ปรัชญาอินเดีย

นิสิตพุทธศาสตรมหาบัณฑิต

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
วิทยาเขตนครราชสีมา


สาขาวิชาปรัชญา I สาขาวิชาพระพุทธศาสนา

 พุทธศาสตรมหาบัณฑิต : แนวสังเขปรายวิชา I บทความทางวิชาการ I ข้อมูลวิทยานิพนธ์ I แหล่งสืบค้นข้อมูล
                                                                                                                                                                                                              

หลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาปรัชญา

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
วิทยาเขตนครราชสีมา


บทความที่เกี่ยวข้อง
  เนื้อหา                                                                 

    ๑. บทนำ: ความเป็นมาของปรัชญาอินเดีย
    ๒. ลักษณะทั่วไปของปรัชญาอินเดีย
    ๓. ทรรศนะเรื่องปุรุษารถะ (ว่าด้วยเป้าหมายของชีวิต)
    ๔. ทรรศนะเรื่องปฐมเหตุ
    ๕. ทรรศนะเกี่ยวกับที่มาของความรู้
    เรียบเรียงจาก
    เอกสารค้นคว้าเพิ่มเติม
Comments