พุทธทาสภิกขุ

วิธีฝึกสมาธิ อานาปานสติ

พุทธทาสภิกขุ
               วิธีฝึกสมาธิแบบอานาปานสติ ซึ่งพระพุทธเจ้าท่านทรงแนะนำให้ปฏิบัติ โดยรวบรวมจากปาฐกถาธรรมชุดอานาปานสติภาวนา ของท่านอาจารย์พุทธทาส ที่บรรยายแก่พระภิกษุ และกลุ่มศึกษาและปฏิบัติธรรม

 เรื่อง ความยาว
(นาที)
 ขนาดไฟล์ เทศน์เมื่อ
 ๑. เรื่องควรทราบก่อนลงมือปฏิบัติ  
 48:24 (2.76MB) วันที่ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๓๑
 ๒. ผู้ที่มีความสมควรแก่การทำจิตตภาวนา 52:08 (2.98MB) วันที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๓๑
 ๓. ข้อเร้นลับเกี่ยวกับอานาปานสติ 52:04 (3.03MB) วันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๓๑
 ๔. อานาปานสติหมวดที่ ๑ ภาคทฤษฏี 53:04 (3.32MB) วันที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๓๑
 ๕. อานาปานสติหมวดที่ ๑ ภาคปฏิบัติ 58:00 (3.19MB) วันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๓๑
 ๖. อานาปานสติในอิริยาบถ 50:24 (2.88MB) วันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๓๑
 ๗. อานาปานสติหมวดที่ ๒ เวทนานุปัสสนา 52:58 (3.03MB) วันที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๓๑
 ๘. อานาปานสติหมวดที่ ๓ จิตตานุปัสสนา 56:36 (3.23MB) วันที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๓๑
 ๙. อานาปานสติหมวดที่ ๔ ธัมมานุปัสสนา 57:38 (3.29MB) วันที่ ๒๓ ตุลาคม ๒๕๓๑
 ๑๐. สรุปอานาปานสติทั้ง ๔ หมวด
 56:57 (3.25MB) วันที่ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๓๑

Comments