วิชา พระไตรปิฎกวิเคราะห์

นิสิตพุทธศาสตรมหาบัณฑิต

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
วิทยาเขตนครราชสีมา


สาขาวิชาปรัชญา I สาขาวิชาพระพุทธศาสนา

 พุทธศาสตรมหาบัณฑิต : แนวสังเขปรายวิชา I บทความทางวิชาการ I ข้อมูลวิทยานิพนธ์ I แหล่งสืบค้นข้อมูล
                                                                                                                                                                                                               

หลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาปรัชญา

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
วิทยาเขตนครราชสีมา


 ภาษาอังกฤษ I พระไตรปิฎกวิเคราะห์ I พุทธปรัชญา I อภิปรัชญาวิเคราะห์
  ผู้บรรยายประจำรายวิชา                                      

     พระสุธีวรญาณ ((ณรงค์ จิตฺตโสภโณ) รศ.)
                            - ป.ธ.๘, ดร.
                            - ประวัติย่อ     พระเมธีสุตาภรณ์ (เหมือน อุปมงกโร)
                            ป.ธ.๙, ดร.
                            เจ้าอาวาสวัดคีรีวัน อ.ปากช่อง  แนะนำข้อมูล                                                        

  กลุ่มที่ ๕ เรื่อง ไตรลักษณ์
            สมาชิก ๓ รูป
                ๑.พระสหัส  ปิติสาโร
                ๒.โสภณ  ธมฺมปญโญ
                ๓.พระโต  ตุลธมฺโม
    ข้อมูล
        ปกนอก
        ปกใน
        สารบัญ
        เนื้อหาไตรลักษณ์
 
  แนวสังเขปรายวิชา                                                  

        ๖๐๐ ๑๐๑ พระไตรปิฎกวิเคราะห์ ๓ (๓-๐-๖) Tipitฺa ka Analysis

เรื่องที่ต้องศึกษาค้นคว้า
        ศึกษา ความเป็นมาของการรวบรวมพระธรรมวินัยเป็นพระไตรปิฎก ระบบการถ่ายทอดโครงสร้าง และสาระสังเขปของพระไตรปิฎก วิเคราะห์หลักธรรมสำคัญ ดังนี้
    ๑. กรรม
    ๒. ปฏิจจสมุปบาท
    ๓. นรก สวรรค์
    ๔. จิต วิญญาณ
    ๕. ไตรลักษณ์
    ๖. ไตรสิกขา
    ๗. อริยสัจ


แบ่งกลุ่มสืบค้นข้อมูล                                                 

    กลุ่มที่ ๑ เรื่อง กรรม
            สมาชิก ๔ รูป
                ๑.พระทนงค์ศักดิ์  ปภงฺกโร
                ๒.พระมหาสมคิด  นาถสีโล
                ๓.พระจิรพันธ์  สุเมโธ
                ๔.พระสุขเจีย  อคฺคสุมโน

    กลุ่มที่ ๒ เรื่อง ปฏิจจสมุปบาท
            สมาชิก ๔ รูป
                ๑.พระมหาพยุงศักดิ์  ธมฺมวิสุทฺธิเมธี
                ๒.พระมหาติ่ง  มหิสฺสโร
                ๓.พระคมกริช  อภิชฺชโว
                ๔.พระประสิทธิ์  ฐานุตฺตโร

    กลุ่มที่ ๓ เรื่อง นรก-สวรรค์
            สมาชิก ๔ รูป
                ๑.พระณฐภัทร  กิตฺติปาโล
                ๒.อธิการสมพร  รกฺขิตธมฺโม
                ๓.พระรุ่งโรจน์  สํวโร
                ๔.พระสัญชัย  จารุธมฺโม

    กลุ่มที่ ๔ เรื่อง วิญญาณ-จิต
            สมาชิก ๔ รูป
                ๑.พระเมชนัน  อนาลโย
                ๒.พระสมุห์สุชาติ  ปริสุทฺโธ
                ๓.พระครูสมุห์สมพงษ์  พุทฺธสโร
                ๔.พระครูปิยสารวิมล

    ลุ่มที่ ๕ เรื่อง ไตรลักษณ์
            สมาชิก ๓ รูป
                ๑.พระสหัส  ปิติสาโร
                ๒.โสภณ  ธมฺมปญโญ
                ๓.พระโต  ตุลธมฺโม

    กลุ่มที่ ๖ เรื่อง ไตรสิกขา
            สมาชิก ๔ รูป
                ๑.พระครูสังฆรักษ์ศักดิ์ชัย  จิรสุโภ
                ๒.พระพงศ์พิสุทธิ์  สุทสฺสโน
                ๓.พระดาว ธรงฺกโร
                ๔.พระเกียรติศักดิ์

    กลุ่มที่ ๗ เรื่อง อริยสัจ
            สมาชิก ๓ รูป
                ๑.พระวินัย  ขนฺติสาโร
                ๒.พระอธิการศักดิ์ชัย  ฐิตวิริโย
                ๓.พระณเรต  เตชธโร

Comments