กิจกรรมล่าสุดของไซต์

5 ส.ค. 2560 20:32 Samart Wanchana แก้ไข การเฝ้าตามดูเวทนา
22 เม.ย. 2560 22:30 Samart Wanchana แก้ไข หลักการทำสมาธิเบื้องต้น - สมเด็จพระญาณสังวร
22 เม.ย. 2560 22:02 Samart Wanchana แก้ไข อริยสัจจากพระโอษฐ์ (เสียงอ่าน)
22 เม.ย. 2560 22:02 Samart Wanchana แก้ไข อริยสัจจากพระโอษฐ์ (เสียงอ่าน)
22 เม.ย. 2560 22:01 Samart Wanchana แก้ไข ขุมทรัพย์จากพระโอษฐ์ (เสียงอ่าน)
22 เม.ย. 2560 22:01 Samart Wanchana แก้ไข ปฏิจจสมุปบาทจากพระโอษฐ์ (เสียงอ่าน)
22 เม.ย. 2560 21:55 Samart Wanchana แก้ไข พุทธประวัติจากพระโอษฐ์ (เสียงอ่าน)
22 เม.ย. 2560 21:52 Samart Wanchana แก้ไข พระพุทธศาสนาจากพระโอษฐ์
22 เม.ย. 2560 21:51 Samart Wanchana แก้ไข เรียนรู้พระธรรม จากพระไตรปิฏก
22 เม.ย. 2560 21:49 Samart Wanchana แก้ไข 84000 พระธรรมขันธ์
24 ก.ย. 2559 21:15 Samart Wanchana แก้ไข ธรรมะกับธรรมชาติ
24 ก.ย. 2559 21:14 Samart Wanchana สร้าง ธรรมะกับธรรมชาติ
24 ก.ย. 2559 21:14 Samart Wanchana แก้ไข นำธรรมะมาฝาก
24 ก.ย. 2559 21:09 Samart Wanchana สร้าง นำธรรมะมาฝาก
24 ก.ย. 2559 21:04 Samart Wanchana แก้ไข ท่านเจ้าคุณพระโพธิญาณเถร
24 ก.ย. 2559 21:03 Samart Wanchana สร้าง ท่านเจ้าคุณพระโพธิญาณเถร
24 ก.ย. 2559 21:03 Samart Wanchana แก้ไข หนังสือธรรมะ อาจารย์ชา
24 ก.ย. 2559 21:02 Samart Wanchana แก้ไข หนังสือธรรมะ อาจารย์ชา
5 ก.ย. 2559 19:48 Samart Wanchana แก้ไข พระธรรมเทศนา สมเด็จพระญาณสังวร
5 ก.ย. 2559 19:47 Samart Wanchana แก้ไข พระธรรมเทศนา สมเด็จพระญาณสังวร
5 ก.ย. 2559 19:46 Samart Wanchana แก้ไข พระธรรมเทศนา สมเด็จพระญาณสังวร
5 ก.ย. 2559 19:45 Samart Wanchana แก้ไข พระธรรมเทศนา สมเด็จพระญาณสังวร
4 ก.ย. 2559 20:12 Samart Wanchana แก้ไข พุทธประวัติจากพระโอษฐ์
4 ก.ย. 2559 20:05 Samart Wanchana แก้ไข พุทธประวัติจากพระโอษฐ์
4 ก.ย. 2559 20:02 Samart Wanchana แก้ไข พุทธประวัติจากพระโอษฐ์

เก่ากว่า | ใหม่กว่า