ภาค ๑ ปี ๑
นิสิตคณะสังคมศาสตร์(พิเศษ) รุ่น ๒๐
การจัดการเชิงพุทธ  สาขา วิชารัฐศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
วิทยาเขตนครราชสีมา
สังคมศาสตร์(พิเศษ) ปี ๑ภาคเรียนที่ ๑ I ภาคเรียนที่ ๒


    ๐๐๐ ๑๐๕ วิชา เทคนิคการศึกษาระดับอุดมศึกษา (Technique of Higher Learning)
    หน่วยกิต ๒ (๒-๐-๔)
    ศึกษาเทคนิคการศึกษาระดับอุดมศึกษา เน้นการเรียนรู้ด้วยตนเอง การใช้ห้องสมุด วิธีแสวงหาความรู้ การเรียนเป็นกลุ่ม  การเรียนด้วยกิจกรรมที่ส่งเสริมทางวิชาการ การเขียนรายงาน และภาคนิพนธ์


    ๐๐๐ ๑๕๓ วิชา พระไตรปิฎกศึกษา (Tipitaka  Studies)
    หน่วยกิต ๒ (๒-๐-๔)
    ศึกษากำเนิดและพัฒนาการคัมภีร์พระไตรปิฎก การจำแนกคัมภีร์พระไตรปิฎก และสำรวจเนื้อหาสาระของคัมภีร์พระไตรปิฎกโดยสังเขป แนวการจำแนกพระไตรปิฎกของพระอรรถกถาจารย์ ความเป็นมาของพระไตรปิฎกในประเทศไทย ระบบการสืบค้นคัมภีร์พระไตรปิฎกด้วยคอมพิวเตอร์ (Budsir) ประโยชน์ที่จะได้รับจาการศึกษาคัมภีร์พระไตรปิฎก


    ๐๐๐ ๑๕๔ วิชา พระวินัยปิฎก ๑ (Vinaya  Pitaka I)
    หน่วยกิต ๒ (๒-๐-๔)
    ศึกษาโครงสร้าง เนื้อหาสาระ และประเด็นที่น่าสนใจของพระวินัยปิฎกจากคัมภีร์มหาวิภังค์ และภิกขุนีวิภังค์ และเน้นรายละเอียดบางสิกขาบทในคัมภีร์มหาวิภังค์ โดยอาศัยอรรถกถาและฎีกาประกอบ


    ๐๐๐ ๑๕๗ วิชา ธรรมภาคปฏิบัติ ๑ (Buddhist Meditation)
    หน่วยกิต ๒ (๒-๐-๔)
    ศึกษาความหมาย หลักการและวิธีการปฏิบัติกรรมฐานทั้งสมถะและวิปัสสนา อารมณ์สมถกรรมฐาน ๔๐ วิปัสสนาภูมิ ๖  และสติปัฏฐาน ๔ ตามแนวมหาสติปัฏฐานสูตร ให้มีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติและการนำไปใช้ และประโยชน์ของกรรมฐาน


    ๐๐๐ ๑๐๘ วิชา ภาษากับการสื่อสาร (Language  and  Communication)
    หน่วยกิต ๓ (๓-๐-๖)
    ศึกษาการอ่าน เขียน พูด และฟังภาษาไทย เพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวัน การอ่าน เช่น อ่านคำร้อยแก้วและคำร้อยกรอง อ่านประกาศ แถลงการณ์ การเขียน เช่น การเขียนจดหมาย ย่อความ เรียงความ โวหารต่าๆ การพูด เช่น การสนทนา บรรยาย  อภิปราย มารยาทในการพูด การฟัง เช่น การจับสาระของเรื่อง มารยาทในการฟัง และศึกษาระเบียบงานสารบรรณ


    ๐๐๐ ๑๑๐ วิชา ภาษาศาสตร์เบื้องต้น (Introduction  to  Linguistics)
    หน่วยกิต ๑ (๒-๐-๔)
    ศึกษาความหมายของภาษาและภาษาศาสตร์ สาขาของวิชาภาษาศาสตร์ ลักษณะทั่วไปของภาษา ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับสัทศาสตร์ (Phonetics) สรศาสตร์ (Phonemics) สัทอักษรสากล สัทอักษรไทย และหลักการวิเคราะห์ภาษาไทยตามแนวภาษาศาสตร์


    ๐๐๐ ๑๑๑ วิชา ภาษาอังกฤษ (English I)
    หน่วยกิต ๒ (๒-๐-๔)
    ศึกษากฎเกณฑ์และการใช้ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับการใช้คำนำหน้านาม (Article) การใช้กาล (Tense) การสร้างประโยค (Sentence) การใช้บุรพบท (Preposition) สันธาน (Conjunction) ฝึกทักษะเบื้องต้นในการฟัง พูด อ่าน และเขียนในลักษณะที่สัมพันธ์กัน เน้นด้านการอ่านและความเข้าใจภาษาอังกฤษซึ่งมีรูปประโยคและคำศัพท์ต่างๆ


    วิชา คอมพิวเตอร์Comments