพุทธศาสนา
    วิชา ธรรมนิเทศ
    วิชา ธรรมภาคปฏิบัติ ๓
    วิชา บาลีไวยากรณ์ชั้นสูง
    วิชา ประวัติศาสตร์พระพุทธศาสนา ๑
    วิชา พระอภิธรรมปิฎก ๑

หน่วยวิชา พื้นฐานทั่วไป
    วิชา กฎหมายทั่วไป
    วิชา การเมืองการปกครองของไทย
    วิชา ตรรกศาสตร์เบื้งต้น
    วิชา ภาษาอังกฤษ ๓
    วิชา วัฒนธรรมไทย
ภาคเรียนที่ ๒


หน่วยวิชา แกนพระพุทธศาสนา
    วิชา การปกครองคณะสงฆ์ไทย
    วิชา งานวิจัยทางพระพุทธศาสนา
    วิชา แต่งแปลบาลี ๒
    วิชา ธรรมประยุกต์
    วิชา ธรรมภาคปฏิบัติ ๔
    วิชา ธรรมภาคภาษาอังกฤษ
    วิชา ประวัติพระพุทธศาสนา ๒
    วิชา พระอภิธรรมปิฎก ๒
    วิชา ภาษาอังกฤษ ๓
    วิชา วรรณคดีบาลี

หน่วยวิชา พื้นฐานทั่วไป
    วิชา ศาสตร์คณิตกรณ์เบื้องต้น


หน้าเว็บย่อย (2): ภาค ๑ ปี ๒ ภาค ๒ ปี ๒
Comments