ป.บส.ภาค ๒
นิสิตหลักสูตรประกาศนียบัตรการบริหารกิจการคณะสงฆ์(ป.บส.)
Certificate, Program in Sangha Administration
รุ่น ๒ ปีการศึกษา ๒๕๔๘
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
วิทยาเขตนครราชสีมา

หลักสูตรประกาศนียบัตรการบริหารกิจการคณะสงฆ์
ปีการศึกษา ๒๕๔๘


ภาคเรียนที่ ๑ I ภาคเรียนที่ ๒


รายวิชา

    วิชา พระพุทธศาสนากับสถานการณ์ปัจจุบัน    บส ๐๐๖ วิชา การบริหารศาสนสมบัติ (Administration of Religious Property)
    หน่วยกิต ๒ (๒-๐-๔)
    ศึกษาความเป็นมาและประเภทของศาสนสมบัติ กฎและระเบียบที่ว่าด้วยศาสนสมบัติการบริหารจัดการศาสนสมบัติและแนวโน้มการจัดการศาสนสมบัติ


    บส ๐๑๖ วิชา เทศกาลและศาสนพิธี (Buddhist Festivals and Traditions)
    หน่วยกิต ๒ (๒-๐-๔)
    ศึกษาเทศกาลและพิธีกรรมที่สำคัญทางพระพุทธศาสนา ความหมาย คุณค่าของเทศกาล และพิธีกรรมนั้นๆ ให้สามารถปฏิบัติได้ถูกต้อง โดยเน้นให้มีการฝึกปฏิบัติ


    บส ๐๐- วิชา ธรรมภาคปฏิบัติ (Buddhist Meditation)
    หน่วยกิต ๒ (๒-๐-๔)
    ศึกษา ความหมาย หลักการและวิธีการปฏิบัติกรรมฐานทั้งสมถะและวิปัสสนา อารมณ์สมถกรรมฐาน ๔๐ วิปัสสนาภูมิ ๖  และสติปัฏฐาน ๔ ตามแนวมหาสติปัฏฐานสูตร ให้มีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติและการนำไปใช้ และประโยชน์ของกรรมฐาน


    บส ๐๐๘ วิชา สัมมนาการบริหารกิจการณ์คณะสงฆ์ (Seminar on Sangha Administration)
    หน่วยกิต ๒ (๒-๐-๔)
    สัมมนาปัญหาการบริหารกิจการคณะสงฆ์ตามหัวข้อที่กำหนด กระกอบด้วยงานหลักคณะสงฆ์ ๔ งาน คือ งานการปกครอง งานการศึกษา งานการเผยแผ่ งานสาธารณูปการ และงานเสริม ๒ งาน คือ งานการศึกษาสงเคราะห์ งานสาธารณะสงเคราะห์ โดยเน้นที่องค์ประกอบ ตัวปัญหา วิธีการแก้ไขที่ยั่งยืน


    บส ๐๐- วิชา คณิตศาสตร์เบื้องต้น    บส ๐๐- วิชา คอมพิวเตอร์เบื้องต้น    บส ๐๐- วิชา ภาษาอังกฤษ (English)
    หน่วยกิต ๒ (๒-๐-๔)
    ศึกษา กฎเกณฑ์และการใช้ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับการใช้คำนำหน้านาม (Article) การใช้กาล (Tense) การสร้างประโยค (Sentence) การใช้บุรพบท (Preposition) สันธาน (Conjunction) ฝึกทักษะเบื้องต้นในการฟัง พูด อ่าน และเขียนในลักษณะที่สัมพันธ์กัน เน้นด้านการอ่านและความเข้าใจภาษาอังกฤษซึ่งมีรูปประโยคและคำศัพท์ต่างๆ

Comments