เทศนาธรรม หลวงพ่อพุธ ฐานิโย


เทศนาธรรม หลวงพ่อพุธ ฐานิโย 


 
ลำดับ
ชื่อเรื่อง
 
1
 
2
เรื่องของสมาธิแสดงธรรมที่วัดบวรฯเมื่อ4ก.ค.2524 (2)
 
3
วิธีทำสมาธิตามแบบพระอาจารย์เสาร์(11ตค2524) (1)
 
4
วิธีทำสมาธิตามแบบพระอาจารย์เสาร์(11ตค2524) (2)
 
5
ปรากฎการณ์ในขณะทำสมาธิ(ตอนที่๑) (1)
 
6
ปรากฎการณ์ในขณะทำสมาธิ(ตอนที่๑) (2)
 
7
ปรากฎการณ์ในขณะทำสมาธิ(ตอน๒) (1)
 
8
ปรากฎการณ์ในขณะทำสมาธิ(ตอน๒) (2)
 
9
ศีล สมาธิ ปัญญาในการปฏิบัติ (1)
 
10
ศีล สมาธิ ปัญญาในการปฏิบัติ (2)
 
11
ศีล วิธีทำสมาธิและแก้ปัญหา (1)
 
12
ศีล วิธีทำสมาธิและแก้ปัญหา (2)
 
13
นิมิตและวิปัสสนา (1)
 
14
นิมิตและวิปัสสนา (2)
 
15
การละกิเลสด้วยศีล สมาธิ ปัญญา (1)
 
16
การละกิเลสด้วยศีล สมาธิ ปัญญา (2)
 
17
พุทธานุสติ (1)
 
18
พุทธานุสติ (2)
 
19
ทุกข์และมหาสติ (1)
 
20
ทุกข์และมหาสติ (2)
 
21
การปฏิบัติธรรมเพื่อความเป็นพุทธะ (1)
 
22
การปฏิบัติธรรมเพื่อความเป็นพุทธะ (2)
 
23
บริกรรม ภาวนา และตามกำหนดรู้ (1)
 
24
บริกรรม ภาวนา และตามกำหนดรู้ (2)
 
25
อารักขกรรมฐาน (1)
 
26
อารักขกรรมฐาน (2)
 
27
ปฏิปทาของครูบาอาจารย์ (1)
 
28
ปฏิปทาของครูบาอาจารย์ (2)
 
29
สมาธิในชีวิตประจำวัน(คอน ๑)
 
30
สมาธิในชีวิตประจำวัน(คอน ๒)
 
31
สมาธิในชีวิตประจำวัน(ตอน ๓)
 
32
สมาธิในชีวิตประจำวัน(ตอน ๔)
 
33
ปรึกษาและสนทนาธรรม(ตอน๑)
 
34
ปรึกษาและสนทนาธรรม(ตอน ๒)
 
35
ปรึกษาและสนทนาธรรม(ตอน ๓)
 
36
ปรึกษาและสนทนาธรรม(ตอน ๔)
 
37
ปรึกษาและสนทนาธรรม(ตอน ๕)
 
38
อริยสัจ4 อย่างย่อ(๑)
 
39
อริยสัจ4 อย่างย่อ(๒)
 
40
อริยสัจ4 อย่างย่อ(๓)Comments