ป.โท ๑/๑/๒๕๕๓

นิสิตพุทธศาสตรมหาบัณฑิต

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
วิทยาเขตนครราชสีมา


สาขาวิชาปรัชญา I สาขาวิชาพระพุทธศาสนา

 พุทธศาสตรมหาบัณฑิต : แนวสังเขปรายวิชา I บทความทางวิชาการ I ข้อมูลวิทยานิพนธ์ I แหล่งสืบค้นข้อมูล
                                                                                                                                                                                                                   

หลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาปรัชญา

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
วิทยาเขตนครราชสีมา


ภาคเรียนที่ ๑ I ภาคเรียนที่ ๒ I ภาคเรียนที่ ๓ I ภาควิทยานิพนธ์
  ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๓                           

  วิชาบังคับ
    ๖๐๐ ๑๐๑ พระไตรปิฎกวิเคราะห์ [๓]
    ๖๐๐ ๑๒๐ พุทธปรัชญา [๓]
    ๖๐๐ ๑๐๔ ภาษาอังกฤษ* [ไม่นับหน่วยกิต]

  วิชาเอก
    ๖๐๓ ๑๐๖ อภิปรัชญาวิเคราะห์ [๓]