สัมมนาปรัชญา

นิสิตพุทธศาสตรมหาบัณฑิต

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
วิทยาเขตนครราชสีมา


สาขาวิชาปรัชญา I สาขาวิชาพระพุทธศาสนา

 พุทธศาสตรมหาบัณฑิต : แนวสังเขปรายวิชา I บทความทางวิชาการ I ข้อมูลวิทยานิพนธ์ I แหล่งสืบค้นข้อมูล
                                                                                                                                                                                                                         

หลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาปรัชญา

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
วิทยาเขตนครราชสีมา


 จริยศาสตร์วิเคราะห์ I สัมมนาปรัชญา I  I
  ผู้บรรยายประจำรายวิชา                                           

ผู้สอน
    ๑. ผศ.ดร.เกียรติศักดิ์  นาคประสิทธิ์
    ๒. ผศ.ดร.สมบูรณ์  ตันยะ

วัตถุประสงค์การเรียน
    เพื่อให้นิสิตมีความสามารถในการนำเสนอหัวข้อธรรมเพื่อแก้ปัญหาสังคม มีความเข้าใจหลักธรรมอย่างแจ่มแจ้งและมีความมั่นใจ ในการนำเสนอหลักพุทธธรรม เพื่อประโยชน์แก่สังคม

จุดประสงค์เชิงคุณธรรม
    เมื่อนิสิตศึกษาวิชานี้แล้ว มีความมั่นใจในการนำเสนอหลักพุทธธรรม เพื่อแก้ปัญหาต่างๆ ของสังคม มีศรัทธาต่อพระพุทธศาสนาอย่างยิ่ง และมีความเปลี่ยนแปลงทางพฤติกรรมในทางที่ดีขึ้น

ตารางการสอน
    วันที่ ๘ มิถุนาย พ.ศ.๒๕๕๔
        - แนะนำการเรียนการสอน
        - ตกลงการมอบหมายงาน และกิจกรรมให้นิสิต
        - การวัดผลและประเมินผล
        - ความรู้พื้นฐานเรื่องการสัมมนา
    วันที่ ๑๕ มิถุนาย พ.ศ.๒๕๕๔
        - ความสำคัญของการสัมมนา
        - ประวัติของการสัมมนา
        - ความมุ่งหมายของการสัมมนา
        - ประโยชน์ของกานสัมมนา
    วันที่ ๒๒ มิถุนาย พ.ศ.๒๕๕๔
        - องค์ประกอบของการสัมมนา
        - บทบาทหน้าที่บุคคลที่เกี่ยวข้องกับการสัมมนา
        - รูปแบบของการจัดประชุมสัมมนา
        - องค์ประกอบด้านเนื้อหา บุคลากร สถานที่ เครื่องมือ และอุปกรณ์ต่างๆ องค์ประกอบด้านเวลา และงบประมาณ
    วันที่ ๒๙ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๕๔
        - รูปแบบการจัดสัมมนา
        - ขั้นตอนการดำเนินการจัดสัมมนา
        - แนวทางในการนำเสนอการสัมมนา
        - สรุปงานที่นิสิตต้องดำเนินการ
    วันที่ ๖ / ๑๓ / ๒๐ / ๒๗ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๕๔
        - นิสิตนำเสนอโครงงาน
            หลักธรรม
            งานวิจัย
            หรืออื่นๆ
            สัปดาห์ละ ๕ รูป
    วันที่ ๓ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๕๔
        - สอบกลางภาค
    วันที่ ๑๐ / ๑๗ / ๒๔ / ๓๑ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๕๔
        - ปรับปรุงงานการศึกษาของแต่ละท่านที่นำเสนอตามข้อเสนอของเพื่นนิสิต และอาจารย์
    วันที่ ๗ / ๑๔ / ๒๑ / ๒๘ กันยายน พ.ศ.๒๕๕๔
        - นิสิตทำงานการศึกษาที่ปรับปรุงนำเสนอสัปดาห์ละ ๕ รูป


  แนวสังเขปรายวิชา                                                      

รหัส : ๖๐๓ ๓๐๙
วิชา   : สัมมนาปรัชญา : Seminar on Philosophy [๓]
          สัมมนาปัญหาปรัชญาให้ครอบคลุม ประเด็นปัญหาทางอภิปรัชญา เช่น ปัญหาเรื่องความมีอยู่ของพระเจ้า ปัญหาเรื่องชีวิต ปัญหาเรื่องความชั่วร้าย , ประเด็นปัญหาทางญาณวิทยาเช่น ปัญหาเกี่ยวกับความรู้เรื่องโลก ปัญหาความรู้เรื่องอัตตา ปัญหาเรื่องความจริงและปัญหาเรื่องวิธีการเข้าถึงความจริง, ประเด็นปัญหาทางจริยศาสตร์ เช่น ปัญหาเรื่องเจตจำนงเสรี ปัญหาเรื่องการตัดสินความจริง และปัญหาเรื่องสิทธิหน้าที่


  เอกสารประกอบการเรียนการสอน                                 ปรัชญาเบื้องต้น

ผู้เขียน  สุจิตรา อ่อนค้อม, รศ.ดร.

รวมบทความสารคดีเชิงศาสนา ปรัชญา และประวัติศาสตร์

  ผู้เขียน    ศ.พิเศษ จำนงค์ ทองประเสริฐเทคนิคการเป็นวิทยากรและนักฝึกอบรม

    ผู้เขียน  ทวีป อภิสิทธิ์
การพูดเพื่อประสิทธิผล

    ผู้เขียน    วราลี ศรัทธา


พระพุทธศาสนาในความเปลี่ยนแปลงของสังคมไทย

    นิธิ เอียวศรีวงศ์


พุทธธรรม
ผู้เขียน    พระพรหมคุณาภรณ์ (ป. อ. ปยุตฺโต)

ดาวน์โหลด ๔๗ Mb.        พจนานุกรมพุทธศาสตร์ ฉบับประมวลธรรม
        ลักษณะแห่งพระพุทธศาสนา ๔๖๙ Kb.
        พุทธศาสนาในเอเชีย

    - พุทธศาสนในอนาคต แนวโน้มและทางออกจากวิกฤติ
    - การฝึกอบรม
    - พุทธทัศนะเพื่อการสร้างสรรสังคมใหม่ : กรณีศึกษาวัดพระธรรมกาย
    - สัมมนา
    - การประชุมกับการบริหาร


Comments