ป.โท ๒/๑/๒๕๕๔

นิสิตพุทธศาสตรมหาบัณฑิต

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
วิทยาเขตนครราชสีมา


สาขาวิชาปรัชญา I สาขาวิชาพระพุทธศาสนา

 พุทธศาสตรมหาบัณฑิต : แนวสังเขปรายวิชา I บทความทางวิชาการ I ข้อมูลวิทยานิพนธ์ I แหล่งสืบค้นข้อมูล
                                                                                                                                                                                                                   

หลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาปรัชญา

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
วิทยาเขตนครราชสีมา


ภาคเรียนที่ ๑ I ภาคเรียนที่ ๒ I ภาคเรียนที่ ๓ I ภาควิทยานิพนธ์

  วิชาเอก
    ๖๐๓ ๓๐๘ จริยศาสตร์วิเคราะห์ [๓]
    ๖๐๓ ๓๐๙ สัมมนาปรัชญา [๓]

  วิชาเลือก [จำนวน ๒ ราชวิชา]