ป.โท ๑/๒/๒๕๕๓

นิสิตพุทธศาสตรมหาบัณฑิต

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
วิทยาเขตนครราชสีมา


สาขาวิชาปรัชญา I สาขาวิชาพระพุทธศาสนา

 พุทธศาสตรมหาบัณฑิต : แนวสังเขปรายวิชา I บทความทางวิชาการ I ข้อมูลวิทยานิพนธ์ I แหล่งสืบค้นข้อมูล
                                                                                                                                                                                                               

หลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาปรัชญา
: Philosophy
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
วิทยาเขตนครราชสีมา

ภาคเรียนที่ ๑ I ภาคเรียนที่ ๒ I ภาคเรียนที่ ๓ I ภาควิทยานิพนธ์
  ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๓                           

  วิชาบังคับ
    ๖๐๓ ๒๐๓ ระเบียบวิธีวิจัยทางปรัชญา [๒]
    ๖๐๐ ๒๐๕ กรรมฐาน* [ไม่นับหน่วยกิต]

  วิชาเอก
    ๖๐๓ ๒๐๗ ญาณวิทยาวิเคราะห์ [๓]

  วิชาเลือก [จำนวน ๑ ราชวิชา]
    ๖๐๓ ๓๑๐ ปรัชญาวิเคราะห์ [๒]