ปี ๑/๒๕๔๙นิสิตคณะสังคมศาสตร์(พิเศษ) รุ่น ๒๐
การจัดการเชิงพุทธ  สาขา วิชารัฐศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
วิทยาเขตนครราชสีมาภาคเรียนที่ ๑


วิชา เทคนิคการศึกษาระดับอุดมศึกษา
วิชา พระไตรปิฎกศึกษา
วิชา พระวินัยปิฎก
วิชา ธรรมภาคปฏิบัติ ๑
วิชา ภาษากับการสื่อสาร
วิชา ภาษาศาสตร์
วิชา ภาษาอังกฤษ
วิชา คอมพิวเตอร์
ภาคเรียนที่ ๒


วิชา เศรษฐศาสตร์ในชีวิตประจำวัน
วิชา สถิติเบื้องต้นกับการวิจัย
วิชา ศาสนาทั่วไป
วิชา ปรัชญาเบื้องต้น
วิชา พระวินัยปิฎก ๒
วิชา พระสุตตันตปิฎก ๑
วิชา พระสุตตันตปิฎก ๒ล
วิชา ภาษาอังกฤษ ๒
วิชา ธรรมภาคปฏิบัติ ๒
วิชา มนุษย์กับสังคม


หน้าเว็บย่อย (2): ภาค ๑ ปี ๑ ภาค ๒ ปี ๑
Comments