วิปัสสนาเบื้องต้น อาจารย์สุภีร์ ทุมทอง

วิปัสสนา เบี้องต้น

อาจารย์สุภีร์ ทุมทอง 

(แหล่งที่มา http://www.kanlayanatam.com)


บรรยายที่เขาน้อยสามผาน จันทบุรี ๑๕ - ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๕๒
01 ธรรมะคืออะไร รู้ธรรมะได้อย่างไร
02 ไตรสิกขา
03 ละสิ่งที่ผิดแล้วตามดูตามความเป็นจริง
04 ไม่พิพากษา
05 อริยสัจ
06 สมถยานิกและวิปัสสนายานิก
07 อภิสังขาร 3
  
บรรยายที่ยุวพุทธธิกสมาคม  ๒๐ - ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๕๒
01 วิธีปฏิบัติเพื่อรู้อริยสัจ
02 ตอบปัญหาธรรม
03 การตามดูกายใจตามความเป็นจริง
04 ตอบปัญหาธรรม
05 ตอบปัญหาธรรม
06 การฝึกฝนให้อริยมรรคสมบูรณ์
07 ตอบปัญหาธรรม
08 การถึงสรณะ
09 โอวาทปิด
10 อริยสัจ4
11 อริยมรรคมีองค์8 และบุญกิริยาวัตถุ10
Comments