โสฬสปัญหา อ่านบรรยายโดย พระมหาธีรนาถ อคฺคธีโร

หมายเหตุ: มีทั้งหมด 18 ตอน สามารถฟังอย่างต่อเนื่องได้ หรือเลือกฟังตอนที่ต้องการได้โดยคลิกเครื่องหมาย playlist ด้านมุมซ้ายบนของเครื่องเล่น youtube ด้านล่าง Comments