ป.บส.ภาค ๑นิสิตหลักสูตรประกาศนียบัตรการบริหารกิจการคณะสงฆ์(ป.บส.)
Certificate, Program in Sangha Administration
รุ่น ๒ ปีการศึกษา ๒๕๔๘
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
วิทยาเขตนครราชสีมา

หลักสูตรประกาศนียบัตรการบริหารกิจการคณะสงฆ์
ภาคเรียนที่ ๑ I ภาคเรียนที่ ๒รายวิชา

    บส ๐๐๓ วิชา พระสงฆ์กับภาวะผู้นำ (Sangha and Leadership)
    หน่วยกิต ๒ (๒-๐-๔)
    ศึกษาทฤษฎีและแนวคิดเกี่ยวกับผู้นำ การบริหารในองค์การสงฆ์ บทบาทของพระสงฆ์กับความเป็นผู้นำ เน้นความเป็นผู้นำตามแนวพุทธ พระสงฆ์ผู้นำกับการตัดสินใจ การสร้างมนุษยสัมพันธ์การติดต่อสื่อสาร และการสร้างแรงจูงใจทั้งภายในและภายนอกองค์การสงฆ์การพูดแบบผู้นำการพัฒนาพระสงฆ์ในการเป็นผู้นำและภาวะผู้นำตามแนวพุทธ


    บส ๐๑๒ วิชา พระไตรปิฎกศึกษา (Tipitaka Studies)
    หน่วยกิต ๒ (๒-๐-๔)
    ศึกษากำเนิดและพัฒนาการคัมภีร์พระไตรปิฎก การจำแนกคัมภีร์พระไตรปิฎกและสำรวจเนื้อหาสาระของคัมภีร์พระไตรปิฎกโดยสังเขป แนวการจำแนกพระไตรปิฎกของพระอรรถกถาจารย์ความเป็นมาของพระไตรปิฎกในประเทศไทย ระบบการสืบค้นคัมภีร์พระไตรปิฎกด้วยคอมพิวเตอร์(BUDSIR) และพระไตรปิฎกฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย


    บส ๐๐๑ วิชา การปกครองคณะสงฆ์ (Sangha Administration)
    หน่วยกิต ๒ (๒-๐-๔)
    ศึกษาพัฒนาการของระบบการปกครองคณะสงฆ์ ตั้งแต่สมัยพุทธกาลถึงปัจจุบัน และวิเคราะห์เนื้อหาพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ฉบับต่างๆ กฎ ระเบียบ คำสั่ง ประกาศที่สำคัญของคณะสงฆ์และการปกครองคณะสงฆ์อื่น


    บส ๐๐๒ วิชา กฎหมายคณะสงฆ์ (Sangha Law)
    หน่วยกิต ๒ (๒-๐-๔)
    ศึกษาเปรียบเทียบมูลเหตุการบัญญัติพระวินัย ประเภทความผิดตามพระวินัย องค์ประกอบในการกระทำความผิดตามพระวินัย กับพระราชบัญญัติคณะสงฆ์และกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง


    บส ๐๐๔ วิชา การบริหารการศึกษาสงฆ์ (Educational Administration of Thai Sangha)
    หน่วยกิต ๒ (๒-๐-๔)
    ศึกษาความเป็นมาของการศึกษาแห่งคณะสงฆ์ พัฒนาการและหลักการบริหาร การศึกษาคณะสงฆ์ โครงสร้างและระบบการศึกษาคณะสงฆ์ บทบาทของพระสงฆ์ต่อการบริหารการศึกษา แนวโน้มการศึกษาสงฆ์และพระราชบัญญัติกฎ ระเบียบทางการศึกษาที่เกี่ยวข้อง


    บส ๐๐๗ วิชา การบริหารงบประมาณ (Public Budgeting Administration)
    หน่วยกิต ๒ (๒-๐-๔)
    ศึกษาความหมาย แนวคิด ทฤษฎี และนโยบายเกี่ยวกับการบริหารงบประมาณบทบาทและอิทธิพลของการเมืองที่มีต่องบประมาณและการคลังของประเทศ กระบวนการงบประมาณ เทคนิคและวิธีการวิเคราะห์งบประมาณ


    บส ๐๐๕ วิชา การบริหารงานสาธารณูปการ (Administration of Public Construction)
    หน่วยกิต ๒ (๒-๐-๔)
    ศึกษาแนวคิดการบริหารงานสาธารณูปการของคณะสงฆ์ พัฒนาการงานสาธารณูปการของพระสงฆ์ การดูแลรักษาและจัดการศาสนสมบัติของวัด การก่อสร้างและบูรณะปฏิสังขรณ์เสนาสนะ พระสงฆ์กับการอนุรักษ์ศิลปกรรมของชาติ งานสาธารณูปการตามแบบเอกลักษณ์ประจำภาคต่างๆ หลักพุทธรรมที่เกี่ยวข้องกับการบริหารสาธารณูปการ ปัญหาและแนวโน้มการบริหารงานสาธารณูปการ


    บส ๐๐๙ วิชา การบริหารธุรการ (Administrative Management)
    หน่วยกิต ๒ (๒-๐-๔)
    ศึกษาความหมายและขอบข่ายของวิชาการเลขานุการ งานสารบรรณ งานการประชุม แบบหรือหนังสือคณะสงฆ์ การบัญชีและการเงินของวัด การจัดเก็บข้อมูลด้วยระบบคอมพิวเตอร์ลำดับสมณศักดิ์และความรู้ทั่วไป โดยเน้นการฝึกปฏิบัติเป็นสำคัญ


Comments