หน้าแรก

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
Mahachulalongkornrajavidyalaya

 


                                   นิสิตคณะสังคมศาสตร์(พิเศษ) รุ่น ๕๖/๒๐  วิทยาเขตนครราชสีมา                                      


ข่าวมหาวิทยาลัย : วิทยาเขตนครราชสีมา

        ประกาศ
  


ข่าวด่วน
 บทความทางวิชาการ                     

 - สังคมแห่งสันติวิธีภายใต้วิถีแห่ง...
 - ความยุติธรรมไม่มา สามัคคีไม่เกิด..
 - พุทธจริยศาสตร์กับสิทธิเสรีภาพ....
 - ความจริงในความเชื่อ
 - พระพุทธศาสนาในสถานการณ์.....
 - ทำไมระบบการศึกษาไทยจึง.......
 - ศาสนากับสงครามภายในประเทศ
 - พิธีกรรมเกี่ยวกับความตาย
 - พระพุทธศาสนาบูรณาการกับ.....
 - พระพุทธศาสนาในประเทศไทย....
 - ภาวะผู้นำทางศาสนาและการสร้าง..
 - ความสุขที่ยั่งยืน
 - บทวิเคราะหการปรับบทบาท.......
 - พระนิสิต มจร.
 - ผญา ภูมิปัญญาอีสาน
 - สันติภาพบนเส้นทาง “สี่แพร่ง”.....
 - สันติวิธีทำไม ทำไมต้องสันติวิธี
 - สันติวิธีบนเส้นทางสามแพร่ง.......
 - พระพุทธศาสนากับศาสตร์แห่ง....
 - พระพุทธศาสนาในฐานะเป็นราก...
 - พระพุทธเจ้าในฐานะนักเจรจา.....
 
                       << อ่านทั้งหมด >>


                                                     
 
 ดาวน์โหลด                                  

    - ธรรมะ
    - หนังสือ
    - โปรแกรมคอมพิวเตอร์
    - ไดรเวอร์
    - ฟอนต์
 
หน้าเว็บย่อย (1): ข้อมูลเว็บ
Comments